Φορολογία Ακινήτων

Ε. 1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η πώληση ενός καινούριου ακινήτου από επιτηδευματία υπόκειται σε ΦΠΑ 24% επί του τιμήματος της πώλησης. Καινούριο χαρακτηρίζεται κάθε ακίνητο το οποίο μεταβιβάζεται πριν την πρώτη χρήση του. Σε περίπτωση κατά την οποία το ακίνητο δεν είναι καινούριο ή σε κάθε περίπτωση που ο πωλητής δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ο αγοραστής επιβαρύνεται με Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων 3,09% επί του μεγαλύτερου ποσού μεταξύ της αντικειμενικής αξίας και της αξίας του συμβολαίου αγοράς.

Ε. 2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Ο ιδιοκτήτης κάθε ακινήτου στην Ελλάδα, υπόκειται στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, ο οποίος είναι το άθροισμα ενός κύριου και ενός συμπληρωματικού φόρου.

Ε.2.1 ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Ο κύριος φόρος για τις κατοικίες υπολογίζεται συνδυαστικά με βάση:

  1. τον Βασικό φόρο (ευρώ/ τετρ. μέτρο), ο οποίος ποικίλλει ανάλογα με την τιμή ζώνης
  2. τον Συντελεστή Παλαιότητας Κτίσματος
  3. τον Συντελεστή Απομείωσης Επιφάνειας κτίσματος, ο οποίος εφαρμόζεται σε ειδικά κτίρια
  4. τον Συντελεστή ορόφου
  5. τον συντελεστή μονοκατοικίας
  6. τον συντελεστή πρόσοψης
  7. τον συντελεστή βοηθητικών χώρων και
  8. τον συντελεστή ημιτελών κτισμάτων

Για τα οικόπεδα εντός σχεδίου πόλης, ο υπολογισμός του φόρου λαμβάνει υπόψη τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου ανά τετραγωνικό και την φορολογική ζώνη.

Για τα οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλης, προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος, εφαρμόζεται ο Βασικός Συντελεστής Φόρου σε συνδυασμό με τους Συντελεστές Θέσης, Χρήσης, Άρδευσης, Απαλλοτρίωσης και Κατοικίας.

Ε.2.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Εφόσον ένα φυσικό πρόσωπο κατέχει περιουσία αντικειμενικής αξίας μεγαλύτερη των 200.000 €, το υπερβάλλον ποσό υπόκειται και σε συμπληρωματικό φόρο. Ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κλιµάκιο(ευρώ)συντελεστής %Φόρος κλιµακίου (ευρώ)ΣύνολοΑξία ακινήτων
Φόρου
200.000,000,00%0200.000,000
50.000,000,10%50250.000,0050
50.000,000,15%75300.000,00125
100.000,000,30%300400.000,00425
100.000,000,50%500500.000,00925
100.000,000,60%600600.000,001.525,00
100.000,000,80%800700.000,002.325,00
100.000,000,90%900800.000,003.225,00
100.000,001,00%1.000,00900.000,004.225,00
100.000,001,05%1.050,001.000.000,005.275,00
1.000.000,001,10%11.000,002.000.000,0016.275,00
Υπερβάλλον1,15%   

Ε.2.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ  ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τα Νομικά πρόσωπα υπόκειται (εκτός των παραπάνω) και σε συμπληρωματικό φόρο 0,55%, ενώ για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για παραγωγή ή άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, το αντίστοιχο ποσοστό ανεβαίνει στο 0,1%.

Ε.2.4 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Επιπλέον του ΕΝ.Φ.Ι.Α., υπάρχουν και άλλες επιβαρύνσεις για την κατοχή ακινήτου, όπως τα δημοτικά τέλη και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, το οποίο υπολογίζεται με συντελεστές από 0,25 τοις χιλίοις έως 0,35 τοις χιλίοις επί του γινομένου της επιφάνειας, της παλαιότητας και της τιμής ζώνης.

Ακόμα, νομικά πρόσωπα που κατέχουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, ενδέχεται (με ορισμένες προϋποθέσεις)να επιβαρυνθούν με τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.), ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 15% επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων.

Ε. 3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Τα ενοίκια φορολογούνται με την παρακάτω κλίμακα:

Εισόδημα ενοικίουΣυντελεστής φόρου
0,01 – 12.000,0022%
12.000,01 – 35.000,0035%
35.000,01 και άνω45%

Ο εκμισθωτής (εφόσον είναι κεφαλαιουχική εταιρεία), αποδίδει χαρτόσημο 3,6% επί των εσόδων του ενοικίου, με τη Δήλωση εισοδήματος στο τέλος του έτους.

Ε. 4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Εάν φυσικό πρόσωπο πωλήσει ακίνητο εντός του 2016, δεν υπόκειται σε φόρο υπεραξίας. Από 1/1/2017, οποιαδήποτε μεταβίβαση γίνει θα επιβαρύνεται με φόρο υπεραξίας 15%. Η υπεραξία υπολογίζεται αν από την αξία πώλησης αφαιρέσουμε την αξία αγοράς του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.

Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο μεταβιβάσει ακίνητο, τα έσοδα, προστίθενται στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογούνται με 29%.