Ίδρυση ΙΚΕ

Η νέα αυτή μορφή σχεδιάστηκε να λειτουργεί σαν Κεφαλαιουχική Εταιρεία και μπορεί να είναι εμπορική, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορικός

Τι είναι IKE

Η νέα αυτή μορφή σχεδιάστηκε να λειτουργεί σαν Κεφαλαιουχική Εταιρεία και μπορεί να είναι εμπορική, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορικός. Με τον ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86 – Άρθρα 43-120) παρουσιάστηκε μια νέα εταιρική μορφή, αυτή της «Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας» ή αλλιώς «ΙΚΕ». Απευθύνεται περισσότερο στην μικρομεσαία επιχείρηση και είναι πιο ευέλικτη.

Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα

Ενημερωθείτε πώς να επιλέξετε τον τύπο της Νέας σας εταιρείας μέσα από έναν εύχρηστο συγκριτικό πίνακα με τα ελάχιστα απαιτούμενα, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μορφής.

Παραδείγματα Φορολόγησης

Παραδείγματα Φορολόγησης Κερδών ΙΚΕ

 • Για το 2022 επιβάλλεται φόρος με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (22%) στα εισοδήματα που αποκτούν.
 • Ενώ στην διανομή μερίσματος επιβάλλεται για τα κέρδη από το 2019 και μετά φόρος 5%.

Ασφαλιστικές Εισφορές

Εγκύκλιος 21/2019 ΕΦΚΑ: Ασφάλιση μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.

Σχ.: Τα υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ’/619/15/13-04-2018 και Φ.10141/44090/1189/2019 (2018) έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Μετοχικό Κεφάλαιο

Εισφορές εταίρων. Στην ΙΚΕ υπάρχουν τρία είδη εισφορών

 • Οι κεφαλαιακές
 • Οι εξωκεφαλαιακές
 • Οι εγγυητικές

Κεφαλαιακές εισφορές

 • Συγκροτούν το κεφάλαιο της εταιρείας
 • Αποτελούν εισφορές σε μετρητά…

Συγκριτικός Πίνακας

Ενημερωθείτε πώς να επιλέξετε τον τύπο της Νέας σας εταιρείας μέσα από έναν εύχρηστο συγκριτικό πίνακα με τα ελάχιστα απαιτούμενα, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μορφής.

Γιατι ΙΚΕ

Κατά την ίδρυση της επιχείρησης σας, πέραν του Κεφαλαίου και του οράματος σας θα έρθετε αντιμέτωποι με την επιλογή του σωστού τύπου αυτής (Ατομική, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΜΚΟ). Η επιλογή σας αυτή είναι καθοριστικής σημασίας καθώς δεν θα θέλατε να ξεκινήσετε την εκάστοτε επιχειρηματική σας προσπάθεια πράττοντας το πρώτο σας λάθος.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Τα χαρακτηριστικά που κάνουν την ΙΚΕ να ξεχωρίζει από την ΕΠΕ και από τις άλλες εταιρικές μορφές είναι τα παρακάτω:

Μπορεί να συσταθεί από ένα ή και περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Αν η σύσταση γίνει από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τότε μιλάμε για μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 58 ν.4072/2012 ο διαχειριστής μπορεί…

Με ποιόν τρόπο γίνεται η ίδρυση της ΙΚΕ;

Μετά την επιτυχή έναρξη στις 23/7/2018 της λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) για τη σύσταση εξ’ αποστάσεως μονοπρόσωπης ΙΚΕ και στο πλαίσιο της σταδιακής ένταξης όλων των εταιρικών τύπων στο σύστημα, δίνεται από σήμερα, η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους για σύσταση και πολυπρόσωπης ΙΚΕ.

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΥΜΣ (http://eyms.businessportal.gr) οι ενδιαφερόμενοι, είναι πλέον σε θέση να ολοκληρώσουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη σύσταση της εταιρείας τους, την εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Φορολογικό Μητρώο, από το οποίο λαμβάνουν τον ΑΦΜ της εταιρείας τους και προσωρινό κλειδάριθμο…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία;

Ποια είναι τα στάδια της ίδρυσης;

1ο Βήμα:
 Έλεγχος για το αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
2ο Βήμα: Εύρεση χώρου εγκατάστασης.
3ο Βήμα: Καταστατικό εταιρείας.
4ο Βήμα: Συλλογή δικαιολογητικών έναρξης.
5ο Βήμα: Προεγγραφή στον ΟΑΕΕ.
6ο Βήμα: Υποβολή δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ;

Οι Υπηρεσίες ΓΕ.Μ.Η. που λειτουργούν στα Επιμελητήρια και τα Πιστοποιημένα ως Υπηρεσία Μίας Στάσης Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες είτε…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Καταστατικό που φέρει σφραγίδα σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961  (apostille) επίσημα μεταφρασμένο ή, εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση, θεωρημένο από προξενική αρχή.
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρίας.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα.
 • Συμπληρωμένα, από τον υπόχρεο, τα έντυπα «Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη Φυσικού Προσώπου» Μ3,  και «Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου» Μ7, προκειμένου να τους χορηγηθεί ΑΦΜ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Λίγα λόγια για εμάς

Η Ομάδα μας

Το Πελατολόγιο μας

Ζητήστε άμεσα μια προσφορά online

ΠΑΡΤΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ