Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Η έμπειρη ομάδα μας είναι πάντα πρόθυμη να σας εξυπηρετήσει.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με την λογιστική Εταιρεία EFM εδώ και μια δεκαετία. Το αντικείμενο μας είναι χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων σε όλη την Ελλάδα. Στο ξεκίνημα της συνεργασίας μας με την EFM, τον κύριο Κολιοθωμά και τους συνεργάτες του δεν μπορώ να μην πω ότι κρατούσα μία επιφύλαξη για το εάν μπορεί να λειτουργήσει ο θεσμός του outsourcing λογιστηρίου στη δικιά μου επιχείρηση και αυτό γιατί επί μια 20ετία είχα μόνιμη μισθωτή.
Τελικά, μετά από 10 χρόνια συνεργασίας «μετανιώνω» που αυτό δεν το έκανα πολύ νωρίτερα. Για μένα, η EFM αποτελεί σήμερα έναν πολύτιμο συνεργάτη με βαθιά γνώση και υποδειγματική εξυπηρέτηση τόσο στο λογιστικό φοροτεχνικό αντικείμενό τους όσο και σε μια μεγάλη ποικιλία από τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες.
Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πολύτιμο πλέον συνεργάτη μου, κύριο Κολιοθωμά Θωμά καθώς και σε όλη την ομάδα του για αυτό που κάνουν για μένα καθημερινά.

placeholder
Σταύρος Πασσαλής, Αθήνα
AE με χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων
EFM COVER TransferServices Πλαίσιο υποχρεώσεων νομικών πρόσωπων

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για την Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Πλαίσιο υποχρεώσεων νομικών πρόσωπων

Υποχρεώσεις αναφοράς ενδοομιλικών συναλλαγών (άρθρο 21 ΚΔΦ)

Τήρηση φάκελου τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολή συνοπτικού πινάκα πληροφοριών     

( <<ΣΠΠ>> ) των ενδοομιλικων συναλλαγών

Ποιους υπόχρεους αφορά;

Από την υποχρέωση τήρησης φακέλου τεκμηρίωσης και υποβολής ΣΠΠ απαλλάσσονται τα νομικά πρόσωπα που πραγματοποίησαν συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα έως και  €100χιλ. αθροιστικά , με την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδα του υπόχρεου δεν υπερβαίνουν τα €5 εκατ. Σε περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδα του υπόχρεου υπερβαίνουν τα €5 εκατ., το πιο πάνω όριο ορίζεται στις €200 χιλ. Οι ίδιες υποχρεώσεις αφορούν τα υποκαταστήματα αλλοδαπής και τις κοινοπραξίες (ΠΟΛ.1142/2015)

Ποιους υπόχρεους δεν αφορά:

 • ΠΟΛ.1142/2015: Τα νομικά πρόσωπα που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος (άρθρο 46 του Ν.4172/2013):
 • Οι φορείς γενικής κυβέρνησης
 • Η τράπεζα της Ελλάδας
 • Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένοι στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος –μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ
 • Οι διεθνείς οργανισμοί, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας , και
 • Το ΤΑΙΠΕΔ.
 • ΠΟΛ.1093/2015: Τις εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις που έχουν επαχθή στις διατάξεις του ΑΝ.89/1967(Ν.3427/2005)
 • ΠΟΛ. 1060/2015: Τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση το άρθρο 25 του Ν.27/1975
 • Τις ΑΕΕΑΠ (ΔΕΑΦΒ1136663 ΕΞ 2015/21.10.2015)

Προθεσμίες (Ν.4410/2016)

 • Ο φάκελος τεκμηρίωσης καταρτίζεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου
 • Η ιδία προθεσμία αφορά και την υποβολή του ΣΠΠ στη ΓΓΠΣ.

 

Υπό εξέταση ενδοομιλικες συναλλαγές

 • Όλες ,ανεξαιρέτως άξιας ή φύσης (π.χ. πρώτες ύλες, ιδιοπαραγόμενα προϊόντα, εμπορεύματα, χρεώσεις για υπηρεσίες καθες μορφής, αμοιβές για άυλα περιουσιακά στοιχειά, χρηματοοικονομικές συναλλαγές, μισθώματα, κατανομή δαπανών)
 • Στην περίπτωση χρηματοοικονομικών συναλλαγών, αντικείμενο της τεκμηρίωσης είναι οι δεδουλευμένοι τόκοι (χρεωστικοί/ πιστωτικοί)
 • Σημαντικότερα , η υποχρέωση τεκμηρίωσης αφορά και περιπτώσεις << μεταφοράς λειτουργιών>>
 • Με το άρθρο 51 του ΚΦΕ γίνεται για 1η φορά μνεία στην ελληνική φορολογική νομοθεσία στην έννοια του <<πακέτου μεταβίβασης>>
 • Ως «πακέτο μεταβίβασης » θεωρούνται συνολικά οι λειτουργιές , τα περιουσιακά στοιχειά , οι κίνδυνοι ή και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που αναδιοργανώνονται, μεταφέρονται ή μεταβιβάζονται, σε εγχώριο ή διασυνοριακό επίπεδο0
 • Ο φορολογούμενος οφείλει να παράσχει αποδεικτικά στοιχειά ότι η μεταφορά ή μεταβίβαση λειτουργιών, περιουσιακών στοιχείων, κίνδυνων ή και επιχειρηματικών ευκαιριών (μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων) πραγματοποιήθηκε υπό όρους που συνάδουν με την αρχή των ισων αποστάσεων.

Μεταφορά λειτουργιών
(άρθρο 51ΚΦΕ)

 • Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είναι σε θέση να παράσχει τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχειά, οι φορολογικές αρχές δύνανται να καθορίσουν ένα σύμφωνο με την αρχή των ισων αποστάσεων αντίτιμο για το «πακέτο μεταβίβασης »
 • Η μεταβίβαση ή χορήγηση άδειας χρήσης υπεραξίας ή άυλων περιουσιακών στοιχείων σε συνέπεια επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης πρέπει να γίνεται έναντι αντίτιμου που συνάδει με την αρχή των ισων αποστάσεων και λαμβανομένης υπόψη της συνολικής άξιας του πακέτου μεταβίβασης.

Φάκελος Τεκμηρίωσης
(ΠΟΛ.1097/2014 & 1114/2014)

Ο φάκελος Τεκμηρίωσης ενός υπόχρεου αποτελείται από:

  1. Το «Βασικέ φάκελο Τεκμηρίωσης » που είναι κοινός για όλες τις επιχειρήσεις του πολυεθνικού ομίλου στον όποιο ανήκει ο υπόχρεος και περιέχει κοινές πληροφορίες για τον υπόχρεο και τα συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα (συμπεριλαμβανόμενων και των μόνιμων εγκαταστάσεων του ομίλου) , και
  2. Τον «Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης », ο όποιος περιέχει ειδικότερες πληροφορίες που αφορούν τον υπόχρεο και τις συναλλαγές του με τα συνδεδεμένα πρόσωπα

  Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης τηρείται στις εγκαταστάσεις του υπόχρεου για χρονικό διάστημα ίσο με την υποχρέωση διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων του οικείου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που ζητηθεί πρέπει να τεθεί στη διάθεση των φορολογικών αρχών εντός 30 ημερών.

Ενδοομιλικές ΣυναλλαγέςΕπιλέξτε μια από τις παρακάτω κατηγορίες Ενδοομιλικών Συναλλαγών

NEW ICONS 21 Πλαίσιο υποχρεώσεων νομικών πρόσωπων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Η E.F.M. σας προσφέρει λύσεις με εγγυημένη πιστοποίηση ποιότητας βάση Ευρωπαϊκών Standards

asdas