Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

Τι αλλάζει στις δηλώσεις ελεύθερων επαγγελματιών – Οι νέοι κωδικοί

aade Τι αλλάζει στις δηλώσεις ελεύθερων επαγγελματιών - Οι νέοι κωδικοί

Τι αλλάζει στις δηλώσεις ελεύθερων επαγγελματιών – Οι νέοι κωδικοί

Τροποποιήσεις και προσθήκες στα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων φέρνουν οι πρόσφατες αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων. Οι υπόχρεοι θα πρέπει να συμπληρώνουν στο έντυπο Ε3 πολλά πρόσθετα στοιχεία, που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμού του φόρου που θα κληθούν να καταβάλουν.

Αντίθετα, ευκολότερη γίνεται η συμπλήρωση των δηλώσεων από μισθωτούς και συνταξιούχους, καθώς το έντυπο Ε1 θα έρχεται από την ΑΑΔΕ με προσυμπληρωμένους τους περισσότερους κωδικούς.

Τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα εκδοθούν οι αποφάσεις και οι εγκύκλιοι με τις διευκρινίσεις και τις οδηγίες για τη συμπλήρωση των νέων δηλώσεων, ενώ το ηλεκτρονικό σύστημα Taxis αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Μαρτίου για την υποβολή τους.

Οι νέοι κωδικοί
Με τις νέες διατάξεις για τη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ορισμένων επιχειρήσεων με βάση ένα ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, στο έντυπο Ε3 προστίθενται τουλάχιστον 6 νέοι κωδικοί. Αυτοί αφορούν:

• Τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης.

• Το συνολικό ετήσιο κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων, εφόσον η επιχείρηση απασχολεί προσωπικό.

• Την απαλλαγή από το νέο σύστημα φορολόγησης για πολυτέκνους ή με αναπηρία 80% και άνω.

• Τη μείωση του ελάχιστου ετήσιου καθαρού εισοδήματος που θα προσδιοριστεί με το νέο σύστημα, εφόσον έχουν έδρα σε μικρό χωριό ή αναπηρία 67%-79%.

• Εάν εμπίπτουν σε κάποια κατηγορία που μπορεί να εξαιρεθεί από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης, όπως ασθενής νοσηλευόμενος, στρατευμένος, φυλακισμένος κ.λπ.

• Εάν επιθυμούν να ελεγχθούν από την ΑΑ∆Ε για να επιβεβαιωθεί ότι πράγματι τα έσοδά τους είναι κάτω από τα ελάχιστα που ορίζει ο νόμος.

Σημειώνεται ότι το νέο σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης προβλέπει πως το ελάχιστο ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα για κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί ατομικά εμπορική επιχείρηση, επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα τουλάχιστον για 6 έτη δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από τις ετήσιες μεικτές αποδοχές (συμπεριλαμβανομένων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών) ενός υπαλλήλου του ιδιωτικού τομέα που αμείβεται με τον κατώτατο μηνιαίο μισθό των 780 ευρώ.

∆ηλαδή το ελάχιστο αποδεκτό όριο ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος για κάθε αυτοαπασχολούμενο που έχει συμπληρώσει 6 έτη άσκησης του επαγγέλματός του δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 10.920 ευρώ, ποσό το οποίο αυξάνεται ανάλογα με τα έτη λειτουργίας.

Εκπτώσεις και προσαυξήσεις στο τεκμαρτό
Ισχύουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις και επιμέρους κανόνες:

– Για όσους ασκούν το επάγγελμα για λιγότερα από 4 έτη, είναι δηλαδή νέοι επιχειρηματίες ή επαγγελματίες, δεν ισχύει ελάχιστο όριο φορολογητέου εισοδήματος βάσει του νέου συστήματος. ∆ηλαδή για τα 3 πρώτα έτη λειτουργίας κάθε επιχείρησης ή γραφείου το νέο σύστημα δεν θα εφαρμόζεται.

– Στο 4ο έτος λειτουργίας ισχύει ελάχιστο όριο φορολογητέου εισοδήματος μειωμένο κατά 67% σε σύγκριση με το ποσό των 10.920 ευρώ, δηλαδή 3.620 ευρώ.

– Στο 5ο έτος λειτουργίας ισχύει ελάχιστο όριο φορολογητέου εισοδήματος μειωμένο κατά 33% από το ποσό των 10.920 ευρώ, δηλαδή 7.280 ευρώ.

– Για όσους ασκούν το επάγγελμα για περισσότερα από 6 και μέχρι 9 έτη, το ελάχιστο ποσό ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος των 10.920 ευρώ υπολογίζεται προσαυξημένο κατά 10% και φθάνει στα 12.012 ευρώ.

– Για όσους ασκούν το επάγγελμα για περισσότερα από 9 και μέχρι 12 έτη, το ποσό των 10.920 ευρώ προσαυξάνεται κατά 20% και φθάνει στα 13.104 ευρώ.

– Για όσους ασκούν το επάγγελμα για περισσότερα από 12 έτη, το ποσό των 10.920 ευρώ προσαυξάνεται κατά 30% και διαμορφώνεται στα 14.196 ευρώ.

Πηγή: sofokleousin.gr

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …