Πλαίσιο υποχρεώσεων νομικών πρόσωπων

Τήρηση φάκελου τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολή συνοπτικού πινάκα πληροφοριών     

( <<ΣΠΠ>> ) των ενδοομιλικων συναλλαγών

Ποιους υπόχρεους αφορά;

Από την υποχρέωση τήρησης φακέλου τεκμηρίωσης και υποβολής ΣΠΠ απαλλάσσονται τα νομικά πρόσωπα που πραγματοποίησαν συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα έως και  €100χιλ. αθροιστικά , με την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδα του υπόχρεου δεν υπερβαίνουν τα €5 εκατ. Σε περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδα του υπόχρεου υπερβαίνουν τα €5 εκατ., το πιο πάνω όριο ορίζεται στις €200 χιλ. Οι ίδιες υποχρεώσεις αφορούν τα υποκαταστήματα αλλοδαπής και τις κοινοπραξίες (ΠΟΛ.1142/2015)

Ποιους υπόχρεους δεν αφορά:

 • ΠΟΛ.1142/2015: Τα νομικά πρόσωπα που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος (άρθρο 46 του Ν.4172/2013):
 • Οι φορείς γενικής κυβέρνησης
 • Η τράπεζα της Ελλάδας
 • Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένοι στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος –μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ
 • Οι διεθνείς οργανισμοί, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας , και
 • Το ΤΑΙΠΕΔ.
 • ΠΟΛ.1093/2015: Τις εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις που έχουν επαχθή στις διατάξεις του ΑΝ.89/1967(Ν.3427/2005)
 • ΠΟΛ. 1060/2015: Τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση το άρθρο 25 του Ν.27/1975
 • Τις ΑΕΕΑΠ (ΔΕΑΦΒ1136663 ΕΞ 2015/21.10.2015)

Προθεσμίες (Ν.4410/2016)

 • Ο φάκελος τεκμηρίωσης καταρτίζεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου
 • Η ιδία προθεσμία αφορά και την υποβολή του ΣΠΠ στη ΓΓΠΣ.

Υπό εξέταση ενδοομιλικες συναλλαγές

 • Όλες ,ανεξαιρέτως άξιας ή φύσης (π.χ. πρώτες ύλες, ιδιοπαραγόμενα προϊόντα, εμπορεύματα, χρεώσεις για υπηρεσίες καθες μορφής, αμοιβές για άυλα περιουσιακά στοιχειά, χρηματοοικονομικές συναλλαγές, μισθώματα, κατανομή δαπανών)
 • Στην περίπτωση χρηματοοικονομικών συναλλαγών, αντικείμενο της τεκμηρίωσης είναι οι δεδουλευμένοι τόκοι (χρεωστικοί/ πιστωτικοί)
 • Σημαντικότερα , η υποχρέωση τεκμηρίωσης αφορά και περιπτώσεις << μεταφοράς λειτουργιών>>
 • Με το άρθρο 51 του ΚΦΕ γίνεται για 1η φορά μνεία στην ελληνική φορολογική νομοθεσία στην έννοια του <<πακέτου μεταβίβασης>>
 • Ως «πακέτο μεταβίβασης » θεωρούνται συνολικά οι λειτουργιές , τα περιουσιακά στοιχειά , οι κίνδυνοι ή και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που αναδιοργανώνονται, μεταφέρονται ή μεταβιβάζονται, σε εγχώριο ή διασυνοριακό επίπεδο0
 • Ο φορολογούμενος οφείλει να παράσχει αποδεικτικά στοιχειά ότι η μεταφορά ή μεταβίβαση λειτουργιών, περιουσιακών στοιχείων, κίνδυνων ή και επιχειρηματικών ευκαιριών (μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων) πραγματοποιήθηκε υπό όρους που συνάδουν με την αρχή των ισων αποστάσεων.
 • Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είναι σε θέση να παράσχει τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχειά, οι φορολογικές αρχές δύνανται να καθορίσουν ένα σύμφωνο με την αρχή των ισων αποστάσεων αντίτιμο για το «πακέτο μεταβίβασης »
 • Η μεταβίβαση ή χορήγηση άδειας χρήσης υπεραξίας ή άυλων περιουσιακών στοιχείων σε συνέπεια επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης πρέπει να γίνεται έναντι αντίτιμου που συνάδει με την αρχή των ισων αποστάσεων και λαμβανομένης υπόψη της συνολικής άξιας του πακέτου μεταβίβασης.

Μεταφορά λειτουργιών
(άρθρο 51ΚΦΕ)

Ο φάκελος Τεκμηρίωσης ενός υπόχρεου αποτελείται από:

 • Το «Βασικό φάκελο Τεκμηρίωσης » που είναι κοινός για όλες τις επιχειρήσεις του πολυεθνικού ομίλου στον όποιο ανήκει ο υπόχρεος και περιέχει κοινές πληροφορίες για τον υπόχρεο και τα συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα (συμπεριλαμβανόμενων και των μόνιμων εγκαταστάσεων του ομίλου) , και
 • Τον «Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης », ο όποιος περιέχει ειδικότερες πληροφορίες που αφορούν τον υπόχρεο και τις συναλλαγές του με τα συνδεδεμένα πρόσωπα

  Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης τηρείται στις εγκαταστάσεις του υπόχρεου για χρονικό διάστημα ίσο με την υποχρέωση διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων του οικείου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που ζητηθεί πρέπει να τεθεί στη διάθεση των φορολογικών αρχών εντός 30 ημερών.

Η E.F.M. σας προσφέρει λύσεις με εγγυημένη πιστοποίηση ποιότητας βάση Ευρωπαϊκών Standards

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ