Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2115 ΕΞ / 24.10.2017, Επιδοτούμενα προγράμματα και λογιστικός χειρισμός

shutterstock 172826960 1 ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2115 ΕΞ / 24.10.2017, Επιδοτούμενα προγράμματα και λογιστικός χειρισμός

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2115 ΕΞ / 24.10.2017, Επιδοτούμενα προγράμματα και λογιστικός χειρισμός

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία εντάχθηκε στα επιχορηγούμενα πρόγραμμα ΕΣΠΑ Β  Δράση και Εξωστρέφεια. Προχώρησε σε αγορές παγίων και λοιπών δαπανών για την εκτέλεση των επενδυτικών προγραμμάτων στις χρήσεις 2015 και 2016. Η ολοκλήρωση των επενδυτικών έργων και η καταβολή της επιχορήγησης έγινε μέσα στο 2017. Θα ήθελα να με πληροφορήσετε αναφορικά με τον τρόπο χειρισμού των ήδη διενεργηθεισών αποσβέσεων καθώς και των δαπανών που δεν εμφανίστηκαν στα έσοδα ως προς το ποσοστό επιδότησης τους κατά τις προηγούμενες χρήσεις.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι αποσβέσεις των επιχορηγήσεων ξεκινούν από την ημερομηνία της αναγνώρισής τους (ως υποχρεώσεις) και ολοκληρώνονται εντός της χρονικής περιόδου ολοκλήρωσης απόσβεσης των σχετικών παγίων.

Με βάση τη λογιστική οδηγία για την εφαρμογή του ν. 4308/2014 παράγραφος 23.1.2, οι κρατικές επιχορηγήσεις, είτε αφορούν απόκτηση περιουσιακών στοιχείων είτε επιχορήγηση εξόδων, αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και με την προϋπόθεση ότι είναι σφόδρα πιθανό ότι θα εισπραχθούν. Συνήθως, η έγκριση των επιχορηγήσεων θεωρείται οριστική, όταν η οντότητα έχει τεκμηριωμένα συμμορφωθεί με τους όρους που διέπουν τη χορήγησή τους. Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται, αναλόγως.

Για παράδειγμα, έστω πάγιο αξίας ευρώ 100 που αποκτήθηκε στο μέσον το 2014 και αποσβένεται εντός δεκαετίας (ετήσιες αποσβέσεις ευρώ 10). Βάσει αυτού η ολοκλήρωση των αποσβέσεων θα ολοκληρωθεί την 30.06.2024.

Στο τέλος του 2015, έστω ότι βάσει των ανωτέρω αναγνωρίσθηκε επιχορήγηση ευρώ 40. Η εν λόγω επιχορήγηση θα αποσβεσθεί μέχρι την 30.06.2024, δηλαδή σε 8,5 έτη και συνεπώς η ετήσια απόσβεση από 01.01.2016 ευρώ 40 / 8,5 = 4,71.

Για φορολογικά θέματα το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …