Νομολογία – Νομοθεσία

Διατάγματα, νομολογία και νομοθεσία EFM

Νόμοι

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.2859
Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ΦΕΚ Α’ 24807 11 2000 1
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1297
Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μετατροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών μονάδων
ΝΟΜΟΣ 3190
Περί Εταιρειών Περιoρισμένης Ευθύνης ΕΠΕ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2190
Περί ανωνύμων εταιρειών
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172
Κώδικας φορολογίας Εισοδήματος ΚΦΕ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2166
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2961
Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4174
Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις

Διατάγματα

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 16 10.6.2014
Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νέων ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 42542014
ΠΟΛ 1219/6.10.2014
ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν.41722013
ΠΟΛ. 1157/2016
ΘΕΜΑ: Προθεσμία κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης για τους κατοίκους εξωτερικού
ΠΟΛ.1033/21.2.2013
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις στο πλαίσιο χειρισμού των υποθέσεων φορολογουμένων που έχουν αποστείλει εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011
ΠΟΛ.1076/17.03.2014
ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4172/2013
ΠΟΛ.1122/28.04.2014
ΘΕΜΑ : Σχετικά με τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από φυσικά πρόσωπα
ΠΟΛ.1180/16.7.2014
ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’)
ΠΟΛ.1228/15.10.2014
ΘΕΜΑ: «Παροχή πρόσθετων οδηγιών στο πλαίσιο χειρισμού των υποθέσεων φορολογουμένων που αποστέλλουν εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011».
ΠΟΛ.1278/27.12.2013
ΘΕΜΑ: «Εξόφληση φόρου με μεταβίβαση σε τρίτο ακινήτου και εκχώρηση του τιμήματος στο Ελληνικό Δημόσιο».