Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

Ηλεκτρονικά η δήλωση του φόρου κληρονομιάς στο myProperty

web Ηλεκτρονικά η δήλωση του φόρου κληρονομιάς στο myProperty

Ηλεκτρονικά η δήλωση του φόρου κληρονομιάς στο myProperty

Τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myProperty αρχικές αλλά και τροποποιητικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς έχουν πλέον όσοι κληρονομούν ακίνητα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία, όπως χρηματικά ποσά, μετοχές, αυτοκίνητα, έργα. Σύμφωνα με τις αλλαγές που επέρχονται, από την 1η Ιανουαρίου 2023 η υποβολή της δήλωσης του φόρου κληρονομιάς ηλεκτρονικά θα είναι υποχρεωτική.

Με τις νέες αλλαγές υποβάλλονται μέσω του myProperty για θανάτους από 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά οι ακόλουθες δηλώσεις φόρου κληρονομιάς:

• Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, εφόσον δεν έχει προηγουμένως υποβληθεί άλλη δήλωση σε έντυπη μορφή, κινητών περιουσιακών στοιχείων (ενδεικτικά χρημάτων, αυτοκινήτων, εταιρικών μεριδίων, εισηγμένων ή μη μετοχών, απαιτήσεων, έργων τέχνης κ.λπ.) και ακινήτων εντός αντικειμενικού συστήματος, με κληρονόμους που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

• Οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς αρχικής δήλωσης (εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες) με τις οποίες είτε δηλώνονται νέα περιουσιακά στοιχεία είτε τροποποιούνται τα ήδη δηλωθέντα, εφόσον η αρχική δήλωση (για θανάτους από 1.1.2022) έχει υποβληθεί μέσω της εφαρμογής αυτής.

Ανά ζεύγος κληρονομούμενου – κληρονόμου συντάσσεται μία δήλωση, ανεξαρτήτως του αριθμού των μεταβιβαζομένων περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός κληρονόμων συντάσσονται αντίστοιχα περισσότερες δηλώσεις.

Σε έντυπη μορφή εξακολουθούν να υποβάλλονται:

• Κάθε τροποποιητική δήλωση (είτε για νέο περιουσιακό στοιχείο είτε για ήδη δηλωθέν), εφόσον έχει ήδη υποβληθεί σε έντυπη μορφή άλλη δήλωση φόρου κληρονομιάς.

• Οι δηλώσεις που αφορούν ακίνητα εκτός αντικειμενικού συστήματος.

• Οι δηλώσεις αναβολής φορολογίας.

• Οι δηλώσεις με αντικείμενο κινητά κάθε είδους ή μετρητά, για τα οποία, στην περίπτωση που δεν διασφαλίζεται η πληρωμή του φόρου από την περιουσία του υπόχρεου κληρονόμου, ο φορολογούμενος παρέχει ασφάλεια ή εγγυητική επιστολή τράπεζας, προκειμένου να βεβαιωθεί ο φόρος σε δόσεις.

• Οι δηλώσεις κληρονομιάς επικαρπίας, η οποία περιέρχεται λόγω θανάτου του επικαρπωτή στον ψιλό κύριο που έχει αγοράσει την ψιλή κυριότητα, για την οποία υπόκειται σε φόρο για τα υπόλοιπα δέκατα της αξίας της πλήρους κυριότητας.

Ανά ζεύγος κληρονομούμενου – κληρονόμου συντάσσεται μία δήλωση, ανεξαρτήτως του αριθμού των μεταβιβαζoμένων περιουσιακών στοιχείων.

Σε περίπτωση κληρονομιάς κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων υποβάλλεται κοινή ηλεκτρονική δήλωση η οποία συμπληρώνεται από τον συμβολαιογράφο, όταν από τον έλεγχο διασφαλίζεται η καταβολή του φόρου σε δόσεις. Οταν από τον έλεγχο της εφαρμογής δεν διασφαλίζεται για τα κινητά η καταβολή του φόρου σε δόσεις, υποβάλλεται χωριστή ηλεκτρονική δήλωση και ο φόρος θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ. Εφόσον ο φορολογούμενος επιθυμεί να δώσει εμπράγματη ασφάλεια για την καταβολή του φόρου των κινητών σε δόσεις, τότε υποβάλλει χειρόγραφη δήλωση στη ΔΟΥ.

Εφόσον δεν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδοχής της κληρονομιάς, υποβάλλεται από τον υπόχρεο σε δήλωση με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών TAXISnet.

Οι δηλώσεις για κινητά περιουσιακά στοιχεία και ακίνητα εντός αντικειμενικού συστήματος εφόσον συντάσσονται συμβολαιογραφικά έγγραφα αποδοχής συμπληρώνονται από τον συμβολαιογράφο και υποβάλλονται από τον υπόχρεο με τη χρήση των κωδικών TAXISnet.

Εφόσον ζητείται απαλλαγή, η υποβολή της δήλωσης κληρονομιάς επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της απαλλαγής.

Με την υποβολή της δήλωσης κληρονομιάς εκδίδεται η πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και η ταυτότητα οφειλής.

Πηγή: kathimerini.gr

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …