Ελεγκτικές υπηρεσίες

Δειγματοληπτικός Έλεγχος με ποιοτικά κριτήρια ανάλυσης σε βάθος, με στόχο να αξιολογηθεί το επίπεδο Οργάνωσης και Αποδοτικότητας του Λογιστηρίου σας

Οι Ελεγκτικές υπηρεσίες της EFM

Τα στελέχη της E.F.M., καθημερινά έχουν επιτύχει να εφαρμόζουν με απόλυτη επιτυχία εκείνα τα πρότυπα και τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες μέσα από τις πλέον σύγχρονες Μεθόδους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται να είναι η επιχείρηση σας απόλυτα ενήμερη και σύννομη με την ισχύουσα Φορολογική – Εργατική και  Ασφαλιστική Νομοθεσία.

Οι Ελεγκτικές μας Υπηρεσίες περιλαμβάνουν διαδικασίες που ξεπερνούν και τις πιο απαιτητικές προκλήσεις,  ικανές  στο να επιτυγχάνουν να αναγνωρίζουν εκείνους τους επιχειρηματικούς κινδύνους, τους οποίους η εκάστοτε Οικονομική Μονάδα μιας επιχείρησης καλείται να διαχειριστεί με τον πλέον ασφαλή τρόπο.

Ελεγκτικές υπηρεσίες EFM

Ανάλυση των Ελεγκτικών μας Υπηρεσιών :

  • Έλεγχοι Διαχειριστικοί.
  • Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ισολογισμών.
  • Έλεγχος σωστής λειτουργίας των Λογιστικών συστημάτων.
  • Έλεγχος σωστής λειτουργίας των Συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
  • Έλεγχοι Βιβλίων και Στοιχείων.
  • Έλεγχος Προϋπολογισμών – Απολογισμών.
  • Έλεγχοι για Συγχωνεύσεις, Εξαγορές, Μετατροπές.
  • Διοικητικός Έλεγχος -Λειτουργικός Έλεγχος
  • Αξιολόγηση της αποδοτικότητας του λογιστηρίου σας.
  • Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου.

Αξιολόγηση του λογιστηρίου σας μέσω Έκτακτου Οικονομικού Ελέγχου:

Σκοπός:

Αποκάλυψη ενδεχόμενων προβλημάτων σε αιφνιδιαστικό οικονομικό έλεγχο στο λογιστήριο της επιχείρησης.

Απαιτούμενα:

Συνδρομή του υπευθύνου της επιχείρησης για αιφνιδιαστικό έλεγχο στο λογιστήριο της επιχείρησης.

Παραδοτέο:

Καταγραφή προβλημάτων που τυχόν θα προκύψουν σε αιφνιδιαστικό οικονομικό έλεγχο.

Δειγματοληπτικός Έλεγχος με ποιοτικά κριτήρια ανάλυσης σε βάθος, με στόχο να αξιολογηθεί το επίπεδο Οργάνωσης και Αποδοτικότητας του Λογιστηρίου σας και η συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις των Φορολογικών – Εργατικών – Ασφαλιστικών νόμων.

Λίγα λόγια για εμάς

Η Ομάδα μας

Το Πελατολόγιο μας

Ζητήστε άμεσα μια προσφορά online

ΠΑΡΤΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ