Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

Έντυπο Ε11: Παράταση μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου

homepageslide08 Έντυπο Ε11: Παράταση μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου

Παρατείνεται για το έτος 2018, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) της περ. η) του άρθρου 4 της υπ΄ αρ. πρωτ . 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/ 08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έως και την 28η Φεβρουαρίου 2018.

 

Αναλυτικά η απόφαση:

Αριθμ. οικ. 3589/Δ9/1/1028, Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του άρθρου 4 της υπ΄ αριθ. πρωτ. 29502/85/ 01-9-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθ. 28153/126/ 28-08-2013 απόφαση του (ΦΕΚ Β΄ 2163/ 30.08.2013)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 49327/10702/22-12-2014 (ΦΕΚ Β΄ 3456/23-12-2014) απόφασή του, για το έτος 2018.

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη

1.Τις διατάξεις:

α. του άρθ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/2005),

β. του άρθρου 27 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις»,

γ. του Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

δ. του άρθ. 17 παρ. 6 του Ν.3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212Α΄/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 138 παρ. Ε του Ν.4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41Α΄/1-3-2012),

ε. της παραγράφου 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄/7-4-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις»,

στ. της υποπαραγράφου ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012 , 4093/2012 και 4127/2013 » (ΦΕΚ 107 Α΄/2013),

ζ. των άρθρων 18 και 30 του Ν.3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170 Α΄/2011), όπως ισχύουν,

η. του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α΄/16-6-2011),

θ. του Π.Δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 168 Α΄),

ι. του άρθρου 4, περίπτωση η) της υπ΄ αρ. πρωτ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθ. 28153/126/28-08-2013 απόφαση του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 49327/10702/22-12-2014 (ΦΕΚ Β΄ 3456/23-12-2014) απόφασή του.

2.Την από 16/01/2018 σχετική εισήγηση της Ομάδας Διαχείρισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναφορικά με τον αριθμό των υποβληθέντων μέχρι σήμερα εντύπων Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) και προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία σχετικών υποβολών από το σύνολο των υπόχρεων προς τούτο.

3.Το γεγονός ότι από την έκδοση αυτής δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Παρατείνεται για το έτος 2018, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) της περ. η) του άρθρου 4 της υπ΄ αρ. πρωτ . 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/ 08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έως και την 28η Φεβρουαρίου 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018

Η Υπουργός

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

 

Γιατί συμφέρει μια επιχείρηση να αναθέσει τη μισθοδοσία

Η ελλιπής ή και λανθασμένη ερμηνεία της νομοθεσίας για τα μισθοδοτικά ζητήματα μπορεί να διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Τα σφάλματα στη μισθοδοσία μπορεί να προκαλέσουν εντάσεις στο προσωπικό της επιχείρησης, απειλώντας την αποδοτικότητα στην εργασία.

Τα λάθη δε, που αφορούν στις υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τα ασφαλιστικά ταμεία επιφέρουν σημαντικά πρόστιμα, που μπορεί να ανακόψουν την ανάπτυξή της.

Με δεδομένο ότι το εργατικό δίκαιο γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκο στη χώρα μας, η διαχείριση της μισθοδοσίας από ειδικούς κρίνεται απαραίτητη.

Για την αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών συστήνεται στον επιχειρηματία να αναθέσει τη διαχείριση της μισθοδοσίας του προσωπικού του σε αξιόπιστους συνεργάτες.

Η λογιστική εταιρεία σάς προσφέρει έγκαιρη νομοθετική κάλυψη, που εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.

Αξιοποιώντας καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία, γίνεται εφικτή η μείωση του λογιστικού κόστους της επιχείρησης επιδρώντας ευεργετικά στην ομαλή λειτουργία της.

Ο επιχειρηματίας απαλλάσσεται από τον «βραχνά» της διαχείρισης της μισθοδοσίας και μπορεί να εστιάσει σε θέματα ανάπτυξης και στρατηγικής.

Γιατί να εμπιστευτείτε τη λογιστική εταιρεία EFM

Επιλέγοντας την EFM για την έκδοση και τη διαχείριση της μισθοδοσίας, διασφαλίζετε την επιχείρησή σας απέναντι στις απαιτήσεις του δυναμικού της αλλά και του κράτους.

Τα στελέχη του λογιστικού γραφείου διαθέτουν την εμπειρία και την κατάρτιση που απαιτείται για να εξυπηρετήσουν πλήρως τις ανάγκες σας.

Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας που παρέχονται μπορεί να είναι inhouse και outsourced.

Συγκεκριμένα, η EFM αναλαμβάνει για την επιχείρησή σας τις εξής υπηρεσίες:

 • Μηνιαίος υπολογισμός μισθοδοσίας προσωπικού
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας για ανώτατα στελέχη και αλλοδαπό προσωπικό
 • Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων της επιχείρησης
 • Αξιόπιστη ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης
 • Ηλεκτρονική αποστολή αποδείξεων πληρωμής ανά υπάλληλο
 • Συναλλαγή με τραπεζικό οργανισμό για την κατάθεση των μισθών στους λογαριασμούς των εργαζομένων.
 • Υποβολή ετησίων καταστάσεων προσωπικού, νέων προσλήψεων ή αποχωρήσεων στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
 • Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού κατά τις ανάγκες της επιχείρησης
 • Παροχή προϋπολογισμού κόστους μισθοδοσίας για τρέχουσα ή επόμενη χρήση
 • Εκπροσώπηση της επιχείρησης στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
 • Εκπροσώπηση σε κάθε δημόσια υπηρεσία
 • Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ)
 • Απογραφή στο ΙΚΑ και σε Επικουρικά ταμεία
 • Υποβολή των εισφορών για κύρια και επικουρική ασφάλιση
 • Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας του ΟΑΕΔ.

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …