Κατηγορίες & Είδη Ενδοομιλικών Συναλλαγών προς Τεκμηρίωση

ΠΙΝΑΚΑΣ «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ»

Πεδία Καταλόγου Ενδοομιλικών Συναλλαγών προς Τεκμηρίωση (TransactionMatrix)

 • Πρώτες Ύλες (RawMaterials)
 • Προϊόντα (Products)
 • Εμπορεύματα (Merchandise)
 • Δικαιώματα (Royalties)
 • Σήματα (TradeMarks)
 • Λοιπά Άυλα (Intangibles)
 • Αμοιβές διανομής, μάρκετινγκ και διαφήμισης (TransMarketAdvFees)
 • Διοικητική Υποστήριξη (AdministrativeSupport)
 • Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές (FinancialTransactions)
 • Μεταβίβαση Περουσιακών Στοιχείων (AssetsTransfer)
 • Τεχνική Υποστήριξη (TechnicalSupport)
 • Εκμίσθωση (Leases)
 • Αποθήκευση (Storage)
 • Έρευνα & Ανάπτυξη (ResearchandDevelopment)
 • Λοιπές Υπηρεσίες (OtherServices)
 • Επιδότηση – Διαγραφή χρεών (SubsidyDeletionDept)
 • Κατανομή δαπανών (Συμφωνίες Κατανομής Κόστους) (CostAllocation_CCA)
 • Λοιπά (Others)

καθένα από τα οποία είναι προαιρετικό και αποτελείται από τα ακόλουθα πεδία

 1. ΑΓΟΡΑ/ΛΗΨΗ (Purchase)
 2. ΠΩΛΗΣΗ/ΠΑΡΟΧΗ (Sales)

και αυτά με τη σειρά τους έχουν τα προαιρετικά γνωρίσματα

 1. ΠΟΣΟ (Amount)
 2. ΜΕΘΟΔΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (DocMethod)
 1. CUP,
 2. RPM,
 3. CPM,
 4. TNMM,
 5. PSM,
 6. OTHER.

Στον παραπάνω πίνακα πρέπει για κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση να συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα από τα ποσά – ΠΟΣΟ (Amount) – των ΑΓΟΡΑ/ΛΗΨΗ (Purchase) και ΠΩΛΗΣΗ/ΠΑΡΟΧΗ (Sales) – συνοδευόμενο υποχρεωτικά από μια από τις 6 μεθόδους ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (DocMethod) που περιγράφονται στο διπλανό πίνακα.

Η E.F.M. σας προσφέρει λύσεις με εγγυημένη πιστοποίηση ποιότητας βάση Ευρωπαϊκών Standards

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ