Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

Από 1/9/2018 η υποχρεωτική υποβολή του νέου εντύπου Ε8 στο ΕΡΓΑΝΗ

01POST Από 1/9/2018 η υποχρεωτική υποβολή του νέου εντύπου Ε8 στο ΕΡΓΑΝΗ

Υποχρεωτική καθίσταται από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου η αναγγελία στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ της υπερεργασίας ή της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης με το νέο έντυπο Ε8 «Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης».

Το Ε8 υποβάλλεται ήδη προαιρετικά από την 1η Ιουλίου, ωστόσο από αύριο η υποβολή του είναι υποχρεωτική, ενώ παράλληλα παύει να υφίσταται η υποχρέωση χειρόγραφης τήρησης του ειδικού βιβλίου υπερωριών. Το νέο έντυπο υποβάλλεται πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της υπερεργασίας ή της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης. Στοιχεία που αφορούν την υπερεργασία ή τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση και έχουν καταχωρηθεί σε επιτυχώς υποβληθέν έντυπο Ε8, μπορούν να τροποποιηθούν με νέα υποβολή, πριν την πραγματοποίηση της αλλαγής. Ως ημερομηνία υποβολής των εντύπων θεωρείται η ημερομηνία και ώρα επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτών στο σύστημα, με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα-εργοδότη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου.

Το νέο έντυπο Ε8 μπορεί να υποβάλλεται και με αποστολή μηνύματος μέσω κινητού τηλεφώνου, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου ανά παράρτημα στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Ο εργοδότης ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου, καθώς και για τη δήλωση τυχόν μεταβολής αυτού. Όταν το έντυπο υποβάλλεται με αποστολή μηνύματος μέσω κινητού τηλεφώνου, ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής, τα οποία αποτελούν για τον εργοδότη αποδεικτικό υποβολής, αποστέλλονται επίσης με μήνυμα. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς υποβολής, ο χρήστης λαμβάνει σχετικό μήνυμα.

Πηγή: news.gr

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …