Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

Άρθρο: 5 σημεία ελέγχου της επιχείρησής σας (επιβίωση σε δύσκολους καιρούς)

shutterstock 373827679 Άρθρο: 5 σημεία ελέγχου της επιχείρησής σας (επιβίωση σε δύσκολους καιρούς)

[stm_sidebar sidebar=”527″][stm_post_details]Στην σημερινή εποχή που τα μνημόνια έχουν οδηγήσει πάρα πολλές επιχειρήσεις είτε στο να διακόψουν τις δραστηριότητές τους είτε στο να έχει μειωθεί δραστικά ο τζίρος τους, μόνο οι καλά οργανωμένες εταιρείες έχουν πιθανότητα επιβίωσης επιλέγοντας το σωστό λογιστικο γραφειο.

Τα 5 σημεία ελέγχου της επιχείρησής σας είναι ένας οδηγός για όλους εσάς τους επιχειρηματίες στο που πρέπει να «έχετε το νου σας» έτσι ώστε να καταφέρετε αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις από πράγματα που μπορούσατε να τα είχατε προβλέψει.Το πρώτο από τα 5 σημεία είναι το ακόλουθο:

1.Ύπαρξη μεγάλου ταμείου

Α.ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΜΕΙΟ οφείλεται συνήθως στους κάτωθι λόγους, όπως:

 • Έχετε πάρει χρήματα από το ταμείο χωρίς παραστατικά.
 • Πληρώνετε bonus σε υπαλλήλους σας, που δεν είναι μέσα στην μισθοδοσία.
 • Πληρώνετε διάφορα έξοδα για την εταιρεία σας, για τα οποία είτε δεν παίρνετε παραστατικό είτε παίρνετε μικρότερης αξίας παραστατικό.
 • Μικρότερα Τιμολόγια Πώλησης από το ποσό της Είσπραξης- Κατάθεσης.
 • Κάνετε αγορές εμπορευμάτων και παγίων και τα παραστατικά που παίρνετε είναι μικρότερης αξίας.
 • Διάφοροι λοιποί λόγοι.

 

Β.Η μείωση του ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω λόγους, όπως:

 • Έχετε δώσει κάποια προκαταβολή σε τρίτο ενόψει κάποιας αναμενόμενης σύμβασης έργου
 • Έχετε δώσει κάποια προκαταβολή σε τρίτο για κτήση κάποιου ακινήτου
 • Έχετε δώσει προκαταβολή σε προσωπικό έναντι μισθού
 • Έχετε κάνει μείωση του κεφαλαίου με επιστροφή χρημάτων στους ιδρυτές
 • Δεν έχετε μοιράσει τα κέρδη (από προηγούμενες χρονιές), τα μοιράζετε τώρα κτλ…..
 • Διάφοροι λοιποί λόγοι

Συμπέρασμα

 • Σε περιπτώσεις υψηλού ταμείου το οποίο δεν επαληθεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 28 Ν. 3296/2014 στη παράγραφο 2 αναφέρεται ότι κατά τους διενεργούμενους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις φορολογικούς ελέγχους επί επιτηδευματιών με βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., διενεργείται υποχρεωτικώς έλεγχος ταμείου και αξιόγραφων, ο οποίος και προηγείται των λοιπών ελεγκτικών επαληθεύσεων.
 • Σε περιπτώσεις διαπίστωσης αρνητικών ή θετικών διαφορών με βάση τον παραπάνω έλεγχο, οι διαφορές αυτές, πέραν των λοιπών συνεπειών και ανεξαρτήτως της προέλευσής τους, προστίθενται ως διαφορές καθαρών κερδών και παράλληλα προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα του υπόχρεου, προκειμένου τα έσοδα αυτά να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό των φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές φορολογίες.
 • Η παραπάνω διάταξη μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε λογιστές φοροτεχνικούς, αφού σε έναν ενδεχόμενο καταλογισμό της διαφοράς ταμείου καθίστανται συμπράττοντες σύμφωνα με το άρθρο 20του Ν.2523/1997, και επιπροσθέτως ενδεχομένως να ανακύψουν νομικά ζητήματα και να εγερθούν πιθανόν αξιώσεις για αποζημιώσεις μετόχων εταίρων και τρίτων για άμεση ή έμμεση συμμετοχή των λογιστών και φοροτεχνικών σε πράξεις κακής διαχείρισης και υπεξαίρεσης και να θεμελιώσουν και τυχόν ποινικές ευθύνες.
 • Επίσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 13 Ν.4172/2013 περί Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ορίζεται ότι «Οι παροχές σε είδος με τη μορφή του δανείου, προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, περιβάλλονται την μορφή έγγραφης συμφωνίας και αποτιμώνται με βάση το ποσό της διαφοράς που προκύπτει, μεταξύ των τόκων που θα κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς, όπως ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατά τον ίδιο μήνα και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού μήνα. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδος. Η προκαταβολή μισθού άνω των τριών ( 3 ) μηνών θεωρείται δάνειο».
 • Κατά συνέπεια από την 1.1.2014 και με την εφαρμογή του νέου Κ.Φ.Ε., αν δεν υφίσταται σύμβαση δανείου το ποσό θεωρείται ως αυτοτελής παροχή και επιβάλλεται φόρος της πρώτης κατηγορίας «Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις». Θα πρέπει να εξετασθεί η περίπτωση μείωσης του υψηλού ταμείου με αντίστοιχη μείωση κεφαλαίου ή με εξόφληση των υποχρεώσεων που δεν υφίστανται και έχουν πράγματι εξοφληθεί στο παρελθόν, χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία έκδοσης ή καταχώρησης των ενταλμάτων πληρωμής καθώς και η διανομή κερδών προηγουμένων ετών .

2.Διαφορές Αποθήκης

Πολλές φορές συναντάμε σε επιχειρήσεις την ύπαρξη σημαντικών διαφορών στην αποθήκη.

Α.Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ οφείλεται συνήθως στους κάτωθι λόγους, όπως:

 • Κλοπή εμπορευμάτων από την Αποθήκη, είτε από υπαλλήλους, είτε από τρίτους.
 • Ελλιπές παραλαβές κατά τις οποίες ο υπεύθυνος αποθήκης δεν εφάρμοσε τις διαδικασίες παραλαβής και επιμέτρησης.
 • Μη υπάρξει σύγχρονων Εργαλείων και προγραμμάτων που θα διευκολύνουν την εργασία μας, όπως scanner, barcode, πρόγραμμα warehouse κλπ.
 • Μη κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την θέση αυτή.
 • Μη ύπαρξη δικλείδων ασφαλείας για την αποφυγή τέτοιων φαινομένων.
 • Διαφορές λογιστικής Αποθήκης με Πραγματική, η οποία μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως :

Άλλα εμπορεύματα γράφει το τιμολόγιο πώλησης και εμείς στέλνουμε άλλα.

Άλλα εμπορεύματα γράφει το τιμολόγιο αγοράς και εμείς καταχωρούμε άλλα.

Συμπέρασμα

Οι καλά οργανωμένες επιχειρήσεις διατηρούν ένα σύγχρονο σύστημα αποθήκευσης και διανομής των εμπορευμάτων τους, με το οποίο μπορούν ανά πάσα στιγμή να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών τους.

3.Ζημίες προηγούμενων χρήσεων που υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή

Μεγάλη προσοχή στο να μην απολέσετε το δικαίωμα σας για το συμψηφισμό των προηγούμενων ζημιών, λόγω της πενταετής παραγραφή.

Με την ΠΟΛ 1088/2016 /ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 – 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 περί μεταφοράς ζημιών.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4172/2013:Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι εάν με τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα το αποτέλεσμα είναι ζημία εντός του φορολογικού έτους, η ζημία αυτή μεταφέρεται για να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη. Η ζημία του προγενέστερου έτους συμψηφίζεται κατά προτεραιότητα έναντι της ζημίας του μεταγενέστερου έτους. Ειδικότερα:Οι διατάξεις του άρθρου αυτού περί μεταφοράς ζημιών εφαρμόζονται τόσο για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (ατομικές επιχειρήσεις), όσο και για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που είναι υποκείμενα φόρου του άρθρου 45 του ν. 4172/2013. Ειδικά για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δεν χαρακτηρίζονται ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και δεν διατηρούν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση και αποκτούν εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, των οποίων τα κέρδη θεωρούνται προερχόμενα από επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4172/2013, καθόσον αν και τα έσοδά τους αυτά χαρακτηρίζονται ως έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, επί των εισοδημάτων αυτών διενεργείται παρακράτηση με εξάντληση της φορολογικής τους υποχρέωσης.

Περαιτέρω και δεδομένου ότι από τον νόμο δεν τίθεται κανένας περιορισμός σχετικά με την κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων, συνάγεται ότι δικαίωμα μεταφοράς της ζημίας στην επόμενη πενταετία έχουν τα αναφερόμενα πιο πάνω πρόσωπα ανεξάρτητα αν τηρούν βιβλία με την απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο.

Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 περί μεταφοράς ζημιών εφαρμόζονται για φορολογικές ζημίες που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2014 και μετά. Επομένως, προκειμένου για ζημίες που προέκυψαν σε χρήσεις με έναρξη πριν την 1.1.2014, θα έχουν εφαρμογή οι προϋποθέσεις των διατάξεων εκείνων που ίσχυαν κατά τον χρόνο που γεννήθηκαν οι υπόψη ζημίες, ήτοι των άρθρων 4 και 61 του ν. 2238/1994.Η μεταφορά της ζημίας πρέπει, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, να γίνεται διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη μέχρι να καλυφθεί πλήρως, συμψηφίζοντας τις ζημιές αυτές υποχρεωτικά στο πρώτο φορολογικό έτος στο οποίο θα προκύψουν κέρδη. Αν μετά την παρέλευση της πενταετίας μένει ακάλυπτο ποσό, αυτό χάνεται. Επίσης, η ζημία συμψηφίζεται διαδοχικά με μελλοντικά κέρδη των επόμενων φορολογικών ετών και όχι με κέρδη των προηγούμενων.Σε περίπτωση εκκαθάρισης που διαρκεί πέραν του έτους, ενδεχόμενη ζημία που προκύπτει στην τελευταία χρήση ή φορολογικό έτος πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα κέρδη/ζημίες της λήξης της εκκαθάρισης, καθόσον η περίοδος της εκκαθάρισης νοείται ως ενιαία για φορολογικούς σκοπούς, οπότε και υποβάλλεται η οριστική δήλωση με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 68 του ν.4172/2013. Τυχόν ζημία που προκύπτει από προσωρινές δηλώσεις δεν υπόκειται στον περιορισμό του χρόνου συμψηφισμού δεδομένου ότι το αποτέλεσμα προκύπτει στο χρόνο υποβολής της οριστικής δήλωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, η εν λόγω ζημία δεν θα αναγνωριζόταν, καθόσον στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η περίοδος της εκκαθάρισης διαρκεί πέραν της πενταετίας. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν σε περίπτωση αναβίωσης της επιχείρησης, δηλαδή όσες ζημίες είχαν προκύψει πριν από τη θέση της σε εκκαθάριση, εμπίπτουν στον περιορισμό της πενταετίας, καθώς σε περίπτωση αναβίωσης δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία της εκκαθάρισης.Για τη μεταφορά της ζημίας στα επόμενα φορολογικά έτη με βάση τις νέες διατάξεις δεν τίθενται οι προϋποθέσεις που ίσχυαν με τον προγενέστερο Κ.Φ.Ε. Ειδικότερα, δεν απαιτείται η ζημία να έχει αναγραφεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους που προέκυψε, αλλά αυτή μπορεί να δηλωθεί οποτεδήποτε, μέσα στην πενταετία, με την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης με βάση τα οριζόμενα στα άρθρα 18 και 19 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), με τις οικείες κάθε φορά κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα αυτόν. Είναι προφανές ότι στην περίπτωση αυτή η πενταετία ξεκινά από το επόμενο φορολογικό έτος από αυτό εντός του οποίου προέκυψε η ζημία και όχι από το επόμενο φορολογικό έτος εντός του οποίου υποβλήθηκε η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (αρχική ή τροποποιητική).

Ως ζημία, με σκοπό τον συμψηφισμό της στα επόμενα φορολογικά έτη, λαμβάνεται είτε αυτή που εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης είτε αυτή που προκύπτει από την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή με βάση δικαστική απόφαση.

Ομοίως, όσον αφορά στα φορολογικά έτη με τα κέρδη των οποίων μεταφέρεται για συμψηφισμό η ζημία, δεν απαιτείται πλέον η μεταφορά αυτή να πραγματοποιείται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, όπως ίσχυε με βάση τις προγενέστερες διατάξεις του ν. 2238/1994.Ελλείψει ρητής διάταξης που ορίζει κάτι διαφορετικό, σε περίπτωση επιχείρησης με λογιστικές ζημίες στα βιβλία της η οποία επιθυμεί να μειώσει το μετοχικό/εταιρικό της κεφάλαιο με συμψηφισμό των ζημιών αυτών, οι υπόψη ζημίες κατά το μέρος που αναγνωρίζονται φορολογικά εξακολουθούν για φορολογικούς σκοπούς να μεταφέρονται προς συμψηφισμό με τα κέρδη των επόμενων φορολογικών ετών (σχετ. οι υπ’ αριθ. ΣτΕ 3733/2008, ΣτΕ 2614/2008 και ΣτΕ 2523/1991 αποφάσεις του Σ.τ.Ε.).Φορολογική μεταχείριση χρεωστικής διαφοράς (ζημίας) λόγω ανταλλαγής ομολόγων (PSI)

Φορολογική μεταχείριση χρεωστικής διαφοράς (ζημίας) λόγω διαγραφής χρεών οφειλετών στο πλαίσιο του ν. 4307/2014

4.Υπέρβαση του Προϋπολογισμού Δαπανών – Αντιμετώπιση – Σύγχρονα Εργαλεία

Είναι καθοριστικής σημασίας για τις επιχειρήσεις ή ύπαρξη ενός καλά σχεδιασμένου Προϋπολογισμού, ο οποίος θα επαληθεύει διαρκώς τις  αποκλίσεις από τους στόχους της Εταιρεία σας, έτσι ώστε να είστε σε θέση να προλαβαίνετε τις καταστάσεις.

Ανάλυση βασικών σημείων προϋπολογισμών

 • ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ BUDGETING. Βήματα, μεθοδολογία.
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διοικητικά Έξοδα, Έξοδα Παραγωγής, Διανομής, Πωλήσεων, Marketing και Χρηματοοικονομικών (Ειδικές φόρμες σε Excel συνδεδεμένες μεταξύ τους). Σχεδιασμός μείωσης Δαπανών με Εφαρμογές ABC Analysis
 • ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (CASH FLOW).Προγραμματισμός Ταμειακής Ροής, Υπολογισμός κεφαλαίου κίνησης (Ειδικό Εργαλείο).
 • ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ.Ισολογισμός, Ανάλυση Αποτελεσμάτων και Ταμειακής Ροής.
 • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.
 • Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ.Για τη μείωση του κόστους, την αύξηση της κερδοφορίας.

5.Διαχείριση πελατών με μεγάλα ανοιχτά υπόλοιπα

Η στρατηγική διαχείριση των υπολοίπων των πελατών είναι καθοριστικής σημασίας για την ουσιαστική άνοδο μιας Οικονομικής Οντότητας.

 

Ανάλυση των βασικών σημείων:

 • Στον καθορισμό των όρων και του ύψους της πίστωσης προς υποψηφίους ή υφιστάμενους πελάτες
 • Στην ενημέρωση τυχόν καθυστερήσεων στις συναλλαγές τους
 • Στην εστίαση της εισπρακτικής σας πολιτικής στους επισφαλείς πελάτες σας
 • Στη μείωση του πιστωτικού κινδύνου
 • Στη μείωση της αναμενόμενης ζημιάς ανά πελάτη & στο σύνολο του πελατολογίου
 • Στη διεύρυνση της συνεργασίας με υγιείς πελάτες
 • Στην αύξηση της ρευστότητας

 

Οι βασικοί στόχοι  που καθορίζονται ως στόχοι είναι:

 • Η Μείωση πιστωτικού κινδύνου.
 • Η Έγκαιρη πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων.
 • Η Μείωση αναμενόμενης ζημίας τόσο ανά πελάτη όσο και στο σύνολο του χαρτοφυλακίου της επιχείρησης.
 • H Βελτίωση τιμολογιακής πολιτικής.
 • Η Αύξηση της ρευστότητας.
 • Η άμεση ενημέρωση των πωλητών κατά τη διάρκεια της πώλησης.

 

 

 

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το άρθρο μας Εδώ[stm_post_bottom][stm_post_about_author][stm_post_comments]

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …