Φορολογία Νομικών Προσώπων

Τα Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, κοινοπραξίες) φορολογούνται για τα κέρδη που προκύπτουν στην Ελλάδα αλλά και για το παγκόσμιο εισόδημά τους, ενώ σε περίπτωση που έχουν καταβάλλει φόρο στην αλλοδαπή, αυτός συμψηφίζεται με τον φόρο που θα προκύψει στην Ελλάδα.

Υπάρχει, όμως, σοβαρό ενδεχόμενο, η έδρα του Νομικού προσώπου να είναι εκτός Ελλάδος, αλλά η Φορολογική Διοίκηση να κρίνει ότι αυτό γίνεται για λόγους φοροαποφυγής (π.χ. όταν η άσκηση διοίκησης γίνεται στην Ελλάδα), με συνέπεια, το σύνολο του εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, να φορολογηθεί ΚΑΙ στην Ελλάδα.

Β.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΔΩΝ

Για να προκύψουν τα κέρδη, αφαιρούνται από τα έσοδα:

 1. Τα έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί προς το συμφέρον της επιχείρησης.
 2. Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας (με προϋποθέσεις, προσαυξάνουν τα έξοδα κατά 30%).
 3. Οι αποσβέσεις.
 4. Το Κόστος Πωληθέντων εμπορευμάτων ή προϊόντων (προηγείται αποτίμηση των εμπορευμάτων ή προϊόντων).
 5. Οι επισφαλείς απαιτήσεις (για να θεωρηθούν έξοδα, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις).
 6. Οι ζημιές, οι οποίες μεταφέρονται για συμψηφισμό με τα κέρδη, για τα επόμενα 5 φορολογικά έτη.

Β.2  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Τα κέρδη φορολογούνται με συντελεστή 22%. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών, φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).

Οποιαδήποτε έσοδα εισρέουν στην επιχείρηση (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα) φορολογούνται με 22%. Αν έχει παρακρατηθεί φόρος για αυτά τα έσοδα, τότε αυτός συμψηφίζεται με το φόρο που θα πληρωθεί (με την επιφύλαξη της παρ. Β.5.1).

Β.3 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ

Η προκαταβολή βεβαιώνεται στο 80% του ποσού του φόρου εισοδήματος, αφού πρώτα έχει αφαιρεθεί οποιοδήποτε ποσό παρακράτησης φόρου.

Για νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις, η προκαταβολή υπολογίζεται στο 50% του φόρου εισοδήματος για τις 3 πρώτες χρήσεις (εξαιρούνται τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται από μετατροπή ή συγχώνευση).

Β.4 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

Κάθε νομικό πρόσωπο υποχρεούται να παρακρατεί φόρο στις πληρωμές που πραγματοποιεί και αφορούν:

Είδος πληρωμήςΣυντελεστής παρακράτησης
Μερίσματα 5%
Τόκοι15%
Δικαιώματα (Royalties)20%
Αμοιβές διοίκησης & συμβουλευτικές υπηρεσίες20%
Εργολαβικές αμοιβές3%
Περιοδικά καταβαλλόμενο ασφάλισμα15%
Εφάπαξ ποσό ασφαλίσματος έως 40.000,00 €10%
Εφάπαξ ποσό ασφαλίσματος άνω των 40.000,00 €20%
Υπεραξία από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας που αποκτά φυσικό πρόσωπο15%

Σε περίπτωση κατά την οποία οι πληρωμές γίνονται σε φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής, τότε οι συντελεστές παρακράτησης προβλέπονται από τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, οι οποίες έχουν υπογραφεί μεταξύ της Ελλάδας και του κράτους στο οποίο έχει έδρα ο δικαιούχος της πληρωμής.

Β.5 ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ

Η εξόφληση των φόρων γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Είδος φόρουΕξόφληση φόρου
Φόρος μερισμάτωνΜε Γ.Σ. 30/6, εξόφληση έως 30/9
Φόρος τόκωνΈως την τελευταία ημέρα του 2ου μήνα από την ημερομηνία της πληρωμής
Φόρος δικαιωμάτωνΈως την τελευταία ημέρα του 2ου μήνα από την ημερομηνία της πληρωμής
Φόρος Μισθωτών υπηρεσιώνΈως την τελευταία ημέρα του 2ου μήνα από την ημερομηνία της πληρωμής
Φόρος από επιχειρηματική δραστηριότηταΈως την τελευταία ημέρα του 2ου μήνα από την ημερομηνία της πληρωμής
Φόρος εργολάβωνΈως την τελευταία ημέρα του 2ου μήνα από την ημερομηνία της πληρωμής
Φόρος εισοδήματοςΗ 1η δόση με την υποβολή στις 30/6, οι υπόλοιπες 6 ανά μήνα η κάθε δόση

Β.6 ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Β.6.1 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Το Νομικό πρόσωπο που έχει έδρα την Ελλάδα και εισπράττει ενδοομιλικά μερίσματα,
τα απαλάσσει από το φόρο εισοδήματος εφόσον αυτός που τα καταβάλλει:

 • Είναι εταιρεία της Ε.Ε., και αναφέρεται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α΄ της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ.
 • Είναι φορολογικός κάτοικος κράτους της Ε.Ε.
 • Υπόκειται στη φορολογία κράτους της Ε.Ε.

και αυτός που τα εισπράττει:

 • Κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 10% της αξίας του Μετοχικού Κεφαλαίου του νομικού προσώπου που διανέμει.
 • Διατηρεί το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής για τουλάχιστο 24 μήνες.

 

Β.6.2 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

B.6.2.1 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Δεν παρακρατείται φόρος σε πληρωμές μερισμάτων, όταν το Νομικό πρόσωπο που εισπράττει:

 • Κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 10% της αξίας του Μετοχικού Κεφαλαίου του νομικού προσώπου που διανέμει.
 • Διατηρεί το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής για τουλάχιστο 24 μήνες.
 • Είναι εταιρεία της Ε.Ε., και αναφέρεται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α΄ της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ.
 • Είναι φορολογικός κάτοικος κράτους της Ε.Ε.
 • Υπόκειται στη φορολογία κράτους της Ε.Ε

B.6.2.2 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΤΟΚΟΥΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Royalties)

Δεν παρακρατείται φόρος σε πληρωμές τόκων και δικαιωμάτων, όταν το Νομικό πρόσωπο που εισπράττει:

 • Κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 25% της αξίας του Μετοχικού Κεφαλαίου του νομικού προσώπου που πληρώνει.
 • Διατηρεί το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής για τουλάχιστο 24 μήνες.
 • Είναι εταιρεία της Ε.Ε., και αναφέρεται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α΄ της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ.
 • Είναι φορολογικός κάτοικος κράτους της Ε.Ε.
 • Υπόκειται στη φορολογία κράτους της Ε.Ε

Σε περίπτωση κατά την οποία, φορολογικός κάτοικος Ελλάδας πληρώνει μερίσματα, τόκους ή δικαιώματα και το ποσοστό 10% των μετοχών διακρατείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών, μπορεί να μην παρακρατήσει φόρο, εφόσον καταθέσει εγγυητική επιστολή στην Φορολογική Αρχή.

B.6.3 ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Οι ενδοομιλικές πωλήσεις θα πρέπει να γίνονται σε τιμές στις οποίες πωλούνται και τα προϊόντα ή υπηρεσίες του ανταγωνισμού (αρχή των ίσων αποστάσεων). Αν αυτό δεν συμβαίνει, τότε οι ενδοομιλικές συναλλαγές θα πρέπει να τεκμηριωθούν βάσει διεθνώς παραδεκτών μεθόδων. Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε ομίλους, υποβάλλουν Συνοπτικό Πίνακα Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών έως 30 Απριλίου του επόμενου έτους, εφόσον οι συναλλαγές υπερβαίνουν τα:

 • 000 € αθροιστικά, εάν ο κύκλος εργασιών της υπόxρεης επιxείρησης για το συγκεκριμένο φορολογικό έτος δεν υπερβαίνει τα 5.000.000 €, ή
 • 000 € αθροιστικά, εάν ο κύκλος εργασιών της υπόxρεης επιxείρησης για το συγκεκριμένο φορολογικό έτος υπερβαίνει τα 5.000.000 €.

Ο αναλυτικός Φάκελος Τεκμηρίωσης θα πρέπει να υποβληθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθεί στη Φορολογική αρχή.

Β.6.4 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η Φορολογική αρχή, προκειμένου να αποθαρρύνει τις χρηματοδοτήσεις μητρικών εταιρειών προς ελληνικές θυγατρικές, έχει θεσπίσει διάταξη που προβλέπει ότι δεν αναγνωρίζεται φορολογικά το ποσό των τόκων δανείων, που είναι μεγαλύτερο από το 40% των E.B.I.T.D.A. (Earnings before interest, tax, depreciation, amortization. Κέρδη πριν από φόρους, τόκους και αποσβέσεις) για το 2016. Για το 2017 το ποσοστό μειώνεται σε 30%.