Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

Πώς θα γίνει η ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη άνω των 50.000€

slide3 Πώς θα γίνει η ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη άνω των 50.000€

 

Διευκρινίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις ένταξης των οφειλετών στη ρύθμιση των 120 δόσεων παρουσιάζει εγκύκλιος, η οποία δημοσιεύθηκε χθες από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Ειδικότερα, το πεδίο της εν λόγω ρύθμισης έχει διευρυνθεί, με αποτέλεσμα να μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν και όσοι οφειλέτες διατηρούν συνολικές οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) που υπερβαίνουν το ποσόν των 50.000 ευρώ. Ετσι, τα πρόσωπα που υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής της και για τα οποία προβλεπόταν ως ανώτατο όριο οφειλών το ποσό των 50.000 ευρώ (φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα, διμερής διαπραγμάτευση) μπορούν πλέον να υποβάλουν αίτηση ανεξαρτήτως ύψους οφειλών. Στη ρύθμιση αυτή εντάσσονται οφειλές προς ΦΚΑ που δημιουργήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 αντί του προηγούμενου ισχύοντος χρονικού ορίου (31/12/2016). Επίσης, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, πρέπει οι οφειλές να είναι βεβαιωμένες με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση.

Οσον αφορά τον τρόπο ρύθμισης της οφειλής, ο οφειλέτης μπορεί να τη ρυθμίσει σε ισόποσες, μηνιαίες, τοκοχρεολυτικές δόσεις, για τον υπολογισμό των οποίων λαμβάνεται υπόψη επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες. Το επιτόκιο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ρύθμισης και υπολογίζεται ετησίως. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης δεν γίνεται να είναι μικρότερο από το ποσό των 50 ευρώ ανά πιστωτή, ενώ ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις 120.

Eιδικότερα, μάλιστα, το ΚΕΑΟ προτείνει ρυθμίσεις ανάλογα με την ύπαρξη ή μη πτωχευτικής ικανότητας και ανάλογα με το ύψος του ποσού της οφειλής.

1. Ετσι, για οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 ευρώ), ισχύουν τα εξής:

Για συνολικές βασικές οφειλές προς ΦΚΑ μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ ισχύουν αρχικά η τμηματική καταβολή του συνόλου της οφειλής, χωρίς διαγραφή κανενός ποσού, ένα ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ και μέγιστος αριθμός δόσεων 36. Για συνολικές βασικές οφειλές προς ΦΚΑ από 3.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ προτείνεται η διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ και μέγιστος αριθμός δόσεων 120. Το ίδιο ισχύει και για όσους οφειλέτες διατηρούν συνολικές οφειλές προς τους ΦΚΑ που υπερβαίνουν το 85% των συνολικών τους οφειλών και ανέρχονται έως 20.000 ευρώ, καθώς και για όσους οφειλέτες συνιστούν φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς πτωχευτική ικανότητα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι συνολικές οφειλές προς τους ΦΚΑ ορίζονται έως τις 20.000

2. Από την άλλη, στα φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με συνολικές οφειλές προς τους ΦΚΑ που υπερβαίνουν το 85% των συνολικών τους οφειλών, και ανέρχονται από 20.001 ευρώ έως 125.000 ευρώ, ισχύουν τα παρακάτω:

α) Το ΚΕΑΟ χορηγεί ρυθμίσεις μόνο εφόσον πληρούται και το ακόλουθο κριτήριο βιωσιμότητας. Δηλαδή θα πρέπει ο λόγος του χρέους, όπως αυτός προκύπτει, αφού από τη συνολική οφειλή προς ΦΚΑ προαφαιρεθεί το 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, προς το εισόδημα να είναι μικρότερος ή ίσος του 8.

β) Οι προτάσεις ρύθμισης σε αυτήν την περίπτωση φέρουν τα εξής χαρακτηριστικά: διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ και μέγιστος αριθμός δόσεων 120.

Τι ισχύει για τους μεγαλοοφειλέτες με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα

3. Οσον αφορά τους μεγαλοοφειλέτες, δηλαδή φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα με οφειλές προς τους ΦΚΑ που υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους, δηλαδή αυτές ξεπερνούν τις 125.000 ευρώ, ισχύουν, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΚΕΑΟ τα ακόλουθα:

α) Το ΚΕΑΟ χορηγεί ρυθμίσεις μόνο εφόσον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Ο τελευταίος θα πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο, μέλος οικονομικού επιμελητηρίου Ελλάδος για 5 έτη τουλάχιστον, με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος ή άδεια λογιστή φοροτεχνικού τάξεως Α΄ ή νομικό πρόσωπο. Το κόστος της ανωτέρω έκθεσης βαρύνει τον οφειλέτη. Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη προαφαιρείται από το χρέος το 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

β) Το σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στην παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθώς και να μη φέρει το ΚΕΑΟ σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.4469/ 2017 (ο οποίος αφορά τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών).

γ) Οι προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών δεν μπορούν να περιλαμβάνουν διαγραφή βασικής οφειλής η οποία υπερβαίνει το 50% αυτής, εφαρμοζόμενων αναλογικά και των παρ. 16 και 17 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017. Ειδικότερα, οι τελευταίες διατάξεις ορίζουν ότι i) η διαγραφή βασικής οφειλής παρακρατούμενων εισφορών εργαζομένων προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης απαγορεύεται και ii) η διαγραφή βασικής οφειλής προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν επηρεάζει τα ασφαλιστικά δικαιώματα τρίτων.

4. Για οφειλέτες, φυσικά δηλαδή πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα απο επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με συνολικές οφειλές από 20.000 ευρώ έως 125.000 ευρώ, εφαρμόζεται ό,τι αφορά τους οφειλέτες στην περίπτωση που βρίσκονται σε πτωχευτική ικανότητα για τα ποσά (από 20.000,01 ευρώ έως 125.000 ευρώ).

5. Αντίστοιχα, για τους οφειλέτες χωρίς πτωχευτική ικανότητα με συνολικές οφειλές προς τους ΦΚΑ άνω των 125.000 ευρώ εφαρμόζεται ό,τι ισχύει και για τους μεγαλοοφειλέτες με πτωχευτική ικανότητα.

Σημειώνεται ότι για τη διαμόρφωση προτάσεων – λύσεων ρύθμισης λαμβάνεται υπόψη η αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων και το διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών, που υποβάλλουν από κοινού αίτηση και ευθύνονται επίσης από κοινού για το σύνολο ή μέρος των ρυθμιζόμενων οφειλών.

Επιπλέον, το ΚΕΑΟ δεν προτείνει ρυθμίσεις: Σε περίπτωση που διαθέτει δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο.

Επίσης, δεν προτείνει ρύθμιση όταν η συνολική οφειλή προς ρύθμιση υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ και το σύνολο της αξίας της περιουσίας ξεπερνά το 25πλάσιο της προς ρύθμιση συνολικής οφειλής (όπως διαμορφώνεται μετά την προαφαίρεση του 85% των πρόσθετων τελών). Ακόμη, όταν η συνολική οφειλή προς ρύθμιση υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ξεπερνά το 25πλάσιο (δηλαδή μεταξύ του 25Χ50.000) ή το εικοσαπλάσιο της προς ρύθμιση οφειλής. Τέλος, δεν υπάρχει ρύθμιση όταν η συνολική οφειλή προς ρύθμιση υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ξεπερνά το 20πλάσιο (δηλαδή μεταξύ του 20Χ200.000) ή το 15πλάσιο της προς ρύθμιση οφειλής.

Η ρύθμιση επίσης χάνεται για τους παρακάτω λόγους.

α) Μη καταβολή ή μερική καταβολή δόσεων έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις δόσεις

β) Μη υποβολή ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

γ) Μη εξόφληση ή τακτοποίηση τρεχουσών οφειλών, δηλ. οφειλών που γεννήθηκαν μετά την 31/12/2017, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση ή οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την υπαγωγή σε ρύθμιση, εντός 60 ημερών από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους.

Πηγή: kathimerini.gr

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …