Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 16 10.6.2014 Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νέων ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 42542014

oaee freshblue e1482524435945 Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 16 10.6.2014 Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νέων ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 42542014

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 16/10.6.2014, Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νέων ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4254/2014

Αθήνα, 10/6/2014

Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/5/825151

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΟΑΕΕ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18

10432 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Όλγα Σταυροπούλου

Τηλέφωνο : 210 5285567

fax : 210 5229840

e-mail : [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16

ΣΧΕΤ: Έγγραφα Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αρ. Φ. 10035/10108/481/15-5-2014 και Φ.80000/ΟΙΚ.10454/500/28-5-2014

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της περ. 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/7-4-2014), με τις οποίες συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, όπως ίσχυαν, που αφορούν την υποχρεωτική ασφάλιση σε ένα φορέα των «νέων» ασφαλισμένων και σας γνωρίζουμε τα εξής για την ενιαία και άμεση εφαρμογή τους.

1.Οι διατάξεις του ν. 4254/2014 ρυθμίζουν την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ ή στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ των νεοασφαλισμένων από 1-1-93 και εφεξής, οι οποίοι σε περίπτωση πολυαπασχόλησης υπάγονται στην ασφάλιση και των δύο φορέων. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και εφαρμόζονται από 7-4-2014 και εφεξής σύμφωνα με τα πιο πάνω σχετικά έγγραφα του Υπουργείου.

Θέματα εσωτερικής διαδικασίας μεταξύ του ΟΑΕΕ και του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ θα ρυθμιστούν με Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του προαναφερθέντος νόμου.

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις περί επιλογής φορέα δεν εφαρμόζονται στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, οι οποίοι αμείβονται μέσω εργοσήμου (άρθρο 21 παρ.6 ν.3863/2010 όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 74 ν.4144/2013).

2.Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.2084/1992, όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωσή του με τις διατάξεις της περ. 2 της υποπαραγράφου ΙΑ. 1 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 οι νέοι ασφαλισμένοι υπάγονται υποχρεωτικά μόνο σε ένα φορέα κύριας ασφάλισης, ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης, ένα φορέα ασθενείας και ένα φορέα πρόνοιας, τον οποίο επιλέγουν εντός 6μήνου από την ανάληψη της δεύτερης απασχόλησης – μισθωτής ή αυτοαπασχόλησης ή την απόκτηση της ιδιότητας.

Ειδικά οι «νέοι» ασφαλισμένοι, για τους οποίους προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και στον ΟΑΕΕ έχουν δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα, εφόσον συμπληρώνουν είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης ανά μήνα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για όλο το χρονικό διάστημα της παράλληλης απασχόλησής τους.

Εάν κατά τη διάρκεια της παράλληλης απασχόλησης ο χρόνος ασφάλισής τους στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ υπολείπεται των είκοσι πέντε (25) ημερών ασφάλισης ανά μήνα, τα πρόσωπα αυτά υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ για το σύνολο του χρόνου της παράλληλης απασχόλησης.

Διευκρινίζεται ότι: Για τον πρώτο μήνα της πρόσληψης (εφόσον η πρόσληψη ενεργείται μετά την 1η του μήνα), ο απαιτούμενος αριθμός των ΗΑ προκύπτει ως εξής: Ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι τη λήξη του μήνα (έκαστος μήνας θεωρείται ότι έχει 30ημέρες), δια 1,2.

Παράδειγμα

Πρόσληψη ως μισθωτός 25-6-2014 Απαιτούμενος αριθμός ΗΑ για τον 6/2014: 6/1,2 =5

Για τον τελευταίο μήνα της παράλληλης απασχόλησης (εφόσον η λήξη της ασφαλιστέας στο ΙΚΑ απασχόλησης λόγω απόλυσης, καταγγελίας κλπ επέρχεται πριν το τέλος του μήνα), ο απαιτούμενος αριθμός των ΗΑ προκύπτει ως εξής: Ημερολογιακές ημέρες από την αρχή του μήνα μέχρι την απόλυση, καταγγελία κλπ, διά 1,2.

Παράδειγμα

Λήξη παράλληλης απασχόλησης 12-11-2014 Απαιτούμενος αριθμός ΗΑ για τον 11/2014: 12/1,2 = 10.

Σε κάθε περίπτωση εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι δεκαδικός αριθμός γίνεται στρογγυλοποίηση στον μικρότερο ή μεγαλύτερο ακέραιο ανάλογα εάν τα δεκαδικά ψηφία είναι μικρότερα ή μεγαλύτερα του 0,5.

2.1. Οι έχοντες κατά ανωτέρω δικαίωμα επιλογής μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ – ΕΤΑΜ επιλέγουν με δήλωσή τους τον ασφαλιστικό οργανισμό της επιλογής τους, την οποία υποβάλλουν κάθε φορά στους παραπάνω φορείς και τον οικείο εργοδότη εντός έξι (6) μηνών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο δημιουργείται η υποχρέωση ασφάλισης στο δεύτερο φορέα. Η δήλωση αυτή για όσο χρόνο διαρκεί η παράλληλη απασχόληση είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να γίνει μεταβολή στον αρχικά επιλεγμένο ως υποχρεωτικό φορέα ασφάλισης.

Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης εντός της παραπάνω προθεσμίας, η υποχρεωτική ασφάλιση χωρεί στο φορέα που υπάγεται η κατά πρώτον αναληφθείσα μισθωτή απασχόληση ή αυτοαπασχόληση και εάν προηγείται η ανάληψη της μισθωτής απασχόλησης καθίσταται υποχρεωτικός φορέας ασφάλισης το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, εφόσον κάθε μήνα της παράλληλης απασχόλησης ο πολυαπασχολούμενος συμπληρώνει 25 ΗΑ στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Εάν δεν συμπληρώνει 25ΗΑ ανά μήνα καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση του στον ΟΑΕΕ για όλο το χρονικό διάστημα της παράλληλης δραστηριότητάς του.

2.2. Εάν ο πολυαπασχολούμενος επιλέξει ως υποχρεωτικό φορέα ασφάλισης το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, και αλλάξει εργοδότη, δηλαδή εάν απολυθεί από την επιχείρηση που απασχολείται και προσληφθεί από άλλη επιχείρηση, εφόσον μεσολαβεί κενό χρονικό διάστημα, από την απόλυση και μέχρι την επαναπρόσληψη, ενός ή περισσοτέρων μηνών, ακόμη και κενό διάστημα ημερών στον ίδιο μήνα υποβάλλει δήλωση επιλογής φορέα εκ νέου εντός εξαμήνου.

2.3. Ο πολυαπασχολούμενος, ο οποίος θα επιλέξει ως υποχρεωτικό φορέα ασφάλισης το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ συνεχίζει να εξαιρείται από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ και για το χρονικό διάστημα που απουσιάζει από τη μισθωτή εργασία του με επιδότηση λόγω ασθενείας ή τακτική ανεργία ή λόγω άδειας κυήσεως, λοχείας ή γονική άδεια ανατροφής τέκνων ή λόγω εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών, εφόσον συμπληρώνει 25 ΗΑ ανά μήνα καθόλη τη διάρκεια των περιόδων αυτών.

Το ίδιο ισχύει και για την περίοδο που ο πολυαπασχολούμενος τελεί σε επίσχεση εργασίας εφόσον συμπληρώνει 25 ΗΑ ανά μήνα.

2.4. Οι έχοντες δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα κατά τα ανωτέρω ασφαλίζονται στους φορείς ασθένειας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που αντιστοιχούν στο συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης της επιλογής τους.

2.5. Εάν το ασφαλιστικό καθεστώς επιλογής δεν περιλαμβάνει όλους τους κλάδους ασφάλισης, οι οποίοι υφίστανται στο ασφαλιστικό καθεστώς στο οποίο μπορούσαν να υπαχθούν λόγω της μισθωτής απασχόλησης ή της αυτοαπασχόλησης, τότε τα πρόσωπα αυτά ως προς τους ελλείποντες κλάδους, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους αντίστοιχους κλάδους του ασφαλιστικού καθεστώτος στο οποίο μπορούσαν να υπαχθούν λόγω μισθωτής απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης.

2.6. Ο αυτοαπασχολούμενος, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις επιλογής ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και επιλέγει ως φορέα υποχρεωτικής του ασφάλισης το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ δύναται να ασφαλιστεί προαιρετικά και στον ΟΑΕΕ εντός 6ήνου από την ανάληψη της δεύτερης απασχόλησης (μισθωτής ή αυτοαπασχόλησης) και στην περίπτωσή του έχουν εφαρμογή οι καταστατικές διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ 258/2005.

3.Πρόσωπα που εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή του ΟΑΕΕ με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, όπως αυτές ίσχυσαν μέχρι τη συμπλήρωσή τους από τις διατάξεις του ν.4254/2014 έως 6-4-2014 επανεξετάζονται με τις προϋποθέσεις του ν. 4254/2014 (25 ΗΑ για κάθε μήνα της παράλληλης απασχόλησης) μετά τη λήξη της χορηγηθείσας εξαίρεσης τους.

4.Εκκρεμείς την 7-4-2014 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4254/2014) αιτήσεις και ενστάσεις ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών οργάνων που κρίνονται μετά την ημερομηνία αυτή αντιμετωπίζονται με τις προϋποθέσεις του ν. 4254/2014 (25 ΗΑ για κάθε μήνα της παράλληλης απασχόλησης).

5.Η εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ αρχίζει από τον πρώτο μήνα της παράλληλης απασχόλησης, διαρκεί για όσο διάστημα ασκούνται παράλληλα οι δύο δραστηριότητες και λήγει όταν παύσει η δραστηριότητα για την οποία ασφαλίστηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Για τον έλεγχο της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων η χορηγούμενη κάθε φορά εξαίρεση (αρχική και συνέχιση αυτής) είναι εξάμηνης διάρκειας.

Στην περίπτωση των συμβασιούχων που από τη σύμβαση προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ μικρότερης της εξάμηνης διάρκειας, η χορηγούμενη εξαίρεσή τους θα διαρκεί έως την ημερομηνία που λήγει η σύμβαση έργου.

Η αίτηση του ενδιαφερομένου για συνέχιση της ήδη χορηγηθείσας εξαίρεσής του δεν επέχει θέση νέας δήλωσης επιλογής.

Παραδείγματα:

Α. Περιπτώσεις, που για πρώτη φορά προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ και στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για χρονικό διάστημα παράλληλης απασχόλησης από 7-4-2014 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4254/2014) και εφεξής.

■ Έναρξη στη Δ.Ο.Υ. ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας

15-5-2014

■ Πρόσληψη ως μισθωτός

26-5-2014

■ Δήλωση επιλογής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ως φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης

26-8-2014

Χορήγηση εξαίρεσης για το χρονικό διάστημα

5/2014-10/2014

■ Αίτημα συνέχισης της εξαίρεσης

5-11-2014

Έλεγχος προϋποθέσεων χρονικού διαστήματος 5/2014-10/2014 μετά τη λήξη του 6μήνου – Διαπιστώνεται ότι τον 5/2014 έχει 4 ΗΑ αφού η πρόσληψή του ενεργήθηκε 26-5-2014 και ότι για κάθε μήνα από τον 6/2014 έως και τον 10/2014 έχει 25 Η.Α. στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Η εξαίρεσή του συνεχίζεται για ένα εξάμηνο 11/2014 – 4/2015.

– Εάν τον 8/2014 συμπληρώνει 20 ΗΑ τότε επαναφέρεται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από τον 5/2014 και μέχρι τη λήξη της παράλληλης απασχόλησης.

■ Πρόσληψη ως μισθωτός

15-5-2014

■ Έναρξη στη Δ.Ο.Υ. ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας

26-7-2014

■ Δήλωση επιλογής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ως φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης μετά την πάροδο του 6/μήνου (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ)

26-5-2015

Στην περίπτωση αυτή α’ φορέας ασφάλισης είναι το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

– Η ασφάλιση στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ καθίσταται υποχρεωτική εφόσον συμπληρώνει 4ΗΑ τον 7/2014 και 25 ΗΑ ανά μήνα για κάθε επόμενο μήνα της παράλληλης απασχόλησης. Εάν πληροί την προϋπόθεση αυτή θα του χορηγηθεί εξαίρεση για τα χρονικά διαστήματα, 7/2014-12/2014 και 1/2015-6/2015. Για κάθε συνέχιση της εξαίρεσής του θα πρέπει να πληρούται η προϋπόθεση της συμπλήρωσης των 25ΗΑ ανά μήνα.

– Εάν για κάποιο μήνα της παράλληλης απασχόλησής του δεν συμπληρώνει 25 ΗΑ υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ από την έναρξη της παράλληλης δραστηριότητας (7/2014) και μέχρι τη λήξη αυτής.

■ Έναρξη στη Δ.Ο.Υ. ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας

12-2-2014

■ Πρόσληψη ως μισθωτός

25-2-2014

■ Δήλωση επιλογής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ως φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης

26-5-2014

Με τις προϋποθέσεις του ν. 4254/2014 θα εξεταστεί το χρονικό διάστημα της παράλληλης απασχόλησης από τον 4/2014 και εφεξής. Για το προγενέστερο χρονικό διάστημα (2-3/2014) θα εφαρμοστούν οι οδηγίες που δόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992 όπως ίσχυαν μέχρι τη συμπλήρωσή τους με το ν. 4254/2014.

Β. Αιτήματα συνέχισης της εξαίρεσης από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ για το μετέπειτα της πρώτης εξαίρεσης διάστημα. (Η πρώτη εξαίρεση αφορούσε χρονικό διάστημα παράλληλης απασχόλησης από 7-4-2014 και εφεξής και η συνέχιση της εξαίρεσης αφορά το μετέπειτα αυτού χρονικό διάστημα παράλληλης απασχόλησης).

■ Έναρξη στη Δ.Ο.Υ. ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας

15-5-2014

■ Πρόσληψη ως μισθωτός

26-5-2014

■ Δήλωση επιλογής φορέα ως φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης

25-8-2014

■ Πρώτη εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ για ένα εξάμηνο

5/2014 – 10/2014

■ Αίτημα συνέχισης της εξαίρεσης

5-11-2014

Έλεγχος προϋποθέσεων χρονικού διαστήματος 5/2014-10/2014 μετά τη λήξη του 6μήνου. – Διαπιστώνεται ότι τον 5/2014 έχει 4 ΗΑ και ότι για κάθε μήνα από τον 6/2014 έως και τον 10/2014 έχει 25 Η.Α. στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Η εξαίρεσή του συνεχίζεται για ένα εξάμηνο 11/2014 – 4/2015.

■ Αίτημα συνέχισης της εξαίρεσης

5-5-2015

Έλεγχος προϋποθέσεων χρονικού διαστήματος 11/2014 – 4/2015 μετά τη λήξη του 6μήνου. – Στην περίπτωση που τον 12/2014 συμπλήρωσε 22 ΗΑ και τους λοιπούς μήνες είχε 25 ΗΑ ανά μήνα επαναφέρεται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από τον 5/2014 μέχρι τη λήξη της παράλληλης απασχόλησης. Αντίθετα, εάν συμπληρώνει για κάθε μήνα 25 ΗΑ η εξαίρεσή του συνεχίζεται για ένα 6μηνο.

Γ. Αιτήματα συνέχισης της εξαίρεσης από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ για χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της ήδη χορηγηθείσας εξαίρεσης. (Η εξαίρεση χορηγήθηκε προ της 7-4-2014 με το καθεστώς του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, όπως ίσχυε πριν τη συμπλήρωσή του με το ν. 4254/2014).

■ Έναρξη στη Δ.Ο.Υ. ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας

15-7-2013

■ Πρόσληψη ως μισθωτός

25-7-2013

■ Χορηγηθείσα εξαίρεση για χρονικό διάστημα

7/2013-7/2014

■ Αίτημα συνέχισης της εξαίρεσης

10-8-2014

Διαπιστώνεται ότι για το χρονικό διάστημα 7/2013-7/2014 πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 2084/1992 όπως ίσχυαν μέχρι τη συμπλήρωσή τους με το ν. 4254/2014.

Η εξαίρεση συνεχίζεται για ένα εξάμηνο (8/2014 – 1/2015).

■ Αίτημα συνέχισης της εξαίρεσης

15-5-2015

Έλεγχος προϋποθέσεων για χρονικό διάστημα 8/2014 – 1/2015 με τις προϋποθέσεις του ν. 4254/2014. Η εξαίρεση συνεχίζεται για ένα εξάμηνο (1/2015 -6/2015) εφόσον για κάθε μήνα από τον 8/2014 έως και τον 1/2015 έχει 25 Η.Α. στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Εάν τον 12/2014 έχει 22 Η.Α. επαναφέρεται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από τον 8/2014 (μετά τη λήξη της χορηγηθείσας εξαίρεσης) και μέχρι τη λήξη της παράλληλης απασχόλησής του.

Δ. Εκκρεμή στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ στις 7-4-2014, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4254/2014, αιτήματα εξαίρεσης από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ (αρχικής ή κατά παράταση), ήτοι υποβληθέντα μέχρι 6-4-2014, για τα οποία μέχρι την 6-4-2014 δεν είχαν εκδοθεί αποφάσεις εξαίρεσης.

■ Έναρξη στη Δ.Ο.Υ. ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας

15-2-2014

■ Πρόσληψη ως μισθωτός

25-2-2014

■ Δήλωση επιλογής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ως φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης

15-3-2014

Το αίτημα στις 7-4-2014, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4254/2014 εκκρεμούσε στο περιφερειακό τμήμα του ΟΑΕΕ και ως εκ τούτου θα κριθεί με τις προϋποθέσεις του ν. 4254/2014, δηλαδή θα χορηγηθεί εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ για ένα εξάμηνο (2/2014-7/2014).

Μετά τη λήξη της εξαίρεσης θα ελεγχθεί το χρονικό διάστημα αυτής (2/2014-7/2014).

Εφόσον τον 2/2014 έχει 5 ΗΑ και τους μήνες 3/2014 – 7/2014 συμπληρώνονται 25 ΗΑ ανά μήνα συνεχίζεται η εξαίρεση για το επόμενο εξάμηνο.

Εάν τον 3/2014 έχει 15 ΗΑ το πρόσωπο αυτό επαναφέρεται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από τον 2/2014 και μέχρι τη λήξη της παράλληλης απασχόλησης.

■ Χορηγηθείσα πρώτη εξαίρεση για χρονικό διάστημα

1/2012-1/2013

■ Συνέχιση εξαίρεσης για χρονικό διάστημα

2/2013-2/2014

■ Υποβολή αιτήματος συνέχισης της εξαίρεσης στις 15-3-2014.

Το αίτημα στις 7-4-2014, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4254/2014 εκκρεμούσε στο περιφερειακό τμήμα του ΟΑΕΕ και ως εκ τούτου θα κριθεί με τις προϋποθέσεις του ν. 4254/2014, δηλαδή:

Το χρονικό διάστημα της ήδη χορηγηθείσας συνέχισης της εξαίρεσης 2/2013-2/2014 θα εξεταστεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 2084/1992 όπως ίσχυαν μέχρι τη συμπλήρωσή τους με το ν. 4254/2014.

Για το εκκρεμές στις 7/4/2014 αίτημα της συνέχισης της εξαίρεσης από 3/2014, θα χορηγηθεί εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ για ένα εξάμηνο (3/2014-8/2014).

Μετά τη λήξη της εξαίρεσης θα ελεγχθεί το χρονικό διάστημα αυτής (3/2014-8/2014).

Εφόσον συμπληρώνονται 25 ΗΑ ανά μήνα θα χορηγηθεί παράταση για το επόμενο εξάμηνο.

Εάν τον 3ο/2014 συμπληρώνονται 20 ΗΑ και για τους λοιπούς μήνες (4/2014-8/2014) 25 ΗΑ ανά μήνα, το πρόσωπο αυτό υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από τον 3/2014 και μέχρι τη λήξη της παράλληλης απασχόλησης.

Ε. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του ν.4254/2014 (7-4-2014) ενστάσεις ασφαλισμένων κατά απορριπτικών αποφάσεων εξαίρεσής τους από την ασφάλιση του Οργανισμού.

Απόφαση του περ/κού τμήματος με την οποία απορρίφθηκε αίτημα συνέχισης εξαίρεσης από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ για χρονικό διάστημα 2/2012-2/2013.

Κατά της απόφασης αυτής ο ενδιαφερόμενος άσκησε ένσταση ενώπιον της ΤΔΕ στις 16-3-2014 και κατά τη δημοσίευση του ν. 4254/2014 (7-4-2014) δεν είχε εκδοθεί απόφαση της ΤΔΕ επί της ένστασης.

Η ένσταση αυτή θα κριθεί με τις προϋποθέσεις του προαναφερθέντος νόμου ήτοι για το χρονικό διάστημα 2/2012-2/2013 εξετάζονται για κάθε μήνα η συμπλήρωση ή μη των 25 ΗΑ.

6.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Με την αίτηση εξαίρεσης συνυποβάλλονται:

 • Βεβαίωση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ από την οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του προσώπου ως νέου ασφαλισμένου και η ημερομηνία ασφάλισης σ’ αυτό (άρθρου 39 ν. 2084/1992).
 • Βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του προσώπου ως μισθωτού και η χρονική διάρκεια της απασχόλησής του.
 • Ένσημα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει μέχρι την υποβολή της αίτησης εξαίρεσης, εφόσον έχουν οριστικοποιηθεί οι εισφορές.

Για τους μήνες που δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι εισφορές και δεν εμφανίζεται ο αριθμός ενσήμων συνυποβάλλονται Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις εφόσον έχουν υποβληθεί.

 • Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι:

– Επιλέγει ως φορέα υποχρεωτικής του ασφάλισης το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

– Η ασφάλισή του στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ δεν θα υπολείπεται των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα για το σύνολο του χρόνου της παράλληλης απασχόλησής του.

– Ενημερώθηκε ότι υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ στην περίπτωση που η ασφάλισή του στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ υπολείπεται των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα για το σύνολο του χρόνου της παράλληλης απασχόλησής του.

– Κατά το χρόνο της παράλληλης απασχόλησής του ασφαλίζεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και δεν αμείβεται με εργόσημο.

– Είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στον ΟΑΕΕ τυχόν διακοπή της ασφάλισής του στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ καθώς και κάθε απόλυση και επαναπρόσληψη στον ίδιο ή άλλο εργοδότη.

– Δεσμεύεται να προσκομίσει τα ένσημα του για τους μήνες με την οριστικοποίησή τους (εφόσον απαιτείται).

 • Σε περίπτωση επίσχεσης εργασίας, βεβαίωση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ από την οποία να προκύπτουν οι ημέρες ασφάλισης του προσώπου σε αυτό ανά μήνα για το χρονικό διάστημα της επίσχεσης.
 • Τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ δικαιολογητικά που αφορούν την ασφαλιστέα δραστηριότητα.

6.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Με την αίτηση συνέχισης της εξαίρεσης συνυποβάλλονται:

 • Ένσημα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για το χρονικό διάστημα της ήδη χορηγηθείσας εξαίρεσης. Για τους μήνες που δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι εισφορές και δεν εμφανίζεται ο αριθμός ενσήμων συνυποβάλλονται ΑΠΔ, εφόσον έχουν υποβληθεί.
 • Βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του προσώπου ως μισθωτού και η χρονική διάρκεια της απασχόλησής του.
 • Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι:

– Η ασφάλισή του στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ δεν θα υπολείπεται των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα για το σύνολο του χρόνου της παράλληλης απασχόλησής του.

– Ενημερώθηκε ότι υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ στην περίπτωση που η ασφάλισή του στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ υπολείπεται των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα για το σύνολο του χρόνου της παράλληλης απασχόλησής του.

– Κατά το χρόνο της παράλληλης απασχόλησής του ασφαλίζεται στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και δεν αμείβεται με εργόσημο.

– Είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στον ΟΑΕΕ τυχόν διακοπή της ασφάλισής του στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ καθώς και κάθε απόλυση και επαναπρόσληψη στον ίδιο ή άλλο εργοδότη.

– Δεσμεύεται να προσκομίσει τα ένσημα του για τους μήνες με την οριστικοποίησή τους (εφόσον απαιτείται).

 • Σε περίπτωση επίσχεσης εργασίας, βεβαίωση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ από την οποία να προκύπτουν οι ημέρες ασφάλισης του προσώπου σε αυτό ανά μήνα για το χρονικό διάστημα της επίσχεσης.
 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

► Οι εξαιρέσεις λόγω επιλογής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ως φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης καταχωρούνται στο Π/Σ με τον κωδικό 46.

► Στις αποφάσεις εξαίρεσης (αρχικής και κατά παράταση) καθώς και στις αποφάσεις επαναφοράς στην ασφάλιση, οι οποίες κοινοποιούνται στα πρόσωπα που αφορούν, αναφέρεται ρητά ότι αυτές δεν επέχουν θέση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωσης για οποιαδήποτε μεταβολή της δραστηριότητας για χρήση στη Δ.Ο.Υ.

Α. Νέοι ασφαλισμένοι που πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης από την ημερομηνία έναρξης της ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας:

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

 • Συντάσσεται ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, στο οποίο συμπληρώνονται αρχικά τα ατομικά στοιχεία του εξαιρούμενου προσώπου και τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησής του και χορηγείται προσωρινή βεβαίωση προεγγραφής για χρήση στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να εισπράττεται η εφάπαξ εισφορά εγγραφής.

► Μετά την προσκόμιση της βεβαίωσης της Δ.Ο.Υ περί έναρξης εργασιών της επιχείρησης

 • Εκδίδονται πράξη εγγραφής και απόφαση εξαίρεσης, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.
 • Συμπληρώνονται τα πεδία του Δελτίου Στοιχείων Ασφαλισμένου: «Στοιχεία Απόδειξης Εγγραφής» με τη φράση «ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΙΚΑ» «Είδος» εγγραφής με την ένδειξη 1 «αυτεπάγγελτη» «Διακοπή» με την ημερομηνία έναρξης της εξαίρεσης «Αιτία» με τον Κωδικό 46 «Επανεγγραφή» με την ημερομηνία λήξης της εξαίρεσης
 • Καταχωρείται το Δελτίο Στοιχείων Ασφαλισμένου στο Π/Σ και χορηγείται αυτόματα το ΕΑΜ του εξαιρουμένου προσώπου.
 • Δημιουργείται ατομικός φάκελος στον οποίο τίθενται τα στοιχεία του εξαιρουμένου προσώπου στο εξώφυλλο του οποίου αναφέρεται η απόφαση εξαίρεσης και η διάρκειά της.

Για τα μέλη εταιριών, στα οποία δεν χορηγείται προσωρινή βεβαίωση προεγγραφής, συμπληρώνεται από την αρχή το απογραφικό δελτίο του ασφαλισμένου σύμφωνα με τα ανωτέρω και εκδίδεται απόφαση εξαίρεσης που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

 • Συντάσσεται Δελτίο Μεταβολών Ασφαλισμένου και εκδίδεται απόφαση συνέχισης της εξαίρεσης που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.
 • Καταχωρείται το Δελτίο Μεταβολών Ασφαλισμένου στο Π/Σ.
 • Αρχειοθετούνται τα στοιχεία στον ατομικό φάκελο του εξαιρούμενου και αναγράφεται στο εξώφυλλό του η απόφαση συνέχισης της εξαίρεσης και η διάρκειά της.

Β. Νέοι ασφαλισμένοι που εξαιρέθηκαν από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ και πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στην ασφάλιση (Επαναφορά στην ασφάλιση)

 • Συντάσσεται Δελτίο Μεταβολών Ασφαλισμένου με τις μεταβολές του πεδίου «Είδος εγγραφής» σε εκούσια και των πεδίων «Διακοπή» και «Επανεγγραφή»
 • Εισπράττεται η εφάπαξ εισφορά εγγραφής
 • Εκδίδεται απόφαση επαναφοράς στην ασφάλιση που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.
 • Καταχωρείται το Δελτίο Μεταβολών Ασφαλισμένου στο Π/Σ.
 • Αρχειοθετούνται τα στοιχεία στον ατομικό φάκελο του ασφαλισμένου και αναγράφεται στο εξώφυλλό του η απόφαση επαναφοράς και η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης.

Γ. Νέοι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσής τους

Συντάσσεται Δελτίο Μεταβολών Ασφαλισμένου με τις μεταβολές στα πεδία «Διακοπή» και «Επανεγγραφή» και εκδίδεται απόφαση εξαίρεσης που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

 • Καταχωρείται το Δελτίο Μεταβολών Ασφαλισμένου στο Π/Σ.
 • Αρχειοθετούνται τα στοιχεία στον ατομικό φάκελο του ασφαλισμένου – εξαιρούμενου και αναγράφεται στο εξώφυλλό του η απόφαση της εξαίρεσης και η διάρκειά της.

Όμοια διαδικασία ακολουθείται και σε κάθε επόμενη συνέχιση της εξαίρεσής του.

Στην περίπτωση που ενεργηθεί διακοπή της ασφαλιστέας δραστηριότητας πριν τη λήξη της χορηγηθείσας εξαίρεσης εκδίδεται απόφαση διαγραφής και συντάσσεται Δελτίο Μεταβολής Ασφαλισμένου με την μεταβολή του κωδικού 46 σε 60 στο πεδίο «Αιτία» και τις

μεταβολές στα πεδία «διαγραφή» και «επανεγγραφή», το οποίο καταχωρείται στο Π/Σ.

8.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. Οι προϊστάμενοι των περ/κών τμημάτων ΟΑΕΕ υποχρεούνται άμεσα:

► Να εξετάσουν ή να επανεξετάσουν άμεσα σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσης:

 • Αιτήματα πρώτης εξαίρεσης ή συνέχισης της εξαίρεσης που υποβλήθηκαν από 7-4-2014 και εφεξής, τα οποία είτε εκκρεμούν στην υπηρεσία τους είτε έχουν ήδη διεκπεραιωθεί.
 • Τα εκκρεμή στην υπηρεσία τους στις 7-4-2014, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4254/2014, αιτήματα εξαίρεσης από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ (αρχικής ή κατά παράταση), ήτοι τα αιτήματα υποβληθέντα μέχρι 6-4-2014, τα οποία μέχρι την 7-4-2014 δεν είχαν διεκπεραιωθεί ή διεκπεραιώθηκαν μετέπειτα.

► Να αποστείλουν στις οικείες ΤΔΕ:

– εκκρεμείς στην υπηρεσία τους ενστάσεις στις 7-4-2014 κατά απορριπτικών αποφάσεων για κρίση με τις διατάξεις του ν.4254/2014

– ενστάσεις που υποβλήθηκαν από 7-4-2014 και εφεξής κατά απορριπτικών αποφάσεων που εκδόθηκαν έως 6-4-2014 για κρίση σύμφωνα με τα προϊσχύοντα.

Β. Οι προϊστάμενοι των περ/κών Δ/νσεων ΟΑΕΕ παρακαλούνται:

Να υποβάλλουν συμπληρωματική εισήγηση, σύμφωνη με τις διατάξεις του ν.4254/2014 για κάθε εκκρεμή στις 7-4-2014 στην οικεία ΤΔΕ ένσταση κατά απόφασης περ/κού τμήματος, απορριπτικής αιτήματος από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ και στην περίπτωση που αυτές εκδικάστηκαν, να τις επαναεισαγάγουν για νέα κρίση σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις.

9.Η παρούσα εγκύκλιος έχει εφαρμογή μόνο στους νεοασφαλισμένους, για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ και στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ λόγω παράλληλης απασχόλησής τους.

Για τους λοιπούς νεοασφαλισμένους για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ και σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης (π.χ ΕΤΑΑ) εξακολουθούν να ισχύουν οι εγκύκλιοι με τις οποίες παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της επιλογής φορέα ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992 όπως ισχύει.

Της παρούσης να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …