Συνδεδεμένα Πρόσωπα

Τα εξής πρόσωπα είναι συνδεδεμένα , σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4172/2013

  • Κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου.
  • Δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου.
  • Κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο.

Διευκρινίσεις σύμφωνα με την ΠΟΛ.1142/2015

1. Οι έμμεσες συμμέτοχες προκύπτουν με πολλαπλασιασμό των κατεχόμενων ποσοστών μέσω των διαδοχικών βαθμίδων.

2. Αναφορικά με τη σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης, δυο πρόσωπα καθίστανται συνδεδεμένα όταν :

  • Περισσότερο από το ήμισυ των μελών του ΔΣ ή ένας ή περισσότεροι διευθύνοντες σύμβουλοι ή διαχειριστές του διορίζονται από το άλλο πρόσωπο.
  •  Το ίδιο πρόσωπο ή πρόσωπα που συμμετέχουν στη διοίκηση του ενός προσώπου με την ιδιότητα του διευθύνοντος σύμβουλου ή του διαχειριστή ,συμμετέχουν και στη διοίκηση του άλλου προσώπου με την ιδιότητα του διευθύνοντος σύμβουλου ή διαχειριστή
  • Τρίτο πρόσωπο διορίζει και στα δυο πρόσωπα, περισσότερο από το ήμισυ των μελών του ΔΣ τους ή έναν ή περισσότερους από τους διευθύνοντες συμβούλους τους ή διαχειριστές τους

3. Αναφορικά με τη σχέση άμεσου ή έμμεσου ή άσκησης /δυνατότητας άσκησης καθοριστικής επιρροής, δυο πρόσωπα καθίστανται συνδεδεμένα όταν :

  • To πρόσωπο (εξαιρούμενων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) έχει δανείσει ή παρέχει εγγυήσεις για πιστώσεις του άλλου προσώπου και το ύψος του δάνειου και των εγγυήσεων ( αθροιστικά) υπερβαίνει το 50% του συνόλου του ενεργητικού των δανειοληπτών
  • Τρίτο πρόσωπο (εξαιρούμενων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) έχει δανείσει ή παρέχει εγγυήσεις για πιστώσεις και στα δυο πρόσωπα και το ύψος του δανείου και των εγγυήσεων (αθροιστικά) υπερβαίνει το 50% του συνόλου του ενεργητικού των δανειοληπτών.
  • Το ένα πρόσωπο προμηθεύει ή ορίζει τον/τους προμηθευτές σε ποσοστό τουλάχιστον 90% των πρώτων και βοηθητικών υλών που απαιτούνται για την παράγωγη του συνόλου των προϊόντων του άλλου προσώπου και προκύπτει από σύμβαση (εγγραφή ή προφορική) ότι καθαρίζει τις τελικές τιμές πώληση των προϊόντων.

Αντίθετα, η σχέση δικαιοπαρόχου – δικαιοδόχου (franchising), δεν συνιστά από μονή της σχέση σύνδεσης, ενώ το ίδιο ισχύει και για τη σχέση του αποκλειστικού ή κύριου προμηθευτή εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών ενός προσώπου σε άλλο πρόσωπο

Η E.F.M. σας προσφέρει λύσεις με εγγυημένη πιστοποίηση ποιότητας βάση Ευρωπαϊκών Standards

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ