Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για μετατροπή συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους

newhomepageslide5 Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για μετατροπή συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους

Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για μετατροπή συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους

Με την απόφαση Δ.15/Δ’/22841/2023 καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του προγράμματος επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών του άρθρου 9 του ν. 4997/2022 λόγω μετατροπής συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης.

Αναλυτικά η απόφαση:

Άρθρο 1

Σκοπός του προγράμματος-Διάρκεια

 1. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή κινήτρων σε κάθε είδους επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και κλάδου δραστηριότητας, για μετατροπή των συμβάσεων εργασίας μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης, μέσω της επιδότησης μέρους των ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, για διάστημα ενός (1) έτους, με στόχο την αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.
 2. Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και η υποβολή αιτήσεων ισχύει έως και την 31η.12.2023.

Άρθρο 2

Δικαιούχοι-Προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα-Ωφελούμενοι

 1. Στο πρόγραμμα εντάσσονται κάθε είδους επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, οι οποίες στις 9.9.2022 απασχολούν μισθωτούς εργαζομένους με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης σε ποσοστό ανώτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των μισθωτών εργαζομένων τους. Επιλέξιμες για μετατροπή είναι οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης που έχουν συναφθεί μέχρι και τις 9.9.2022 και εξακολουθούν να είναι συμβάσεις μερικής απασχόλησης κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
 2. Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις εργοδότες του άρθρου 1 υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ένταξή τους είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφειλές τους προς το Δημόσιο, τον e-ΕΦΚΑ, το ΤΕΚΑ και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης και η ρύθμιση τηρείται, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 3. Οι από μετατροπή συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων που εντάσσονται στο πρόγραμμα πρέπει να έχουν διάρκεια τουλάχιστον ενός (1) έτους, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 4. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι εργαζόμενοι των ανωτέρω επιχειρήσεων, οι οποίοι απασχολούνταν με συμβάσεις μερικής απασχόλησης μέχρι και τις 9.9.2022, παραμένουν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης και δεν έχει υποβληθεί καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

Άρθρο 3

Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών

 1. Για τις επιχειρήσεις εργοδότες του άρθρου 2 επιδοτούνται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), για κάθε σύμβαση μερικής απασχόλησης που μετατρέπεται σε πλήρη, οι ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης, βάσει της ασκούμενης δραστηριότητας. Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές επιδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης εργασίας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου έτους της μετατροπής της σύμβασης εργασίας από μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης. Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των μηνιαίων αποδοχών του εργαζόμενου, όπως αυτές ορίζονται στις οικείες διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας και τις καταστατικές διατάξεις των φορέων.
 2. α. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) προς τον e-ΕΦΚΑ, το ΤΕΚΑ, τον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης και τα ΝΠΙΔ εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002 υποχρεωτικής ασφάλισης, για το χρονικό διάστημα υπαγωγής στο πρόγραμμα, υπολογίζονται επί των μηνιαίων αποδοχών σύμφωνα με τα ανωτέρω και καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

β. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) προσδιορίζονται μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) για τον e-ΕΦΚΑ και το ΤΕΚΑ και των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών για τους λοιπούς φορείς ασφάλισης της περ. α, που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις εργοδότες για κάθε μισθολογική περίοδο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με βάση τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης και κωδικούς κάλυψης, με διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των λοιπών φορέων ασφάλισης.

Στα σχετικά πεδία της ΑΠΔ και των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών για κάθε μισθολογική περίοδο καταχωρίζεται το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη/ή ασφαλισμένου), το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) των εισφορών που αντιστοιχούν σε κάθε μισθολογική περίοδο.

 1. Κατά τη διάρκεια ένταξης στο πρόγραμμα:

α) Για τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς φορείς της παρ. 2, ο εργοδότης δεν παρακρατά από τις αποδοχές την αναλογία της εισφοράς ασφαλισμένου που καλύπτεται από το πρόγραμμα, και δεν την καταβάλλει στους ανωτέρω φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Η αναλογία της εργοδοτικής εισφοράς που καλύπτεται από το πρόγραμμα δεν καταβάλλεται από τον εργοδότη στους ανωτέρω φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών για κάθε μισθολογική περίοδο για τους ανωτέρω φορείς κοινωνικής ασφάλισης υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την παρούσα.

Οι ανωτέρω φορείς συγκεντρώνουν μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στη παρ. 2 και αποστέλλουν σε εξαμηνιαία βάση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

β) Για το ΤΕΚΑ, ο εργοδότης δεν παρακρατά από τις αποδοχές του εργαζόμενου την αναλογία της εισφοράς ασφαλισμένου που καλύπτεται από το πρόγραμμα, καταβάλλει όμως το σχετικό ποσό στον φορέα. Αντίστοιχα καταβάλλει στον φορέα την αναλογία της εργοδοτικής εισφοράς που καλύπτεται από το πρόγραμμα.

Μετά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών επί των μισθολογικών περιόδων, οι υπόχρεοι εργοδότες σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών υποχρεούνται σε πλήρη εξόφληση και του ποσού που αντιστοιχεί σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ αυτού και καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την παρούσα, μη δυνάμενοι να συμψηφίσουν την οφειλή αυτή με το καλυπτόμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό ποσό.

Το ΤΕΚΑ συγκεντρώνει μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 2 και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών για το ΤΕΚΑ που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

 1. Οι επιχορηγήσεις που καταβάλλονται στον e-ΕΦΚΑ, το ΤΕΚΑ και στους λοιπούς φορείς ασφάλισης της παρ. 2 και για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την παρούσα, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό με ισόποση μεταφορά πιστώσεων από τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 2. Τυχόν υποβληθείσες ΑΠΔ ή αναλυτικές καταστάσεις εισφορών για χρονικό διάστημα υπαγωγής στο πρόγραμμα επιδότησης εισφορών τροποποιούνται ώστε να απεικονίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους.
 3. α. Για τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης της παρ. 2 τυχόν ποσά ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, που έχουν καταβληθεί από την επιχείρηση εργοδότη για χρόνο υπαγωγής στο πρόγραμμα επιδότησης εισφορών παραμένουν ως πιστωτικό υπόλοιπο στους φορείς και συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μισθολογικών περιόδων.

β. Για το ΤΕΚΑ, τα ποσά ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, που έχουν καταβληθεί από την επιχείρηση εργοδότη και καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με το παρόν, εγγράφονται ως πιστωτικό υπόλοιπο στο ΤΕΚΑ υπέρ της επιχείρησης εργοδότη και συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μισθολογικών περιόδων. Προϋπόθεση της εγγραφής των ποσών αυτών ως πιστωτικού υπολοίπου είναι η προηγούμενη ολοκλήρωση της μεταφοράς των αντίστοιχων ποσών από τον κρατικό προϋπολογισμό προς το ΤΕΚΑ.

Άρθρο 4

Διατήρηση θέσεων εργασίας-Όροι και δεσμεύσεις

 1. Οι επιχειρήσεις εργοδότες καθ’ όλη τη διάρκεια που εντάσσονται στο πρόγραμμα οφείλουν να παραμένουν φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες και συνεχίζουν τυχόν ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο, τον e-ΕΦΚΑ, το ΤΕΚΑ και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
 2. Οι από μετατροπή συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης δεν μπορούν να καταγγελθούν από τους εργοδότες επιχειρήσεις πριν από την πάροδο ενός (1) έτους από τη μετατροπή τους, εκτός και εάν οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο.
 3. Οι από μετατροπή συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από τη μετατροπή τους.
 4. Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδότησης δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των από μετατροπή συμβάσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, εκτός εάν είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους που απασχολούνται με τις συμβάσεις αυτές.
 5. Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδότησης, δεν επιτρέπεται η μετατροπή των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερική απασχόληση.
 6. Κατά τη διάρκεια ένταξης στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις εργοδότες οφείλουν να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για χρονικό διάστημα ίσο με ένα (1) έτος από την ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης εργασίας. Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργαζομένων λαμβάνονται υπόψη οι ενεργές θέσεις εργασίας στην επιχείρηση εργοδότη κατά την 9η.9.2022, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο του κριτηρίου της διατήρησης του μέσου όρου των θέσεων εργασίας αφορά στο σύνολο των μισθωτών αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση. Στον ανωτέρω αριθμό δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι: α) των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου, β) των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου), γ) οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς.

 1. Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδότησης, το ωρομίσθιο της από μετατροπή συμβάσεως εργασίας πλήρους απασχόλησης του εργαζόμενου, δεν μπορεί να υπολείπεται αυτού της μερικής του απασχόλησης που ήταν σε ισχύ στις 9.9.2022.

Άρθρο 5

Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα

Για την ένταξη επιχειρήσεων -εργοδοτών του άρθρου 2 στο πρόγραμμα, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: α) Η επιχείρηση εργοδότης που επιθυμεί να εντάξει εργαζομένους του στο πρόγραμμα, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας θα μετατραπούν από μερική σε πλήρη απασχόληση, υποβάλλει για κάθε έναν εργαζόμενο ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο με τίτλο: «Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση εργοδοτών ένταξης στο Πρόγραμμα μετατροπής συμβάσεων εργασίας μισθωτών εργαζομένων με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης του άρθρου 9 του ν. 4997/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνει τα εξής:

 1. i) τα στοιχεία της επιχείρησης,
 2. ii) τα στοιχεία του εργαζόμενου που επιθυμεί να εντάξει στο πρόγραμμα,

iii) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος και θα παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος επιδότησης ή έχει ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές του προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ, το ΤΕΚΑ και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης και η ρύθμιση θα τηρείται,

 1. iv) ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με το πρόγραμμα,
 2. v) ότι η διάρκεια της μετατρεπόμενης σύμβασης θα είναι τουλάχιστον ενός (1) έτους και δεν θα καταγγελθεί πριν την πάροδο ενός (1) έτους από τη μετατροπή, δεν θα τεθεί σε αναστολή και δεν θα μεταβληθούν οι όροι της εκτός αν είναι ευνοϊκότεροι για τον εργαζόμενο που αφορά η σύμβαση που μετετράπη.

β) Οι επιχειρήσεις εργοδότες με την αίτηση υπεύθυνη δήλωση της παρ. α αναρτούν αποδεικτικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

γ) Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση των επιχειρήσεων εργοδοτών και οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 2 που αφορούν στον εργαζόμενο, ελέγχονται και διασταυρώνονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

δ) Οι επιχειρήσεις εργοδότες λαμβάνουν αποδεικτικό για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους.

ε) Μετά την έγκριση της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης των επιχειρήσεων εργοδοτών και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ένταξής τους, απαιτείται:

 1. i) Οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση αποδοχής ένταξης στο πρόγραμμα της παρούσας σε ειδικό έντυπο με τίτλο: «ΑίτησηΥπεύθυνη Δήλωση αποδοχής ένταξης στο Πρόγραμμα μετατροπής συμβάσεων εργασίας μισθωτών εργαζομένων με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης του άρθρου 9 του ν. 4997/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), η οποία τηρείται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Για την είσοδο του αιτούντος στην ανωτέρω πλατφόρμα, απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020.
 2. ii) Οι επιχειρήσεις εργοδότες, το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών από την υποβολή και έγκριση της αίτησής τους, να υποβάλλουν το έντυπο Ε4: «Τροποποιητικός Αποδοχών» ως προς τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών. Η ημερομηνία τροποποίησης των αποδοχών που δηλώνεται με το Ε4 δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης της παρ. α.

στ) Για το διάστημα που η αίτηση παραμένει στο στάδιο της «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ», ήτοι μέχρι την υποβολή της σχετικής συναίνεσης του εργαζομένου και την υποβολή του απαιτούμενου εντύπου Ε4 (τροποποιητικός αποδοχών),υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης από την επιχείρηση εργοδότη.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα και για τους ωφελούμενους εργαζομένους να τροποποιήσουν την αίτησή τους και να την ανακαλέσουν, εφόσον η εξέλιξη της αίτησης που έχει υποβληθεί από την επιχείρηση εργοδότη είναι σε κατάσταση εγκεκριμένη.

ζ) Με την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων της παρ. ε, το αργότερο έως και την 15η ημέρα από την υποβολή της αίτησης της παρ. α, διασταυρώνονται και ελέγχονται η τήρηση των προϋποθέσεων της παρ. ε και εφόσον διαπιστώνεται η πλήρωση αυτών, εγκρίνεται οριστικά η υπαγωγή του εργαζόμενου στο πρόγραμμα και η αίτηση υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης-εργοδότη μεταπίπτει σε κατάσταση «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ». Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση της παρ. α λογίζεται ως μη γενόμενη.

Άρθρο 6

Έλεγχος προϋποθέσεων-Κυρώσεις

 1. Οι διασταυρώσεις των προϋποθέσεων των άρθρων και 4 της παρούσας, πραγματοποιούνται απολογιστικά από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της Δ.ΥΠ.Α., του ΚΕΑΟ του e-ΕΦΚΑ και των λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
 2. Στο τέλος κάθε μήνα πραγματοποιείται έλεγχος από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, για τις οποίες έχει γίνει μετατροπή των συμβάσεων εργασίας.
 3. Κάθε μήνα παρακολουθείται η τήρηση των προϋποθέσεων της παρ. α του άρθρου 5 και σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις, οι επιχειρήσεις εργοδότες λαμβάνουν σχετική ενημέρωση.
 4. Σε περίπτωση που κατά τον απολογιστικό έλεγχο συναχθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 4, οι επιχειρήσεις εργοδότες, εκπίπτουν του προγράμματος και οι επιδοτήσεις ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί μέσω του προγράμματος, αναζητούνται από τις επιχειρήσεις εργοδότες με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 7 της παρούσας.
 5. α. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις για τον eΕΦΚΑ και το ΤΕΚΑ διασταυρώνονται με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και με συγκριτικά στοιχεία απασχόλησης προηγούμενων μηνών και ιστορικά στοιχεία λειτουργίας της επιχείρησης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται, με τις οποίες βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται από τον e-ΕΦΚΑ και το ΤΕΚΑ οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 7.

β. Για τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις αναλυτικές καταστάσεις εισφορών διασταυρώνονται με τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις ΑΠΔ του e-ΕΦΚΑ, τα οποία έχουν προηγουμένως διασταυρωθεί με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και με συγκριτικά στοιχεία απασχόλησης προηγούμενων μηνών και ιστορικά στοιχεία λειτουργίας της επιχείρησης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται, με τις οποίες βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός και όπου απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται από τους φορείς οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 7.

Άρθρο 7

Αχρεωστήτως καταβληθέντα

 1. Εάν μετά από τις διασταυρώσεις του άρθρου 6 συναχθεί ότι η επιχείρηση εργοδότης δεν πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και σε περίπτωση καταγγελίας της από μετατροπής σύμβασης εργασίας πριν την πάροδο ενός (1) έτους από την μετατροπή σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4, η επιχείρηση εργοδότης εκπίπτει των ωφελημάτων της παρούσας.

Με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ καταλογίζονται στην επιχείρηση εργοδότη, οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη που έχουν καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, προσαυξημένες κατά εκατό τοις εκατό (100%).

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΑ καταλογίζονται στην επιχείρηση εργοδότη, οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη που έχουν συμψηφιστεί με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μισθολογικών περιόδων, προσαυξημένες κατά εκατό τοις εκατό (100%).

Με απόφαση των αρμόδιων οργάνων για τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης καταλογίζονται στην επιχείρηση εργοδότη οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, που έχουν καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, προσαυξημένες κατά εκατό τοις εκατό (100%).

 1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ Β’ 1217/06-03-2023)

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …