Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών μετατροπής συμβάσεων – ΑΠΔ και προσδιορισμός εισφορών

ΕΦΚΑ Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών μετατροπής συμβάσεων - ΑΠΔ και προσδιορισμός εισφορών

Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών μετατροπής συμβάσεων – ΑΠΔ και προσδιορισμός εισφορών

Με την εγκύκλιο 53/2023 κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 9 «Κίνητρα μετατροπής συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους» του ν. 4997/2022 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα με αριθ. πρωτ. Δ.15/Δ’/22841/2-3-2023 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και γίνονται τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους.

Α. ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις θεσπίστηκε πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α. (06.03.2023) μέχρι και την 31η 12.2023, μετατρέπουν συμβάσεις εργασίας μισθωτών εργαζομένων τους με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, μέσω παροχής κινήτρων, ήτοι, επιδότηση κατά 40% των ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, για διάστημα ενός έτους στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Το πρόγραμμα αφορά κάθε είδους επιχειρήσεις/εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και κλάδου δραστηριότητας, οι οποίες στις 09.09.2022 απασχολούν μισθωτούς εργαζομένους με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης σε ποσοστό ανώτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των μισθωτών εργαζομένων τους.

Επιλέξιμες για μετατροπή είναι οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης, που έχουν συναφθεί μέχρι και τις 09.09.2022 και εξακολουθούν να είναι συμβάσεις μερικής απασχόλησης κατά την ημερομηνία υποβολής σχετικής «Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης» του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ.

Για τις επιχειρήσεις/εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις των κοινοποιούμενων διατάξεων και ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, ισχύει ότι : οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, για τον μισθωτό εργαζόμενο, του οποίου η σύμβαση εργασίας μετατράπηκε από μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης, επιδοτούνται κατά σαράντα τοις εκατό (40%) από τον κρατικό προϋπολογισμό για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, το οποίο εκκινεί από την ημέρα της μετατροπής της σύμβασης εργασίας του από μερικής σε πλήρους απασχόλησης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου έτους.

Ως ημερομηνία σύναψης και μετατροπής των συμβάσεων εργασίας λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης – αίτησης του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ { όταν η κατάσταση της δήλωσης – αίτησης μετατρέπεται σε «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ», ως ένδειξη της έγκρισης της δήλωσης – αίτησης και οριστικοποίησης της ημερομηνίας υπαγωγής στο πρόγραμμα (ημερομηνία της αίτησης) }

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται, κατά τα γνωστά (σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας και τις καταστατικές διατάξεις του φορέα) επί των εκάστοτε προβλεπόμενων μηνιαίων ακαθάριστων (μικτών) αποδοχών της σύμβασης εργασίας πλήρους απασχόλησης, πλην όμως καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις (εργοδότη) στον e- Ε.Φ.Κ.Α. μόνο το 60% αυτών, αφού το υπόλοιπο 40% καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Επισημαίνεται ότι ο εργοδότης ωφελούμενου/εργαζόμενου του προγράμματος ΔΕΝ παρακρατεί από τις αποδοχές του μισθωτού την αναλογία της εισφοράς ασφαλισμένου, που καλύπτεται από το πρόγραμμα.

Προϋπόθεση για την ανωτέρω επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών είναι η διάρκεια των από μετατροπή συμβάσεων πλήρους απασχόλησης να είναι τουλάχιστον ενός (1) έτους και να μην καταγγελθεί από τον εργοδότη πριν από την πάροδο ενός (1) έτους από τη μετατροπή. Οι από μετατροπή συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος του ενός (1) έτους. Κατά τη διάρκεια του ίδιου χρονικού διαστήματος δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των από μετατροπή συμβάσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, εκτός εάν είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζομένους, που απασχολούνται με τις συμβάσεις αυτές.

Ανεξαρτήτως του ύψους του καθαρού μηνιαίου μισθού, το σαράντα τοις εκατό (40%) του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, περιλαμβανομένων των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα εορτών και επίδομα αδείας, ΔΕΝ παρακρατείται από την επιχείρηση/εργοδότη και δεν αποδίδεται στον e – Ε.Φ.Κ.Α. όπως επίσης η επιχείρηση/εργοδότης δεν καταβάλλει στον e – Ε.Φ.Κ.Α. και το σαράντα τοις εκατό (40%) του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ΕΡΓΟΔΟΤΗ, περιλαμβανομένων των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα εορτών και επίδομα αδείας.

Τα εν λόγω ποσά ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη καλύπτονται κατά την υποβολή της σχετικής Α.Π.Δ. e – Ε.Φ.Κ.Α. από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Η ωφελούμενη με το παρόν επιχείρηση/εργοδότης πρέπει:

α) να είναι κατά την ένταξη και να παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος επιδότησης φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή να έχει ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφειλές της προς το Δημόσιο και τον e – Ε.Φ.Κ.Α. και η ρύθμιση να τηρείται, και

β) να διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους από την ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης εργασίας.

Για τον υπολογισμό του αριθμού εργαζομένων λαμβάνονται υπόψη οι ενεργές θέσεις εργασίας στην επιχείρηση εργοδότη την 9η.9.2022, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή. Δεν προσμετρώνται οι λύσεις σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, θανάτου ή οικειοθελούς αποχώρησης και οι λήξεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

Οι διασταυρώσεις όλων των ανωτέρω στοιχείων κατόπιν αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων των επιχειρήσεων/εργοδοτών πραγματοποιούνται απολογιστικά από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.Υ.Π.Α.) και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)

Αν μετά από διασταυρώσεις συναχθεί ότι η επιχείρηση/εργοδότης δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η επιχείρηση/εργοδότης εκπίπτει των ωφελημάτων του εν λόγω προγράμματος.

Στην περίπτωση αυτή, καταλογίζονται σε βάρος της, με απόφαση του Διοικητή του e – Ε.Φ.Κ.Α., οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες καλύφθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό, προσαυξημένες κατά εκατό τοις εκατό (100%) (σε αναμονή οδηγιών ως προς ειδικού τύπου απόφαση Διοικητή περί εφαρμογής της εν λόγω διάταξης)

Εφόσον, εντοπιστούν περιπτώσεις επιχειρήσεων/εργοδοτών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο εν λόγω πρόγραμμα, οι αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις ΠΡΕΠΕΙ, απαρεγκλίτως, να απευθύνονται στην Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών, πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.) e- Ε.Φ.Κ.Α.

Η ασφάλιση των ωφελούμενων/εργαζόμενων του προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί μέσω της υποβολής των Α.Π.Δ. e – Ε.Φ.Κ.Α. των αντίστοιχων μισθολογικών περιόδων, μαζί με το τυχόν λοιπό προσωπικό των ενταγμένων στο πρόγραμμα επιχειρήσεων/εργοδοτών, στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Δ. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ. e – Ε.Φ.Κ.Α. ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η απεικόνιση της ασφάλισης ωφελούμενων/εργαζόμενων στην Α.Π.Δ. της περιόδου ένταξης εργαζομένων στο εν λόγω πρόγραμμα γίνεται με τη χρήση των ακόλουθων Τύπων Αποδοχών (Τ.Α.), ενώ, στα λοιπά πεδία της Α.Π.Δ. καταχωρούνται τα ασφαλιστικά στοιχεία, όπως αντιστοιχούν στην παρασχεθείσα απασχόληση του ενταγμένου στο πρόγραμμα εργαζομένου με βάση τα πραγματικά δεδομένα (Κ.Α.Δ., Κωδικός Ειδικότητας, Κωδικός Πακέτου Κάλυψης, ημέρες εργασίας, αναλογούσες αποδοχές και αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, συμπλήρωση υποχρεωτικά των πεδίων ένδειξης πλήρους απασχόλησης, και υποχρεωτικά των πεδίων Από… Έως…., κ.λπ.)

Οι Τύποι Αποδοχών (Τ.Α.) του προγράμματος αντιστοιχούν ως προς την λειτουργικότητά τους στους ήδη υπάρχοντες Τ.Α., ως ακολούθως, και ισχύουν για μισθολογικές περιόδους από 03/2023 έως 12/2024, (ανάλογα με την ημερομηνία ένταξης του ωφελούμενου/εργαζόμενου στο πρόγραμμα) με τις κάτωθι λεκτικές περιγραφές:

ΝΕΟΙ Τ.Α. ΛΕΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
401 «ΤΑΚΤ. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙΔ Ν 4997/2022» 001
403 «ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓ. ΕΠΙΔ Ν 4997/2022» 003
404 «ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΕΠΙΔ Ν 4997/2022» 004
405 «ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΔ Ν 4997/2022» 005
406 «ΕΠΙΔ. ΙΣΟΛΟΓ. ΕΠΙΔ Ν 4997/2022» 006
407 «ΑΔΕΙΑ ΕΠΟΧ. ΞΕΝ ΕΠΙΔ Ν 4997/2022» 007
408 «ΑΠΟΔ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΠΙΔ Ν 4997/2022» 008
409 «ΑΝΑΔΡΟΜ. ΑΠΟΔ. ΕΠΙΔ Ν 4997/2022» 009
410 «BONUS ΕΠΙΔ Ν 4997/2022» 010
411 «ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΕΠΙΔ Ν 4997/2022» 011
412 «ΑΜΟΙΒ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΙ ΦΑΣΟΝ ΕΠΙΔ Ν 4997/2022» 012
413 «ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΑΠΟΔ ΕΠΙΔ Ν 4997/2022» 013
414 «ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔ ΕΠΙΔ Ν 4997/2022» 014
416 «ΑΜΟΙΒ ΚΑΤ ΑΠΟΚ/ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΔ Ν 4997/2022» 016

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Στους νέους Τ.Α. 401, 403 – 414 & 416 διατηρούνται οι ίδιοι κανόνες ελέγχου, κατ’ αντιστοιχία (ως ανωτέρω πίνακας) με τους υφιστάμενους Τ.Α., όσον αφορά την παραγωγή σχετικών προς υποβολή αρχείων, διαδικτυακά ή με μαγνητικό μέσο (ή καταχώριση στοιχείων στη φόρμα υποβολής)

• Στις εγγραφές της Α.Π.Δ. e – Ε.Φ.Κ.Α. με χρήση των Τ.Α.: 401, 407, 408, & 413 πρέπει οπωσδήποτε να καταχωρούνται ημέρες ασφάλισης στο πεδίο 37 («Ημέρες Ασφάλισης»), στους Τ.Α. 412 & 416 δύνανται να καταχωρηθούν, ενώ, στους λοιπούς Τ.Α. στο συγκεκριμένο πεδίο πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρείται η «τιμή» 0.

• Δεδομένου ότι, το 40% των ασφαλιστικών εισφορών (εργατικών και εργοδοτικών) των αντίστοιχων εγγραφών δεν θα καταβληθούν στον φορέα μας από τις επιχειρήσεις/εργοδότες, λόγω κρατικής επιδότησής τους, στην καταχώριση στοιχείων στην Α.Π.Δ. στο Πεδίο 44: «Επιδότηση Εργοδότη (%)», συμπληρώνεται η τιμή 40, στο Πεδίο 43 : «Επιδότηση Ασφαλισμένου (ΠΟΣΟ)» – για καθαρά τεχνικούς λόγους – δεν καταχωρείται ως «τιμή» το ποσό που αντιστοιχεί στο μη παρακρατηθέν από τον μισθό του ωφελούμενου/εργαζομένου ποσό, που αντιστοιχεί στο ποσό της επιδότησης 40% των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου, αλλά καταχωρείται η «τιμή» 0, καθώς για την ίδια αιτία, η καταχώρηση στο Πεδίο 45 «Επιδότηση Εργοδότη» (ΠΟΣΟ) αντιστοιχεί (τεχνικά) στην «τιμή» που αφορά στο σύνολο του ποσού των επιδοτούμενων από το κράτος κατά 40% ασφαλιστικών εισφορών.

• Οι Τ.Α. 401, 403 – 414 & 416 συνδυάζονται με όλους τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) που αφορούν μισθωτή εργασία.

• Επιπλέον, δύναται να τεθεί επιδότηση 6,67% που, ως γνωστόν, αφορά εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης ασφαλισμένων, που αμείβονται με τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτερο μισθό/ημερομίσθιο.

Παράδειγμα:
– για την μισθολογική περίοδο 03/2023 με ισχύον ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη 31,85 € Χ 6,67% = 2,12 Χ 21 ημέρες ασφάλισης (ή άλλη επιτρεπτή τιμή του πεδίου 37 της Α.Π.Δ._ πλην όμως, για τον μήνα 03/2023 όχι μεγαλύτερη της τιμής 21, λόγω έναρξης του προγράμματος την 6η 03.2023) = 44,52€ το ανώτερο, ενώ,
– για μισθολογικές από 01.04.2023 και μέχρι νεώτερης μεταβολής στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη έχουμε 34,84 € Χ 6,67% = 2,32 Χ 25 ημέρες ασφάλισης (ή άλλη επιτρεπτή τιμή του πεδίου 37 της Α.Π.Δ.) = 58,00€ το ανώτερο.
Η προκύπτουσα τιμή (επιδότηση 6,67%) τίθεται στο πεδίο 43 «Επιδότηση Ασφαλισμένου» (ΠΟΣΟ) και αφαιρείται από τις συνολικές εισφορές κατά τα γνωστά.

• Ασφάλιση με τους τύπους αποδοχών 401, 403 έως 414 και 416 για τον ίδιο Α.Μ.Α./Α.Μ.Κ.Α. δεν γίνεται δεκτή από τον ίδιο εργοδότη (Α.Μ.Ε.) για περισσότερες από δεκατρείς (13) συνεχόμενες μισθολογικές περιόδους.

• Ασφάλιση με τους τύπους αποδοχών 401, 403 έως 414 και 416 δεν γίνεται δεκτή για περιόδους απασχόλησης πέραν του Δεκεμβρίου 2024 (12/2024)

• Εγγραφές με τους ανωτέρω Τύπους Αποδοχών γίνονται δεκτές, εφόσον έχουν συμπληρωθεί οι ενδείξεις ΝΑΙ στο Πεδίο 27 «ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ» και «ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ» στο Πεδίο 28, ενώ στο Πεδίο 37 «ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» η τιμή πρέπει να είναι > 25.

• Για να γίνει δεκτή τιμή στο Πεδίο 37 μικρότερη του 25 πρέπει τα Πεδία 34 «ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.» και 35 «ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.» να είναι συμπληρωμένα με τιμές μικρότερες της πρώτης ή/και τελευταίας ημερολογιακής ημέρας του μήνα αναφοράς (π.χ. για τον 03/2023 δεν θα γίνει δεκτή τιμή < 25 αν στα πεδία 34 και 35 συμπληρωθούν ταυτόχρονα οι τιμές 01.03.2023 και 31.03.2023)

• Για τους ωφελούμενους/εργαζόμενους που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, που ασφαλίζονται με κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις Τεκμαρτών Ημερομισθίων (Τύπος αποδοχών : 413) η εγγραφή θα γίνεται δεκτή εάν στο Πεδίο 28 «ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ» καταχωρηθεί ΝΑΙ, ανεξάρτητα με την επιλογή (NAI/OXI) που θα καταχωρηθεί στο Πεδίο 27 «ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ».

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου ή των αρμόδιων Τοπικών Διευθύνσεων, με χρήση της κωδικοποίησης της παρούσας εγκυκλίου, θα είναι δυνατή από τις 03.01.2024 και μετέπειτα.

Ε. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

• Επιχειρήσεις/εργοδότες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό 40% και δεν έχουν υποβάλλει Α.Π.Δ. e – Ε.Φ.Κ.Α. για τους ωφελούμενους/εργαζομένους τους, δύνανται να υποβάλλουν αντίστοιχες Συμπληρωματικές (04) Α.Π.Δ. e – Ε.Φ.Κ.Α. με χρήση μαγνητικού μέσου, στην Τοπική Διεύθυνση του e – Ε.Φ.Κ.Α., που υπάγεται η έδρα τους, μέχρι και την Πέμπτη 29.02.2024, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Εντός της ίδιας προθεσμίας (μέχρι 29.02.2024) δύναται να καταβληθεί, επίσης χωρίς την επιβολή κυρώσεων, το ποσό που αντιστοιχεί στο 60% των ασφαλιστικών εισφορών για την ασφάλιση των ωφελούμενων/εργαζομένων ενταγμένων στο εν λόγω πρόγραμμα, που είναι απαιτητές.

• Τυχόν υποβληθείσες Α.Π.Δ. e – Ε.Φ.Κ.Α. για χρονικό διάστημα υπαγωγής ωφελούμενων/εργαζόμενων στο πρόγραμμα επιδότησης εισφορών, χωρίς την αναφερόμενη στην παρούσα εγκύκλιο κωδικοποίηση και συμπλήρωση των πεδίων τους κατά τα προαναφερθέντα, δύναται να τροποποιηθούν, κατά τα γνωστά, με την υποβολή «Δελτίων Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης» (Δ.Μ.Σ.Α.) στις οικείες Τοπικές Διευθύνσεις του e – Ε.Φ.Κ.Α., ώστε να απεικονίζεται η ασφάλιση των συγκεκριμένων εργαζομένων σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας και αφετέρου να ενημερωθεί ορθά η τηρούμενη στον e – Ε.Φ.Κ.Α. οικονομική καρτέλα εργοδότη.

• Ποσά ασφαλιστικών εισφορών, που καταβλήθηκαν από επιχειρήσεις/εργοδότες για χρόνο υπαγωγής εργαζομένων τους στο εν λόγω πρόγραμμα, χωρίς να υφίσταται σχετική υποχρέωσή τους, παραμένουν ως πιστωτικό υπόλοιπο για λογαριασμό τους στον e – Ε.Φ.Κ.Α. και συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μισθολογικών περιόδων.

• Η επαλήθευση των στοιχείων που θα υποβληθούν μέσω των Α.Π.Δ. e – Ε.Φ.Κ.Α. καθώς και ο έλεγχος των προϋποθέσεων απαλλαγής των εργοδοτών από την καταβολή του ποσοστού 40% των ασφαλιστικών εισφορών, λόγω της κάλυψής τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, θα γίνει με διασταύρωση στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της Δ.Υ.Π.Α., της Α.Α.Δ.Ε. και λοιπών συναρμόδιων φορέων.

• Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις Α.Π.Δ. e – Ε.Φ.Κ.Α. διασταυρώνονται με το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», καθώς και με συγκριτικά στοιχεία απασχόλησης προηγούμενων μηνών και ιστορικά στοιχεία λειτουργίας της επιχείρησης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται, με τις οποίες επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.

Πηγή: taxheaven.gr

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …