Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

ΟΔΗΓΟΣ για Μ.Κ.Ο., τα 8 Απαραίτητα βασικά σημεία

shutterstock 373827679 ΟΔΗΓΟΣ για Μ.Κ.Ο., τα 8 Απαραίτητα βασικά σημεία

Ενημερωθείτε για τις Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις από τον παρακάτω ΟΔΗΓΟ και γνωρίστε τα 8 Απαραίτητα βασικά σημεία.

Α Β
Μ.Κ.Ο. Σωματείο Ίδρυμα – Κοινωφελές Ίδρυμα
 ( ΑΚ 78-107)  ( ΑΚ 108-121)
 (Ν.4182/2013)
 Βασικά Γνωρίσματα  Η ίδρυση σωματείου απαιτεί 20 τουλάχιστον πρόσωπα.Η ίδρυση δηλώνεται σε ειδικό βιβλίο στο πρωτοδικείο της έδρα της. Η συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο εκπροσώπησης. Η περιουσία του δεν διανέμεται ποτέ στα μέλη του. Ίδρυμα είναι μία περιουσία η οποία εξυπηρετεί ορισμένο σκοπό και ορίζεται με ιδρυτική πράξη. Αποκτά προσωπικότητα με διάταγμα που εγκρίνει την σύστασή του. Στην ιδρυτική πράξη πρέπει να καθορίζεται ο σκοπός του ιδρύματος, που αφιερώνεται η περιουσία και ο οργανισμός του. Από την σύσταση του ιδρύματος, ο ιδρυτής έχει την υποχρέωση να μεταβιβάσει σε αυτό την περιουσία που έταξε. Κοινωφελής σκοπός βάσει του άρθρου 1 του Ν 4182/2013 είναι κάθε εθνικός, θρησκευτικός, φιλανθρωπικός, εκπαιδευτικός, πολιτιστικός και γενικά επωφελής για την κοινωνία, εν όλω ή εν μέρει σκοπός.
Γ Δ
Επιτροπή Εράνου Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
 ( ΑΚ 122-126)  ( ΑΚ 741-784)
 Βασικά Γνωρίσματα  Ένωση τουλάχιστον πέντε μελών, που έχουν σκοπό να συγκεντρώσουν χρήματα ή άλλα αντικείμενα, με εράνους, γιορτές ή άλλα παρόμοια μέσα, για την εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού, δημόσιου ή κοινωφελούς. Αποκτούν νομική προσωπικότητα με διάταγμα το οποίο περιέχει τον οργανισμό και τα μέλη της επιτροπής, καθορίζει το έργο και την έδρα της καθώς και το χρονικό διάστημα περαίωσης του έργου. Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί.  Είναι σύμβαση δύο ή περισσότερων μελών,τα οποία έχουν αμοιβαίως υποχρέωση, να επιδιώκουν με κοινές εισφορές κοινό σκοπό και ιδίως οικονομικό. Η εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα, εφόσον τηρηθούν οι όροι της δημοσιότητας που ο νόμος τάσσει για το σκοπό αυτό στις ομόρρυθμες εμπορικές εταιρείες.  Απαγορεύεται η διανομή κερδών στους Εταίρους.

1. Μη Κερδοσκοπικά, που βασίζονται στον εθελοντισμό, με σκοπούς κοινωφελείς γενικότερου ενδιαφέροντος.

2. Απαγορεύση επιδίωξης κέρδους τόσο στο νομικό προσωπο, όσο και στα μέλη τους.

3. Ο χαρακτηρισμός ως μη Κερδοσκοπικού είναι στην κρίση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., και προκύπτει από τα πραγματικά περιστατικά και όχι από τους ΚΑΔ και το καταστατικό της Μ.Κ.Ο.

4. Με βάση το άρθρο 784 Αστικού κώδικα, οι ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ επιτρεπόνται να έχουν κέρδος, αλλά να μην το μοιράζουν στα μέλη τους.

Σωματείο ίδρυμα – Κοινωφελές Ίδρυμα Επιτροπή Εράνου Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Απλογραφικό Σύστημα
περιπτ. 2γ του άρθρ. 1, πολ.1003/2014 περιπτ.2γ του άρθρ. 1, πολ.1003/2014 περιπτ.2γ του άρθρ. 1, πολ.1003/2014 περιπτ.2γ του άρθρ. 2, πολ.1003/2014

Μη Κερδοσκοπικές Οντότητες που ανήκουν στο Δημόσιο

Όταν εμπίπτουν στις παραγράφους 2α,2β ή 2γ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014 ακολουθούν τα κριτήρια που έχουν αυτές οι Οντότητες:

 • Όταν υποχρεούνται στην εφαρμογή του άρθρου 156 του Ν.4270/2014, εντάσσονται στις μεγάλες Οντότητες.
 • Ενώ όταν δεν υποχρεούνται στην εφαρμογή του άρθρου 156 του Ν.4270/2014, δεν εντάσσονται στις μεγάλες Οντότητες.

Εφόσον αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα τότε:

 • Εάν σε 2 συνεχόμενες χρήσεις ξεπεράσουν το όριο του > 1.500.000 €, εντάσσονται στις μικρές επιχειρήσεις & τηρούν διπλογραφικά βιβλία.
 • Εάν σε 2 συνεχόμενες χρήσεις δεν ξεπεράσουν το όριο των <1.500.000 €, εντάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις & τηρούν Απλογραφικά βιβλία.

Βιβλία που τηρούνται:

 1. Βιβλίο Ταμείου
 2. Μπλοκ Εισπράξεων
 3. Μητρώο Μελών
 4. Πρακτικών Γ.Σ. & Δ.Σ.
 5. Μητρώο Παγίων
 6. Για τους κυνηγετικούς συλλόγους απαιτείται αρχικά η αναγνώριση τους από το Υπουργείο Γεωργίας.

Θεωρούνται από την αρμόδιες Υπηρεσίες:

 • Τα επαγγελματικά σωματεία από τον γραμματέα του πρωτοδικείου της Έδρας τους, Ν.1712/1987.
 • Τα Πολιτιστικά σωματεία από το τμήμα κοινωνικής αλληλεγγύης της Δ/νσης υγείας της περιοχής τους. ( άρθρο 3 ν.6253/1934 & ΝΔ 42/1974).

Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α άρθρο 3 Ν.4223/2013 τα δικαιώματα στα ακίνητα που ανήκουν:

 • ε) Σε Ν.Π.Ι.Δ. που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο.
 • στ) (α) Σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες των γνωστών θρησκειών και δογμάτων κατά την παρ. 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος και ιδιοχρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση του λατρευτικού, θρησκευτικού και κοινωφελούς έργου τους.
 • στ) (β) Στις υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, κείμενα εντός ή εκτός αυτού.

Στη νέα στήλη 33 του Πίνακα 1 του Ε9 αναγράφονται οι κατηγορίες:
Ιδιοχρησιμοποίηση αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού.Οι Μ.Κ.Ο. απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ καταρχήν για όλες τις πράξεις στο εσωτερικό της χώρας, σχετ.άρθρο 22 του Ν 2859/2000 (Κ. ΦΠΑ).

Για να απαλλάσσεται από ΦΠΑ αυτή η παροχή υπηρεσίας των σωματείων πρέπει να ισχύουν αθροιστικά τα εξής:

 1. Οι υπηρεσίες αυτές να παρέχονται έναντι συνεισφοράς στα κοινά έξοδα (π.χ έναντι συνδρομών).
 2. Οι υπηρεσίες αυτές να είναι άμεσα αναγκαίες για την άσκηση της δραστηριότητας των μελών.
 3. Τα μέλη αυτών των σωματείων να ασκούν δραστηριότητα απαλλασσόμενη από τον φόρο (π.χ. καθηγητές ) ή να μην είναι υποκείμενοι στον φόρο (δηλαδή να συνδέονται με τον σύλλογο όχι λόγω επαγγέλματος αλλά ως φυσικά πρόσωπα).

Άρθρο 22 Ν.2859/2000

 • η) η παροχή υπηρεσιών από σωματεία ή ενώσεις προσώπων προς τα μέλη τους , τα οποία μέλη ασκούν δραστηριότητα απαλλασσόμενη από το φόρο ή μη υποκείμενη στο φόρο, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές είναι άμεσα αναγκαίες για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής και παρέχονται έναντι συνεισφοράς στα κοινά έξοδα,
 • ιδ) η παροχή υπηρεσιών που συνδέεται στενά με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή, από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε πρόσωπα που ασχολούνται με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή,
 • ιε) η παροχή υπηρεσιών και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών προς τα μέλη τους, ένανπ καταβολής συνδρομής, από μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα και οργανισμούς, που επιδιώκουν στα πλαίσια του συλλογικού τους συμφέροντος σκοπούς πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, θρησκευτικούς, φιλοσοφικούς, φιλανθρωπικούς ή εθνικούς εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού,
 • ιστ) η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή μορφωτικής φύσης και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών, από νομικά πρόσωπα ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν νόμιμα και έχουν σκοπούς πολιτιστικούς ή μορφωτικούς, εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται ιδίως οι παρεχόμενες σε επισκέπτες μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών ή άλλων παρόμοιων χώρων, καθώς και η οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και διαλέξεων,
 • ιη) η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ΄, θ΄, ιβ΄, ιδ΄, ιε΄ και ιστ΄ της παραγράφου αυτής, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση.

Ο υποκείμενος στο φόρο χρησιμοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την πραγματοποίηση πράξεων [σχετ άρθρο 31 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000)], για μερικές από τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, ο εκπιπτόμενος φόρος ορίζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό του συνολικού ποσού του φόρου των κοινών αυτών εισροών. Το ποσοστό αυτό (prorata) βρίσκεται με βάση κλάσμα που έχει ως αριθμητή το ποσό του ετήσιου κύκλου εργασιών, χωρίς τον ΦΠΑ, που αφορά πράξεις για τις οποίες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου και ως παρανομαστή το ποσό των πράξεων που αναφέρονται στον αριθμητή, καθώς και των πράξεων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης. Να επισημάνουμε εδώ, ότι το δεκαδικό μέρος του ποσοστού που προκύπτει από την εφαρμογή του κλάσματος της prorata στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραια μονάδα.

 • Οι αυτοπαραδόσεις σε καμία περίπτωση δεν θεωρούνται κύκλος εργασιών για διακανονισμό του ΦΠΑ. Συνεπώς, δεν λαμβάνονται υπόψη.
 • Οι πωλήσεις που αφορούν ανακυκλώσιμα απορρίμματα (άρθρο 39α του Κ. ΦΠΑ), κατά ρητή διατύπωση στον νόμο, αποτελούν απαλλασσόμενες εκροές με δικαίωμα έκπτωσης. Συνεπώς, λαμβάνονται υπόψη στον αριθμητή του κλάσματος και ακολούθως στον παρανομαστή (εφόσον φυσικά δημιουργηθεί το κλάσμα).
 • Στον παρανομαστή του κλάσματος συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, οι οποίες δεν αποτελούν μέρος της φορολογητέας αξίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19. Υπογραμμίζεται στο σημείο αυτό, ότι μετά τις αλλαγές που έγιναν στο άρθρο 31 του Κ. ΦΠΑ με τον Ν 2954/2001, δεν δημιουργείται πλέον κλάσμα prorata για τις εξαιρούμενες πράξεις που αφορούν επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις, εφόσον δεν αποτελούν αντιπαροχή και δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή διάθεσης των αγαθών (βλέπε και την Πολ. 1056/2002). Ωστόσο, αν δημιουργείται κλάσμα prorata από άλλη αιτία, τότε θα προστίθενται και τα ποσά από τις παραπάνω κατηγορίες στον παρανομαστή του κλάσματος.

Για τον προσδιορισμό του ποσοστού της prorata δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που προέρχονται:

 • α) Από παράδοση (πώληση) αγαθών που χρησιμοποιούνται από υποκείμενο στο φόρο για πάγια εκμετάλλευση στην επιχείρηση. Συνεπώς, δεν λαμβάνονται υπόψη οι πωλήσεις των παγίων (7.000 €).
 • β) Από παρεπόμενες πράξεις σε ακίνητα, ή από χρηματοδοτικές ή πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις των περ. κ’, κα’, κβ’, κγ’, κδ’ και κε’ (συνάλλαγμα, ομολογίες, πιστώσεις, καταθέσεις και άλλα όμοια) της παρ. 1 του άρθρου 22 Κώδικα ΦΠΑ, εφόσον πρόκειται, εν τοις πράγμασι, για παρεπόμενες της κύριας δραστηριότητας πράξεις. Δεν αναφέρονται τέτοιες πράξεις στο ερώτημα.
 • Δήλωση Μεταβολών στο Μητρώο με έντυπο Μ2 ή Μ3, πριν την έναρξη τους.
 • Εν συνεχεία για κάθε μήνα που υπάρχει ενδοκοινοτικό έσοδο ή έξοδο υποβολή έως τις 26 του επόμενου μήνα των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Φ4 & Φ5.
 • Οι χρηματικές δωρεές που γίνονται προς Νομικά προσωπα ΜΚΟ (μη κερδοσκοπικά) τόσο από φυσικά όσο και από άλλα ΝΠ, υπόκεινται σε φορολογία κεφαλαίου (ΚΝ 2961/2001). Ειδικότερα, η φορολόγηση δωρεών προς ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανέρχεται σε 0,5% επί του ποσού, ύστερα από αφαίρεση αφορολογήτου 1.000 ευρώ κατ’ έτος (περ. α, παρ. 2, του άρθρου 43).
 • Η βεβαίωση και απόδοση του σχετικού φόρου στο δημόσιο γίνεται με την υποβολή δήλωσης (στο τμήμα κεφαλαίου της αρμόδιας ΔΟΥ του δωρεοδόχου, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, του ΝΠΙΔ) εντός 6 μηνών από την παράδοση σε αυτόν, του αντικειμένου της δωρεάς (παρ. 5, του άρθρου 86, του ΚΝ 2961/2000).
 • Τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. βα παρ. 2 άρθρου 43, προβλέπεται απαλλαγή στη φορολόγηση δωρεών χρηματικών ποσών από ανώνυμους ή μη δωρητές, εφόσον οι δωρεές αυτές διοργανώνονται πανελλαδικά με την πρωτοβουλία φορέων για σκοπούς αποδεδειγμένα φιλανθρωπικούς.

Άρθρο Οδηγού για ΜΚΟ
Κωνσταντίνα Σαβούδου, Λογίστρια – Φοροτεχνικός Α’Τάξης

Δείτε Παράδειγμα Υπολογισμού Φόρων ΙΚΕ πατώντας εδώΥπεύθυνες Επικοινωνίας:

1.Κα Κωνσταντίνα Σαβούρδου 210-6858543 Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης

2.Κος θωμάς Κολιοθωμάς 210-6858459 Φοροτεχνικός  Α΄ Τάξης

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …