Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

Νόμος & Φορολογική Δήλωση 2017: 9 σφάλματα με κυρώσεις

shutters44522 Νόμος & Φορολογική Δήλωση 2017: 9 σφάλματα με κυρώσεις

Υψηλά πρόστιμα προβλέπει ο νόμος για τις επιχειρήσεις που εντοπίζονται με φορολογικές παραβάσεις από τις ελεγκτικές αρχές.

Διαβάστε ποιες κυρώσεις διατυπώνονται σε συνήθη φορολογικά σφάλματα και πόσο σημαντικές είναι για τους επιχειρηματίες οι αξιόπιστες λογιστικες υπηρεσιες.

Οι παραβάσεις που επιφέρουν κυρώσεις

Πρόστιμο 100 ευρώ (πρώτη παράβαση)

  • Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή ή υποβολή ελλιπούς δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογικής δήλωσης από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου.

Διπλασιάζεται το πρόστιμο στην πρώτη υποτροπή εντός πενταετίας ενώ στη δεύτερη υποτροπή τετραπλασιάζεται.

Πρόστιμο 250 ευρώ (πρώτη παράβαση)

  • Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης.
  • Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης παρακράτησης φόρου.
  • Μη ανταπόκριση σε αίτημα της φορολογικής διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων.

Πρόστιμο 2.500 ευρώ (πρώτη παράβαση)

  • Μη συνεργασία στη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου.
  • Μη εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγραφή περισσότερες φορές.
  • Μη συμμόρφωση στις υποχρεώσεις σχετικά με την τήρηση λογιστικών αρχείων φορολογικών μηχανισμών κ.λπ.

Διπλασιάζεται το πρόστιμο αν ο επιχειρηματίας υποπέσει σε αδίκημα εντός πενταετίας και στη δεύτερη υποτροπή το πρόστιμο φτάνει τα 10.000 ευρώ.

Πρόστιμο επί του ποσού του φόρου

Όταν η μη υποβολή ή μη ακριβής υποβολή δήλωσης αφορά παρακρατούμενους φόρους τότε επιβάλλονται πρόστιμα επί του ποσού του φόρου.

  • Αν διαπιστωθεί από τον έλεγχο μη υποβολής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση απόδοσης φόρου, επιβάλλεται πρόστιμο ποσοστού 50% επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση.
  • Αν διαπιστωθεί υποβολή ανακριβούς δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, επιβάλλεται πρόστιμο ποσοστού 50% επί της διαφοράς του φόρου.

Πώς αποφεύγουν οι επιχειρήσεις τις παραβάσεις

Οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με ποικίλες προκλήσεις στο διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό τοπίο που επικρατεί στη χώρα μας.

Οι υψηλής προστιθέμενης αξίας λογιστικές υπηρεσίες είναι ο μόνος τρόπος για να αποφεύγονται τα σφάλματα που επιφέρουν κυρώσεις.

Ο επιχειρηματίας είναι απαραίτητο να αναθέτει τον σχεδιασμό και τη διεκπεραίωση των λογιστικών και φοροτεχνικών ζητημάτων σε έμπειρους λογιστές.

Οι λογιστές, οι φοροτεχνικοί και οι σύμβουλοι επιχειρήσεων οφείλουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και να είναι άρτια ενημερωμένοι.

Είναι σε θέση έτσι να επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα στις επιχειρήσεις και να αποφεύγουν τους κινδύνους και τα πρόστιμα.

Γιατί να επιλέξετε την EFM

Η εμπειρία, η γνώση, η ενημέρωση και η εξειδίκευση της EFM δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της επιχειρηματικής λειτουργίας.

Το λογιστικό γραφείο λαμβάνει έγκυρη ενημέρωση από αξιόπιστες πηγές για τις μεταβολές στη φορολογική νομοθεσία.

Η αξιόπιστη πληροφόρηση για τις αλλαγές καθιστά εφικτή την παρακολούθηση των εγκυκλίων που εκδίδονται επί της νομοθεσίας.

Τα στελέχη του λογιστικού γραφείου EFM ενημερώνουν τον επιχειρηματία σχετικά με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν κάθε φορά.

Είναι εφικτός με αυτόν τον τρόπο ο από κοινού επανακαθορισμός της νέας επιχειρηματικής στρατηγικής.

Προσφέρουν ακόμη, σωστή απεικόνιση στοιχείων ώστε να λαμβάνονται ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις σε σύντομο χρόνο.

Η EFM εγγυάται τη χάραξη σωστού φορολογικού σχεδιασμού ώστε να αποφεύγονται οι φορολογικοί κίνδυνοι, οι κυρώσεις και τα πρόστιμα.

Σκοπός της λογιστικής εταιρείας είναι η κάρπωση του μεγαλύτερου δυνατού ωφελήματος από τις φορολογικές προοπτικές.

Η ωφέλεια διενεργείται πάντα στο πλαίσιο των ορίων των νόμων που ισχύουν σε συνδυασμό με τους στόχους της επιχείρησης.

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …