Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου – Μεθοδολογία και εφαρμογή

01POST Έμμεσες τεχνικές ελέγχου - Μεθοδολογία και εφαρμογή

Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου εφαρμόζονται κατά τον τακτικό έλεγχο ενός φυσικού προσώπου προκειμένου να προσδιοριστεί με αντικειμενικό τρόπο το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα του.

Eνεργοποιούνται στις περιπτώσεις όπου:

 • Yπάρχει αδικαιολόγητος πλουτισμός (αδικαιολόγητη αύξηση περιουσιακών στοιχείων)
 • Πραγματοποιούνται δαπάνες οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα του φυσικού προσώπου (ατομικά ή/και οικογενειακά)
 • Υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι το πραγματικό εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν.
 • Δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα βιβλία και στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ.
 • Υπάρχουν δηλωθέντα εισοδήματα κοντά στο αφορολόγητο όριο καθώς και σε περίπτωση ύπαρξης ζημιογόνων αποτελεσμάτων των φυσικών προσώπων-μελών εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής).

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εφαρμόζοντας μία μεθοδολογία διεθνώς αποδεκτή αξιοποιεί στοιχεία, πληροφορίες και δεδομένα για έσοδα κάθε πηγής και πραγματοποιηθείσες δαπάνες κάθε φύσης, που η υπηρεσία διαθέτει ή συγκεντρώνει για να ελέγξει το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα προστατευόμενα μέλη αυτών με σκοπό την εξεύρεση μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης.Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου (ΠΟΛ 1270/24.12.2013) είναι οι εξής:

 • Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου (source and application of funds method).
 • Τεχνική Καθαρής Θέσης του φορολογουμένου (net worth method).
 • Τεχνική Τραπεζικών καταθέσεων και Δαπανών σε μετρητά (bank deposits and cash expenditure method).

Είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι κατά τον τακτικό έλεγχο ενός φυσικού προσώπου εφαρμόζονται και οι τρεις τεχνικές και επιλέγεται από τον ελεγκτή εκείνη που δίνει τη μεγαλύτερη μη δηλωθείσα φορολογητέα αξία.Η τεχνική αυτή προσδιορίζει το φορολογητέο εισόδημα αναλύοντας τα έσοδα (φορολογητέα και μη),τις αγορές και δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές και οικογενειακές) καθώς και τις αυξομειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων (επαγγελματικών, ατομικών και οικογενειακών) του ελεγχομένου.

Πιο συγκεκριμένα δημιουργείται ένα ισοζύγιο με δύο βασικές κατηγορίες: «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» και «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων».

 ΧΡΗΣΗ 2013
Πηγές Κεφαλαίων/ΕσόδωνΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣΣΥΖΥΓΟΣ
1)Υπόλοιπα Τραπ/κών λογ/σμών (προσωπικοί/οικογενειακοί,εταιρικοί)1/1/20135.000,000,00
2)Υπόλοιπο Ταμείου ατομικής επιχειρήσης με διπλογραφικά βιβλία(1/1/2013)0,000,00
3)Αναλήψεις από εταιρικούς λογ/σμούς φορολογουμένου,συζύγου,προστ.μελών(όχι ατομ. επιχ.)0,000,00
4)Ακαθάριστα έσοδα επαγγελ. δραστηρ. φορολογουμένου/συζύγου500.000,000,00
5)Λοιπές πηγές εισοδ.(μισθώματα,κινητές αξίες,γεωργ.επιχ.,μισθωτ. υπηρ.,άλλο)0,0020.000,00
6)Είσπραξη μη φορολογητ. εσόδων (αποζημιώσεις,επιδοτήσεις,δωρεές)0,000,00
7)Έσοδα από πώληση περιουσ. στοιχείων προσωπικών/οικογεν. και επαγγελμ.(ατομ.επιχ.)0,000,00
8)Είσπραξη δανείων (προσωπικών/οικογενειακών,επαγγελματικών ατομ. επιχ.10.000,000,00
9)Λοιπά έσοδα φορολογητέα ή μη0,000,00
10)Αυξήσεις πληρωτέων λογαριασμών0,00500,00
11)Μειώσεις λογαριασμών εισπρακτέων30.000,000,00
12)Αύξηση εισπραχθέντων προκαταβολών έναντι εσόδων επομένου έτους5.000,000,00
13)Λοιπές περιπτώσεις εσόδων0,000,00
Σύνολο Πηγών Κεφαλαίων/Εσόδων550.000,0020.500,00
Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων  
1)Υπόλοιπα Τραπ/κών λογ/σμών (προσωπικοί/οικογενειακοί,εταιρικοί)31/12/201330.000,000,00
2)Υπόλοιπο Ταμείου ατομικής επιχείρησης με διπλογραφικά βιβλία (31/12/2013)0,000,00
3)Καταθέσεις σε εταιρικούς λογ/σμούς φορολογουμένου,συζύγου,προστατ.μελών(όχι ατομ.επ.)0,000,00
4)Καταθέσεις ποσών για μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών30.000,000,00
5)Αγορές περιουσιακών στοιχείων (αυτοκ/τα,δίτροχα,σκάφη,οικοδομές,επενδυτικά αγαθά)0,000,00
6)Αγορές εμπορευμάτων Α΄ & Β Υλών για επαγγελματική δραστηριότητα0,000,00
7)Επιχειρηματ. δαπάνες κάθε είδους (εκπιπτόμ. ή μη από τα έσοδα)εκτός αποσβέσεων470.000,000,00
8)Πληρωμή προσωπικών ή επαγγελματικών δανείων (κεφάλαιο και όχι τόκοι)4.800,000,00
9)Δαπάνες ασφαλίστρων,αποζημιώσεων,δωρεών και λοιπές δαπάνες0,000,00
10)Ποσά φόρων,τελών,εισφορών και προστίμων κάθε μορφής0,000,00
11)Δαπάνες διαβίωσης κάθε είδους του φορολογουμένου,της συζύγου και των προστατευμ.μελών480,000,00
12)Μειώσεις πληρωτέων λογαριασμών50.000,000,00
13)Αυξήσεις λογαριασμών εισπρακτέων0,000,00
14)Χορηγήσεις δανείων σε τρίτους0,000,00
15)Μείωση εισπραχθέντων προκαταβολών έναντι εσόδων επομένων ετών0,000,00
Σύνολο Αναλώσεων Κεφαλαίων/Εσόδων585.280,000,00

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κάθε μορφής έσοδα που έχουν εισπραχθεί κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, των οποίων αποδεικνύεται η πραγματοποίηση και η νομιμότητα των συναλλαγών.

Στην κατηγορία Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων περιλαμβάνονται όλες οι πραγματοποιηθείσες αναλώσεις σε μετρητά κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. 

Η διαφορά μεταξύ Αναλώσεων Κεφαλαίων/Εσόδων και Πηγών Κεφαλαίων/Εσόδων θεωρείται μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν δικαιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση.

Για να γίνει κατανοητή η παραπάνω έμμεση τεχνική ελέγχου παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα:

 1. Τα ακαθάριστα έσοδα της επαγγελματικής δραστηριότητας του φορολογουμένου Χ είναι 500.000 € και τα έξοδά του 470.000 €.
 2. Οι καταθέσεις του Χ για το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 30.000 €.
 3. Το υπόλοιπο του τραπεζικού του λογαριασμού την 1/1/2013 είναι 5.000 € και στις 31/12/2013 είναι 30.000 €.
 4. Η είσπραξη προσωπικού δανείου του Χ είναι 10.000 € (1/1/2013) και οι πληρωμές είναι 4.800 € (κεφάλαιο) και οι τόκοι  480 €.
 5. Το υπόλοιπο του λογαριασμού εισπρακτέων (επαγγελματικών,προσωπικών) στις 31/12/2012 ήταν 150.000 και στις 31/12/2013 ήταν 120.000 €.
 6. Το υπόλοιπο του λογαρισμού πληρωτέων (επαγγελματικών,προσωπικών) στις 31/12/2012 ήταν 200.000 € και στις 31/12/2013 ήταν 150.000 €.
 7. Το εισόδημα της συζύγου είναι από μισθωτές υπηρεσίες ποσού 20.000 € με πληρωτέο φόρο 500 € .
 8. Είσπραξη προκαταβολής 5.000 € στις 5/12/2013 για πώληση διαμερίσματος ποσού 20.000 € η οποία θα πραγματοποιηθεί το 2014.

Στον παραπάνω πίνακα που είναι η ανάλυση της ρευστότητας του φορολογουμένου έχουν μεταφερθεί τα δεδομένα του παραδείγματος.Ανα-

λυτικότερα έχουμε να παρατηρήσουμε ότι όσον αφορά τον λογαριασμό εισπρακτέων έχει μειωθεί καθώς από τις 150.000 που ήταν στην αρ-

χή της χρήσης μειώθηκε στις 120.000 στο τέλος της χρήσης.Η διαφορά των 30.000 € καταχωρείται στις Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων στη γραμ-

μη 11 «Μειώσεις λογαριασμών εισπρακτέων».Αντίστοιχα η μείωση του λογαριασμού πληρωτέων που είναι 50.000 (200.000-150.000) κατά-

χωρείται στις Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων στη γραμμή 12 «Μειώσεις πληρωτέων λογαριασμών».Η είσπραξη προκαταβολής καταχωρείται

στις Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων στην γραμμή 12 «Αύξηση εισπραχθέντων προκαταβολών έναντι εσόδων επομένου έτους».Ενημερωτικά ανα-

φέρουμε ότι όταν το διαμέρισμα πωληθεί στο 2014,τότε στις Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων και στη γραμμή 7 «Έσοδα από πώληση περιουσιακών

στοιχείων» θα καταχωρηθεί το ποσό των 20.000 ενώ στις Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων στη γραμμή 15 «Μείωση εισπραχθέντων προκατα-

βολών έναντι εσόδων επομένου έτους» θα καταχωρηθεί το ποσό των 5.000 €.

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα η μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη είναι 14.780 € για την οποία ο φορολογούμενος θα φορολογηθεί

εφόσον δεν δικαιολογήσει την ύπαρξή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Α.Υ.Ο. ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10.5.2013.

Είναι σκόπιμο εδώ να αναφερθεί ότι η Γ.Γ.Δ.Ε. εκτός από τις διασταυρώσεις που πλέον έχει τη δυνατότητα να κάνει, αποστέλλει στους φο-

ρολογουμένους (προκειμένου να τους ελέγξει) έντυπα που πρέπει να συμπληρώσουν (ΠΟΛ.1171/4.7.2013) και αφορούν:

 • Τα Διαθέσιμα Περιουσιακά τους στοιχεία
 • Ερωτηματολόγιο σχετικά με τον τρόπο διαβίωσης τους καθώς και τις μεταβολές των υποχρεώσεών τους.
 • Επιστολή προς τον φορολογούμενο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Όταν από τα στοιχεία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας προκύπτουν εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των ελεγχόμενων χρη-

σεων από τον ελεγχόμενο προς πρόσωπο διαφορετικό, τότε ο ελεγχόμενος θα πρέπει να παρέχει στοιχεία που να αποδεικνύουν

την πορεία του εμβάσματος στο εξωτερικό (σε ποιο λογαριασμό μεταφέρθηκαν και για ποιο λόγο).Αν δεν παρασχεθούν τα στοι-

χεία αυτά, τότε το επίμαχο ποσό καταχωρείται στις «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων» στην γραμμή 16 «Λοιπές περιπτώσεις ανα-

λώσεων», το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι το ποσό αυτό θα φορολογηθεί.

 • Οι δαπάνες διαβίωσης αφορούν πραγματικές δαπάνες και όχι τεκμαρτές.
 • Ο ελεγχόμενος επιτηδευματίας καλείται να παράσχει στοιχεία σχετικά με τις απαιτήσεις-εισπράξεις,υποχρεώσεις-καταβολές ,τις

οποίες ο έλεγχος δύναται να επαληθεύσει.

 • Οι αποσβέσεις δεν δηλώνονται στα έξοδα του ελεγχομένου καθώς δεν αποτελούν πραγματικές καταβολές.
 • Οι απαντήσεις του ελεγχομένου στα έντυπα είναι δεσμευτικές.Οποιαδήποτε τροποποίησή τους μετά την παράδοσή τους θα πρέ-

πει να είναι πλήρως αιτιολογημένη καθώς ο ελεγχόμενος έχει το βάρος της απόδειξης.Η τεχνική αυτή προσδιορίζει το φορολογητέο εισόδημα του φορολογουμένου λαμβάνοντας υπόψη :

 • το ενεργητικό, δηλ. όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα διαθέσιμα κεφάλαια (προσωπικά,οικογενειακά και επαγγελματικά)
 • το παθητικό, δηλ. τις υποχρεώσεις (προσωπικές,οικογενειακές και επαγγελματικές)
 • τις δαπάνες (ατομικές,οικογενειακές,επαγγελματικές) και τα εισοδήματα από λοιπές πηγές (ατομικά και οικογενειακά).

Σύμφωνα με την εν λόγω τεχνική δημιουργείται ο Πίνακας Ενεργητικού και Παθητικού για όλα τα ελεγχόμενα έτη με έτος βάσης το αμέσως προηγούμενο από το πρώτο ελεγχόμενο έτος. Στο Ενεργητικό περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι καταθέσεις σε τράπεζες κατά την έναρξη και λήξη κάθε έτους. Στο Παθητικό περιλαμβάνονται οι αντίστοιχες υποχρεώσεις. Η διαφορά Ενεργητικού – Παθητικού αποτελεί την Καθαρή Θέση του φορολογουμένου για κάθε έτος.

Από την Καθαρή Θέση λήξης κάθε έτους αφαιρείται η Καθαρή Θέση έναρξης. Οι αυξομειώσεις της Καθαρής Θέσης αναπροσαρμόζονται:

 • με την απόκτηση περιουσιακών στοιχειών χωρίς αντάλλαγμα (αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας, κερδών από τυχερά παίγνια, ανταλλαγής)
 • με τις περιπτώσεις εκποίησης αυτών
 • και με τις ατομικές, οικογενειακές δαπάνες κάθε είδους.

Το ποσό που προκύπτει συγκρίνεται με το δηλωθέν εισόδημα .Το βάρος της απόδειξης για τις πιο πάνω περιπτώσεις φέρει ο φορολογούμενος. Οι προκύπτουσες διαφορές θεωρούνται μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν αιτιολογούνται υπόκεινται σε φορολόγηση.

Για να γίνουν πιο κατανοητά τα παραπάνω, παραθέτουμε το εξής παράδειγμα:Ο φορολογούμενος ελέγχεται για το έτος 2012. Επομένως το έτος βάσης είναι το 2011 του οποίου τα υπόλοιπα φαίνονται στον πίνακα. Την 1/1/2012 (Καθαρή Θέση έναρξης) τα υπόλοιπα του φορολογουμένου και της συζύγου αναγράφονται στον Πίνακα. Κατά τη διάρκεια του 2012 συνέβησαν τα εξής γεγονότα στο Ενεργητικό:

 1. Αγορά διαμερίσματος 20.000 € (50% ο φορολογούμενος, 50% η σύζυγος).
 2. Αγορά Η/Υ/ αξίας 2.000 € για την ατομική επιχείρηση.
 3. Φορολογική απαίτηση (επιστροφή φόρου) της συζύγου 1.000 €.
 4. Το υπόλοιπο του λογαριασμού Πελάτες στις 31/12/2012 είναι 20.000 €.
 5. Οι καταθέσεις στο τέλος του έτους είναι 10.000 €.

Όσον αφορά το Παθητικό, τα υπόλοιπα του Έτους Βάσης 2011 αλλά και της Καθαρής Θέσης έναρξης φαίνονται στον πίνακα. Κατά τη διάρκεια του 2012 έλαβαν χώρα τα εξής γεγονότα :

 1. Είσπραξη προσωπικού καταναλωτικού δανείου του φορολογουμένου 5.000 €.
 2. Είσπραξη δανείου της ατομικής επιχείρησης 5.000 €.
 3. Ο πληρωτέος φόρος της ατομικής επιχείρησης για το 2012 είναι 5.000 €.
 4. Οι αποσβέσεις της ατομικής επιχείρησης είναι 5.000 €.

Επιπροσθέτως κατά τη διάρκεια του 2012 ο φορολογούμενος :

 1. Δέχτηκε γονική παροχή αξίας 20.000 €.
 2. Έχει πραγματοποιήσει δαπάνες διαβίωσης (όπως προκύπτουν από το έντυπο που συμπλήρωσε) 10.000 €.
 3. ‘Εχει προβεί σε φορολογική αναμόρφωση στην ατομική του επιχείρηση ποσού 6.000 €.

Έχει δεχτεί επιδότηση από τον Ο.Α.Ε.Δ. ποσού 5.000 €.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2011ΚΑΘ. ΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞ. 1/1/2012ΚΑΘ. ΘΕΣΗ ΛΗΞΗΣ 31/12/2012ΚΑΘ. ΘΕΣΗ ΛΗΞΗΣ- ΚΑΘ. ΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 2012
 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣΣΥΖΥΓΟΣΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣΣΥΖΥΓΟΣ
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ100.000,0050.000,0050.000,0060.000,0060.000,00 
ΕΠΙΠΛΑ,ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ατομ. επιχείρησης)5.000,005.000,000,007.000,000,00 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ (άνω των 5.000 €)10.000,005.000,005.000,005.000,005.000,00 
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΙΜΑΛΦΗ (άνω των 5.000 €)0,000,000,000,000,00 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (προσωπικές,οικογενειακές,ατομ. Επιχ.)20.000,0015.000,005.000,0020.000,006.000,00 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ,ΣΚΑΦΗ,ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ κ.λ.π.10.000,0010.000,000,0010.000,0010.000,00 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΤΡΗΤΑ2.000,001.000,001.000,001.000,001.000,00 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ5.000,002.500,002.500,0010.000,0010.000,00 
ΜΕΤΟΧΕΣ,ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ0,000,000,000,000,00 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)10.000,0010.000,000,0012.000,000,00 
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (άνω των 5.000 €)0,000,000,000,000,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ162.000,0098.500,0063.500,00125.000,0092.000,0055.000,00
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΔΑΝΕΙΑ (Προσωπικά,οικογενειακά)10.000,005.000,005.000,0010.000,005.000,00 
ΔΑΝΕΙΑ (ατομικής επιχείρησης)20.000,0020.000,000,0025.000,000,00 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ (προσωπικά,οικογενειακά,ατομ. Επιχείρησης)0,000,000,000,000,00 
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ10.000,0010.000,000,0015.000,000,00 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Αποσβέσεις, κ.λ.π.)10.000,0010.000,000,0015.000,000,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ50.000,0045.000,005.000,0065.000,005.000,0020.000,00
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΦΟΡΟΛ/ΝΟΥ = ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ – ΠΑΘΗΤΙΚΟ35.000,00
Πλέον :ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ20.000,00
Πλέον : ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
Δαπάνες Διαβίωσης (προσωπικές,οικογενειακές)10.000,00
Λοιπές Δαπάνες/Αγορές (δαπάνες φορολογικής αναμόρφωσης)6.000,00
Ζημιές από εκποίηση περιουσιακού στοιχείου (μη αναγνωρ. Φορ.)0,00
Μείον : ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 
Αφορολόγητα έσοδα (σύμφωνα με την δήλωση Ε1)0,00
Έσοδα φορολ. Κατ΄ειδ. Τρόπο (δωρεές,επιδοτήσεις κ.λ.π.)5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ66.000,00
ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ (Σύμφωνα με το έντυπο Ε1)49.000,00
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗ ΔΗΛ. ΕΙΣΟΔ. (με θετ. Προσημο φορολογείται)17.000,00

Όσον αφορά το Ενεργητικό έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής :

 1. Η αγορά διαμερίσματος προστίθεται στο υπόλοιπο της  Ακίνητης Περιουσίας στην Καθαρή Θέση λήξης
 2. Η αγορά Η/Υ , ομοίως, προστίθεται στα Έπιπλα, Συσκευές και Λοιπό Εξοπλισμό.
 3. Η φορολογική απαίτηση της συζύγου και το υπόλοιπο του λογ/σμού Πελάτες προστίθεται στις Διάφορες Απαιτήσεις.

Στο Παθητικό :

 1. Προστίθενται τα προσωπικά και επαγγελματικά δάνεια στους επιμέρους λογαριασμούς.
 2. Ο πληρωτέος φόρος καταχωρείται στο λογ/σμό Πιστωτές διάφοροι.
 3. Οι αποσβέσεις καταχωρούνται στις Υποχρεώσεις.

Στη συνέχεια προσθέτοντας την αύξηση της περιουσίας, των μη εκπιπτόμενων δαπανών και αφαιρώντας τα μη φορολογούμενα εισοδήματα, καταλήγουμε στο τελικό σύνολο εισοδήματος που είναι 66.000 €. Αυτό συγκρινόμενο με το εισόδημα που δηλώθηκε στο Ε1 (49.000 €) υπολείπεται και άρα προκύπτει διαφορά μη δηλωθέντος εισοδήματος 17.000 €, η οποία αν δεν δικαιολογηθεί επαρκώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της απόφασης ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10.5.2013, υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 της ίδιας Α.Υ.Ο.Η τεχνική αυτή προσδιορίζει φορολογητέο εισόδημα παρακολουθώντας την κίνηση των κεφαλαίων του φορολογουμένου , είτε με την κατάθεση αυτών σε τράπεζες, είτε με την ανάλωσή τους σε διάφορες συναλλαγές με την χρήση μετρητών. Ειδικότερα αναλύει τις συνολικές καταθέσεις και τα διαθέσιμα σε τράπεζες αλλά και τις αγορές και δαπάνες σε μετρητά (επαγγελματικές, οικογενειακές) κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης και τα συγκρίνει με τα συνολικά δηλωθέντα έσοδα.

Κατά την τεχνική αυτή από τις συνολικές καταθέσεις της ελεγχόμενης χρήσης αφαιρούνται τα μη υποκείμενα στη φορολογία έσοδα, όπως εκταμιεύσεις δανείων, μεταφορές κεφαλαίων από τον ένα λογαριασμό στον άλλο και λοιπές πράξεις που δεν αποτελούν καθαρές καταθέσεις.

Στο Υπόλοιπο των καθαρών τραπεζικών καταθέσεων προστίθενται όλες οι καταβολές σε μετρητά για αγορές,δαπάνες (προσωπικές,επαγγελματικές) και αφαιρούνται τα μη υποκείμενα στη φορολογία έσοδα που δεν κατατέθηκαν σε λογαριασμούς. Το νέο Υπόλοιπο αναμορφώνεται με τις αυξομειώσεις των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων και συγκρίνεται με το συνολικό δηλωθέν εισόδημα.

Για να γίνουν τα παραπάνω πιο κατανοητά παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα :

Ο φορολογούμενος ελέγχεται για το 2012. Τα υπόλοιπα του 2011 αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους σύγκρισης με τα αντίστοιχα του 2012. Στις 31/12/2012 είχαμε τα εξής υπόλοιπα :

 1. Οι καταθέσεις φορολογουμένου και συζύγου είναι 5.000 €.
 2. Οι μεταφορές ποσών από την τράπεζα Α στην Τράπεζα Β είναι 10.000 €.
 3. Οι επαγγελματικές δαπάνες είναι 30.000 €.
 4. Οι αγορές εμπορευμάτων είναι 50.000 €.
 5. Οι προσωπικές δαπάνες είναι 6.000 €.
 6. Οι καταβληθέντες φόροι και οι εισφορές του ΙΚΑ είναι 16.000 € και της συζύγου 1.100 €.
 7. Τα διαθέσιμα είναι 2.000 €
 8. Τιμολόγηση της εισπραχθείσας προκαταβολής στο 2011 ποσού 6.000 €.

Αύξηση των εισπρακτέων λογ/σμών στις 15.000 €.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ
 31/12/201131/12/2012ΤΕΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ20.000,0020.000,0025.000,0025.000,0010.000,00
Μείον : Καταθέσεις που αφορούν 
Μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα0,000,000,000,00
Ποσό από εκταμίευση δανείου0,000,000,000,00
Συμψηφιστικές κινήσεις (μεταφορές κεφαλαίων)0,000,0010.000,000,00
Λοιπές πράξεις0,000,000,000,00
 0,000,0010.000,000,0010.000,00
Πλέον  
Δαπάνες επαγγελματικές (εξοφληθείσες με μετρητά)0,000,0030.000,000,00
Αγορές εμπορευμάτων Α΄ & Β΄ Υλών (εξοφλ. Με μετρ.)0,000,0050.000,000,00
Αγορές περιουσιακών στοιχείων (εξοφλ. Με μετρ.)0,000,000,000,00
Προσωπικές/οικογ. Δαπάνες (εξοφ. Με μετρητά)0,000,006.000,000,00
Καταβληθέντες φόροι,εισφορές (εξοφ. Με μετρητά)0,000,0016.000,001.100,00
Αποπληρωμή χρεών (εξοφ. Με μετρητά)0,000,000,000,00
Αυξομείωση διαθεσίμων μετρητών5.000,000,00-3.000,000,00
Λοιπές καταβολές σε μετρητά0,000,000,000,00
 5.000,000,0099.000,001.100,00100.100,00
Μείον 
Μη υποκ. σε φορολογία έσοδα μη κατατεθ. σε τράπεζες0,000,000,000,00
Αύξηση προκαταβολών εισπραχθ. έναντι εσόδων επομ. έτους6.000,000,000,000,00
Μείωση εισπρακτέων λογαριασμών10.000,000,000,000,00
 16.000,000,000,000,000,00
Πλέον  
Μείωση προκαταβολών εισπραχθ. έναντι εσόδων επομ. έτους0,000,006.000,000,00
Αύξηση εισπρακτέων λογαριασμών0,000,005.000,000,00
 0,000,0011.000,000,0011.000,00
ΤΕΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ111.100,00
ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (Έντυπο Ε1)80.000,00
ΜΗ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ31.100,00
Εστιάζοντας στις περιπτώσεις που παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσκολία, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι :

7.Όταν τα διαθέσιμα μειώνονται καταχωρούνται με αρνητικό πρόσημο (-3.000 €).

8.Όταν τιμολογείται στο επόμενο έτος η εισπραχθείσα προκαταβολή προηγούμενου έτους, τότε παρουσιάζεται στην μείωση των προκαταβολών.

9.Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί όταν αυξάνονται (15.000-10.000)=5.000 , καταχωρείται μόνο η αύξηση (ή αντίστοιχα η μείωση) στον λογαριασμό.

Η θετική διαφορά που προκύπτει είναι 31.100 €, η οποία θεωρείται μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν αιτιολογείται σύμφωνα με το άρθρο 10 της απόφασης ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10.5.2013, υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 της ίδιας Α.Υ.Ο.

Συμπερασματικά αυτό που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι το ελεγκτικό περιβάλλον έχει αυστηροποιηθεί και οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί στις δηλώσεις εισοδήματος τους  καθώς αυτές σε συνδυασμό με τα παραστατικά και δικαιολογητικά που τηρούν θα μπορούν να αποδείξουν τα εισοδήματά τους αλλά και τις δαπάνες τους.

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …