Έμμεση Φορολογία

Γ.1 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)

Ο Φ.Π.Α. είναι ένας έμμεσος φόρος, ο οποίος επιβάλλεται στο ποσό της καθαρής αξίας της πώλησης των προϊόντων ή υπηρεσιών. Ο επιτηδευματίας συμψηφίζει τον Φ.Π.Α. των αγορών του με τον Φ.Π.Α. των πωλήσεων και αποδίδει την διαφορά στο Δημόσιο. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ΦΠΑ των αγορών είναι μεγαλύτερος του αντίστοιχου των πωλήσεων, τότε το Δημόσιο επιστρέφει τη διαφορά στην επιχείρηση.

Ο Φ.Π.Α. αντικατέστησε τον Φόρο κύκλου εργασιών το 1987 στην χώρα μας και εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στις περισσότερες χώρες του κόσμου.

ΦΠΑ Εμμεσος φόρος EFM

Γ.1.1 ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Φ.Π.Α.

Κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), το οποίο έχει εγγραφεί στο Μητρώο ΦΠΑ, υπόκειται στο φόρο όσον αφορά τις συναλλαγές του.

Τα πρόσωπα που δεν είναι εγγεγραμένα στο Μητρώο ΦΠΑ, αντιμετωπίζουν το ΦΠΑ ως κόστος, καθώς οι αγορές τους επιβαρύνονται με το φόρο.

Τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμένα στο Μητρώο ΦΠΑ, αποδίδουν τη διαφορά, μεταξύ ΦΠΑ Αγορών και ΦΠΑ Πωλήσεων, στο Δημόσιο.

Υποκείμενοι στο φόρο με ετήσια έσοδα (προερχόμενα από κάθε πηγή) έως 10.000 € απαλάσσονται του φόρου.

Γ.1.2 ΠΟΙΟΙ ΑΠΑΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Φ.Π.Α.

Οι πιο σημαντικές δραστηριότητες που απαλάσσονται του φόρου είναι:

 • η παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης,
 • η παροχή υπηρεσιών από οδοντοτεχνίτες,
 • η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης,
 • η παροχή υπηρεσιών που συνδέεται στενά με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή,
 • η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή μορφωτικής φύσης,
 • η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Γ.1.3 ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ

Οι συντελεστές ΦΠΑ είναι:

 • ο κανονικός στο 24%
 • ο μειωμένος στο στο 13% (Παράρτημα ΙΙΙ του κώδικα Φ.Π.Α.)
 • ο υπερμειωμένος στο 6% (Παράρτημα ΙΙΙ του κώδικα Φ.Π.Α.)

Σε ορισμένα νησιά του Αιγαίου παραμένει το παλιό καθεστώς και η παραπάνω αντιστοιχία  είναι 16%, 9% και 4% μέχρι, όμως, τις 31/12/2016. Στη συνέχεια, θα ισχύσουν για όλη την Ελλάδα οι συντελεστές 24%, 13% και 6%.

Γ.1.4 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

Ο Φ.Π.Α. αγορών εκπίπτει για όλες τις δαπάνες, εκτός από τις παρακάτω:

 • αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων,
 • αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης οινοπνευματωδών ή αλκοολούχων ποτών, εφόσον αυτά προορίζονται για την πραγματοποίηση μη φορολογητέων πράξεων,
 • δεξιώσεων, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας γενικά,
 • στέγασης, τροφής, ποτών, μετακίνησης και ψυχαγωγίας για το προσωπικό ή τους εκπροσώπους της επιχείρησης,
 • αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα (9) θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας.

Γ.1.5 ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. (PRO – RATA)

Σε περίπτωση που υποκείμενος στο φόρο, έχει έσοδα από ενοίκια και επιδοτήσεις, τότε στο τέλος του φορολογικού έτους θα πρέπει να προσδιορίσει το ποσοστό του ΦΠΑ των αγορών – δαπανών που θα εκπίπτει από το επόμενο φορολογικό έτος.

Γ.2 ΔΑΣΜΟΙ

Οι δασμοί είναι έμμεσοι φόροι, οι οποίοι διακρίνονται σε εισαγωγικούς και εξαγωγικούς δασμούς:

 • Εισαγωγικός δασμός επιβάλλεται από μία χώρα στα εμπορεύματα που εισάγονται από τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.).
 • εξαγωγικός δασμός επιβάλλεται από μια χώρα στα εξαγόμενα προϊόντα της προς τρίτες χώρες ( εκτός Ε.Ε.).

Γ.3 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

Το χαρτόσημο επιβάλλεται στην καθαρή αξία των συναλλαγών που προβλέπονται από τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, οι κυριότερες εκ των οποίων είναι:

Περιγραφή συναλλαγήςΣυντελεστήςΥποβολή στη Δ.Ο.Υ.
Ενοίκια μεταξύ επιχειρήσεων3,60%Από τον εκμισθωτή με την Δήλωση εισοδήματος της εταιρείας.
Τίτλος κτήσης (παλιά απόδειξη δαπάνης)3,60%Από τον λήπτη των υπηρεσιών μέχρι το τέλος του 2ου μήνα από τον μήνα της συναλλαγής (π.χ. συναλλαγή τον 1ο, υποβολή τέλος 3ου).
Δάνεια μεταξύ ιδιωτών3,60%5 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας σύμβασης του δανείου.
Δάνεια μεταξύ Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και ιδιωτών2,40%5 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας σύμβασης του δανείου.
Δάνεια μεταξύ επιχειρήσεων2,40%5 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας σύμβασης του δανείου.
Δάνεια συναπτόμενα στην αλλοδαπήΔεν οφείλεται χαρτόσημο αν η σύμβαση εκτελείται στην αλλοδαπή
Ταμειακή διευκόλυνση επιχείρησης (χωρίς σύμβαση δανείου, με απλή κατάθεση στον όψεως)1,20%Εντός του 1ου 15θημέρου του επομένου μήνα από τον μήνα της συναλλαγής.

Γ.4 ΛΟΙΠΟΙ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Οι λοιποί έμμεσοι φόροι και επιβαρύνσεις,αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠεριγραφήΣυντελεστήςΥποβολή στη Δ.Ο.Υ. ή σε άλλη υπηρεσία
Φόρος Συγκέντρωσης ΚεφαλαίουΕπιβάλλεται 1% στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (όχι στη σύσταση της εταιρείας)Εντός 15 ημερών από την ημερομηνία του Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης.
Τέλος Επιτροπής Ανταγωνισμού0,1% επί του κεφαλαίου σύστασης ή αύξησης κεφαλαίου των Α.Ε.Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό Εθνικής και υποβολή στο ΓΕΜΗ μαζί με το Πρακτικό Γ.Σ. αύξησης Μ.Κ.
Εισφορά Ν. 128/1975Ετήσια τραπεζική εισφορά του δανειολήπτη 0,6% στο ανεξόφλητο ποσό του δανείου
Φόρος ασφαλίστρων4% – 20% επί των ασφαλίστρων. Εξαιρούνται τα συμβόλαια διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών.
Ασφάλιση Ι.Κ.Α.25,06% επί των μικτών αποδοχών του εργαζομένουΈως το τέλος του επομένου μήνα από τον μήνα καταβολής του μισθού.