Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

myDATA – Οι νέοι χρόνοι διαβίβασης των συναλλαγών – Τροποποίηση της Α. 1138/2020

mydata aade myDATA - Οι νέοι χρόνοι διαβίβασης των συναλλαγών - Τροποποίηση της Α. 1138/2020

Με την απόφαση Α. 1090/2022 τροποποιείται η απόφαση Α. 1138/2020 αναφορικά με τη διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA.

Η νέα απόφαση επιφέρει εκτενείς και σημαντικές αλλαγές στην απόφαση Α. 1138/2020, οι σημαντικότερες εκ των οποίων παρατίθενται ακολούθως:

1. Χρόνος διαβίβασης δεδομένων μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP) (άρθρο 5 § 1β, Α. 1138/2020, όπως ισχύει)

Με τη νέα απόφαση προβλέπεται ότι τα οριζόμενα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, που αφορούν σε έσοδα από χονδρικές συναλλαγές διαβιβάζονται μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών

2. Χρόνος διαβίβασης δεδομένων μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρισης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων (άρθρο 5 § 1γ, Α. 1138/2020, όπως ισχύει)

Με τη νέα απόφαση προβλέπεται τα οριζόμενα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, που αφορούν σε έσοδα από χονδρικές συναλλαγές διαβιβάζονται μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών. Εξαιρετικά, για το έτος 2022 ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν. Ειδικά στην περίπτωση διαβίβασης εσόδων που δεν αφορούν σε έκδοση φορολογικού στοιχείου αλλά σε διενεργούμενη λογιστική εγγραφή, τα δεδομένα διαβιβάζονται μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο.

3. Χρόνος διαβίβασης των λογιστικών στοιχείων, που αφορούν σε έσοδα από λιανικές συναλλαγές (άρθρο 5 § 2, Α. 1138/2020, όπως ισχύει)

Με τη νέα απόφαση προβλέπεται ότι τα δεδομένα διαβιβάζονται στο χρόνο που ορίζεται, ανά περίπτωση, και αντιστοίχως για τις χονδρικές συναλλαγές. Ειδικώς, για τις οντότητες που έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε., τα υπόψη δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα από τον Φ.Η.Μ. σε ένα (1) λεπτό έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες, με βάση την παραμετροποίηση που ορίζει στα συστήματα της η Α.Α.Δ.Ε., χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση των οντοτήτων.

Οι οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. και εκδίδουν στοιχεία λιανικής μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό ERP) τα οποία είναι συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, διαβιβάζουν τα υπόψη δεδομένα μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών.

4. Διαβίβαση στοιχείων λιανικής (άρθρο 4 § 2, Α. 1138/2020, όπως ισχύει)

Με τη νέα απόφαση προβλέπεται ότι τα δεδομένα των στοιχείων λιανικής διαβιβάζονται ως εξής:

α) για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., Α.ΔΗ.Μ.Ε.), αυτά διαβιβάζονται αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής πώλησης, μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση Α.1171/2021. Στην περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις από τις υπόχρεες οντότητες, μεταξύ των δεδομένων των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών που διαβίβασαν στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA, από το Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ. και των λογιστικών εγγραφών εσόδων λιανικής τους, αυτές διαβιβάζονται είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα (μέσω εμπορικών – λογιστικών προγραμμάτων ή της ειδικής φόρμας καταχώρησης). Ειδικότερα, για τις χρονικές περιόδους από 1.1.2021 έως και 31.12.2021, καθώς και από 1.1.2022 έως και 31.12.2022, τα δεδομένα του προηγούμενου εδαφίου διαβιβάζονται είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα, σε όλες τις περιπτώσεις, ήτοι και σε εκείνες που δεν διαπιστώνονται αποκλίσεις.

β) για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται μηχανογραφικά ή χειρόγραφα χωρίς την υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ., τα δεδομένα διαβιβάζονται αναλυτικά ανά στοιχείο λιανικής πώλησης στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA. Κατ’ εξαίρεση, τα στοιχεία λιανικής πώλησης που εκδίδονται, χωρίς χρήση Φ.Η.Μ., μέχρι την 31.12.2021 δύνανται να διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα, εφόσον διαβιβάζονται μέσω εμπορικών – λογιστικών προγραμμάτων ή της ειδικής φόρμας καταχώρησης.

γ) αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής, μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην Πλατφόρμα myDATA.

5. Διαβίβαση δεδομένων με απόκλιση από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (άρθρο 4 § 4ζ, Α. 1138/2020, όπως ισχύει)

Με τη νέα απόφαση προβλέπεται επιπροσθέτως ότι τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών σε περίπτωση διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τον εκδότη με απόκλιση.

6. Απώλεια διασύνδεσης (άρθρο 5 § 6, Α. 1138/2020, όπως ισχύει)

Με τη νέα απόφαση προβλέπεται ότι σε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, η οποία αποδεικνύεται από την υπόχρεη οντότητα με κάθε πρόσφορο μέσο, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων διαβιβάζονται αμελλητί με την αποκατάσταση της διασύνδεσης, με την ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης». Η υπόχρεη οντότητα οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή εκ νέου απώλειας της διασύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα διαβιβάζονται το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία διαβίβασής τους, είτε από το κανάλι διαβίβασης που εκδόθηκαν ή διαβιβάστηκαν αρχικά ανεπιτυχώς, είτε από τα προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/ λογιστικό, ERP), είτε από την ειδική φόρμα καταχώρησης εφόσον τηρούνται τα όρια χρήσης της.

7. Τύποι Παραστατικών myDATA (άρθρο 1 § 9, Α. 1138/2020, όπως ισχύει)

Στη νέα απόφαση προστέθηκε ο ορισμός «Τύποι Παραστατικών myDATA» και ορίζεται πλέον ρητά ότι τα εν λόγω «παραστατικά» αφορούν είτε σε εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία, είτε σε λογιστικές εγγραφές που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, για σκοπούς προσδιορισμού του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος.”

8. Φόρμα ειδικής καταχώρισης (άρθρο 4 § 6γ, Α. 1138/2020, όπως ισχύει)

Για τις οντότητες που δύνανται να χρησιμοποιούν την ειδική φόρμα καταχώρισης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων βάσει ακαθαρίστων εσόδων (σε περίπτωση απλογραφικών βιβλίων) ή βάσει του ορίου των 50 τιμολογίων πώλησης, ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος, προβλέπεται με τη νέα απόφαση ότι για το έτος 2022:

τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020
λαμβάνεται υπόψη το πλήθος των τιμολογίων της υποβληθείσας κατάστασης φορολογικών στοιχείων πελατών έτους 2020, σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ. 1022/2014

9. Μεταβατική περίοδος 2021 (άρθρο 7, Α. 1138/2020, όπως ισχύει)

Με τη νέα απόφαση επανατέθηκε στο σύνολό του το άρθρο 7 της απόφασης Α. 1138/2020 με τίτλο “Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας υποδοχής των δεδομένων που διαβιβάζονται”.

Με τις νέες διατάξεις επαναλαμβάνονται οι οδηγίες που είχαν δοθεί μέσω ανακοίνωσης της ΑΑΔΕ για τα δεδομένα που υποχρεωτικά διαβιβάζονται στην πλατφόρμα myDATA για το φορολογικό έτος 2021 καθώς και για τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης.

Επιπροσθέτως στη νέα απόφαση προβλέπεται ότι:

  • Στην περίπτωση, είτε μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τους εκδότες, είτε διαβίβασης αυτών με απόκλιση, οι λήπτες των αντικριζόμενων παραστατικών ημεδαπής, έχουν την υποχρέωση να τα διαβιβάσουν, είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά, ανά εκδότη, έως και την 31.10.2022. Δεν υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης εφόσον η συνολική αξία προ Φ.Π.Α., ανά περίπτωση (μη τήρησης υποχρέωσης διαβίβασης, απόκλισης διαβίβασης) και ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ. Ειδικότερα για το φορολογικό έτος 2021 στην περίπτωση πώλησης εισιτηρίων και στην περίπτωση εκκαθαρίσεων, οι λήπτες δεν έχουν την υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων για τα οποία ο εκδότης είτε δεν έχει τηρήσει την υποχρέωση διαβίβασης, είτε διαβίβασε δεδομένα με απόκλιση.
  • Στην ίδια καταληκτική ημερομηνία, δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων τιμολόγησης, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία με ημερομηνία έκδοσης από την 1.1.2021 έως και την 31.12.2021 που έχουν διαβιβαστεί από τους εκδότες τους. Επιπλέον, έως και την 31.10.2022 δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (ημεδαπή οντότητα), τα δεδομένα εξόδων των περ. α’ έως και ε’ της παρ. 4 του άρθρου 4 της απόφασης Α. 1138/2020. Τα δεδομένα των υπόψη περιπτώσεων, που αφορούν σε συναλλαγές χονδρικής, δύνανται να διαβιβάζονται διακριτά ανά παραστατικό και τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής προκρίνεται να διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα.
  • Έως την 31.12.2022, διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., υποχρεωτικά οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και προαιρετικά οι εγγραφές τακτοποίησης εξόδων, των δεδομένων που αφορούν το φορολογικό έτος 2021. Στην περίπτωση επιλογής του εναλλακτικού τρόπου διαβίβασης οι εγγραφές τακτοποίησης εξόδων διαβιβάζονται υποχρεωτικά.

Σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων για το έτος 2021, ισχύουν ειδικότερα και τα παρακάτω:

– Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση δεδομένων, σχετικών με τους Τύπους Παραστατικών 6.1 – Στοιχείο Αυτοπαράδοσης, 6.2 – Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης και 8.2 – Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής.

– Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των μηδενικών παραστατικών.

– Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζεται ορθά η καθαρή αξία και κατά προσέγγιση οι κατηγορίες Φ.Π.Α.

– Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις)

– Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου, οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες καθώς και οι εταιρείες του άρθρου 25 του ν. 27/1975, διαβιβάζουν δεδομένα αποκλειστικά με Τύπο Παραστατικού 17.4 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – Φορολογική Βάση», για το σύνολό των εσόδων τους. Σε κάθε περίπτωση, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν δεδομένα λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης, για συναλλαγές που υπόκεινται σε Φ.Π.Α., εφόσον αποκτούν έσοδα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013.

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …