Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Η έμπειρη ομάδα μας είναι πάντα πρόθυμη να σας εξυπηρετήσει.

Η EFM σημαίνει για μένα:
Γνώστες του αντικειμένου τους
Άμεση εξυπηρέτηση
Υψηλή επαγγελματικότητα
Αξιοπιστία
Άμεση ενημέρωση για όλες τις αλλαγές
Μπράβο παιδιά, συνεχίστε έτσι!!!

placeholder
Κώστας Στεφάνου από ΟΕ

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για την Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Συνδεδεμένα Πρόσωπα

Τα εξής πρόσωπα είναι συνδεδεμένα , σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4172/2013

  • Κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου.
  • Δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου.
  • Κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο.

Διευκρινίσεις σύμφωνα με την ΠΟΛ.1142/2015

1. Οι έμμεσες συμμέτοχες προκύπτουν με πολλαπλασιασμό των κατεχόμενων ποσοστών μέσω των διαδοχικών βαθμίδων.

2. Αναφορικά με τη σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης, δυο πρόσωπα καθίστανται συνδεδεμένα όταν :

  • Περισσότερο από το ήμισυ των μελών του ΔΣ ή ένας ή περισσότεροι διευθύνοντες σύμβουλοι ή διαχειριστές του διορίζονται από το άλλο πρόσωπο.
  •  Το ίδιο πρόσωπο ή πρόσωπα που συμμετέχουν στη διοίκηση του ενός προσώπου με την ιδιότητα του διευθύνοντος σύμβουλου ή του διαχειριστή ,συμμετέχουν και στη διοίκηση του άλλου προσώπου με την ιδιότητα του διευθύνοντος σύμβουλου ή διαχειριστή
  • Τρίτο πρόσωπο διορίζει και στα δυο πρόσωπα, περισσότερο από το ήμισυ των μελών του ΔΣ τους ή έναν ή περισσότερους από τους διευθύνοντες συμβούλους τους ή διαχειριστές τους

3. Αναφορικά με τη σχέση άμεσου ή έμμεσου ή άσκησης /δυνατότητας άσκησης καθοριστικής επιρροής, δυο πρόσωπα καθίστανται συνδεδεμένα όταν :

  • To πρόσωπο (εξαιρούμενων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) έχει δανείσει ή παρέχει εγγυήσεις για πιστώσεις του άλλου προσώπου και το ύψος του δάνειου και των εγγυήσεων ( αθροιστικά) υπερβαίνει το 50% του συνόλου του ενεργητικού των δανειοληπτών
  • Τρίτο πρόσωπο (εξαιρούμενων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) έχει δανείσει ή παρέχει εγγυήσεις για πιστώσεις και στα δυο πρόσωπα και το ύψος του δανείου και των εγγυήσεων (αθροιστικά) υπερβαίνει το 50% του συνόλου του ενεργητικού των δανειοληπτών.
  • Το ένα πρόσωπο προμηθεύει ή ορίζει τον/τους προμηθευτές σε ποσοστό τουλάχιστον 90% των πρώτων και βοηθητικών υλών που απαιτούνται για την παράγωγη του συνόλου των προϊόντων του άλλου προσώπου και προκύπτει από σύμβαση (εγγραφή ή προφορική) ότι καθαρίζει τις τελικές τιμές πώληση των προϊόντων.

Αντίθετα, η σχέση δικαιοπαρόχου – δικαιοδόχου (franchising), δεν συνιστά από μονή της σχέση σύνδεσης, ενώ το ίδιο ισχύει και για τη σχέση του αποκλειστικού ή κύριου προμηθευτή εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών ενός προσώπου σε άλλο πρόσωπο

Ενδοομιλικές ΣυναλλαγέςΕπιλέξτε μια από τις παρακάτω κατηγορίες Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Η E.F.M. σας προσφέρει λύσεις με εγγυημένη πιστοποίηση ποιότητας βάση Ευρωπαϊκών Standards