Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

Προγράμματα ΕΣΠΑ: Πώς θα εξασφαλίσετε επιδότηση για την επιχείρησή σας

Προετοιμασία φακέλου για χρηματοδότηση Επενδυτικού προγράμματος ΕΣΠΑ efm

Τα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ συνιστούν ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο τόσο για τις νέες επιχειρήσεις όσο και για τις υφιστάμενες.

Η συνεργασία του επιχειρηματία με ένα αξιόπιστο λογιστικο γραφειο κρίνεται ως απαραίτητη για την επίτευξη του στόχου της χρηματοδότησης.

Γιατί ο επιχειρηματίας χρειάζεται έναν έμπειρο σύμβουλο

Η διαδικασία για την ένταξη σε επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ περιλαμβάνει σε πολλές περιπτώσεις την ύπαρξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

Η εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου χρειάζεται να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές και να καλύπτει ορισμένες απαιτήσεις.

Ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας συνήθως δεν διαθέτει την εμπειρία και την κατάρτιση για να αντεπεξέλθει σε αυτές.

Προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες έγκρισης για τη χρηματοδότηση, είναι αναγκαία η συνδρομή ενός εξειδικευμένου στα προγράμματα ΕΣΠΑ συμβούλου.

Η λογιστική εταιρεία EFM παρέχει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων.

Τα στελέχη της EFM, έχοντας αξιοσημείωτες επιτυχίες στο ιστορικό τους, υποστηρίζουν επιδοτούμενα προγράμματα σε κάθε κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Παρέχουν εξατομικευμένη προσέγγιση σε κάθε επιχειρηματία και προσήλωση στους επιχειρηματικούς στόχους.

Ποιες αρμοδιότητες αναλαμβάνει ο σύμβουλος επιχειρήσεων

Ο σύμβουλος επιχειρήσεων ενημερώνει με υπευθυνότητα τον επιχειρηματία σχετικά με τις δράσεις για χρηματοδότηση που προωθεί το ΕΣΠΑ.

Λαμβάνει υπόψη του τις προϋποθέσεις που τίθενται και προτείνει στον επιχειρηματία το πρόγραμμα που εξυπηρετεί τις ανάγκες του.

Ο σύμβουλος προβαίνει σε εκτίμηση της βαθμολογίας που μπορεί ο ενδιαφερόμενος επενδυτής να επιτύχει, με βάση τα κριτήρια του προγράμματος.

Ο σύμβουλος συνεργάζεται με τον επιχειρηματία για την κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου που θα κατατεθεί ώστε να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Τον καθοδηγεί να αξιολογήσει τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης και να εξετάσει ποιες αποτελούν κατάλληλες δαπάνες για το πρόγραμμα.

Από κοινού αναζητούν τον ιδανικό τρόπο να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές από τη χρηματοδότηση, τηρώντας πάντα τα όρια που επιβάλλονται.

Ο σύμβουλος συμπληρώνει την αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, η οποία κατατίθεται ηλεκτρονικά.

Παρακολουθεί στενά κάθε στάδιο της διαδικασίας και ενημερώνει λεπτομερώς τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.

Ο σύμβουλος παρουσιάζει το επενδυτικό σχέδιο που επιθυμεί να υλοποιήσει ο επιχειρηματίας στον αξιολογητή που θα βαθμολογήσει την πρόταση.

Στο κρίσιμο αυτό σημείο της διαδικασίας ο σύμβουλος πρέπει να τεκμηριώσει με πειστικό τρόπο γιατί η εν λόγω επένδυση αξίζει να επιλεχθεί ώστε να χρηματοδοτηθεί.

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …