Το blog μας

Αρθρογραφία γύρω απο τα πιο πρόσφατα φορολογικά ζητήματα

Ταμείο Ανεργίας

01 Ταμείο Ανεργίας

[stm_sidebar sidebar=”527″][stm_post_details]

Ταμείο Ανεργίας. Πότε δικαιούται κάποιος να λάβει επίδομα ανεργίας; Ποια είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται; Ποια είναι η διάρκεια και το ποσό της επιδότησης; Το λογιστικο γραφειο EFM σας δίνει όλες τις λεπτομέρειες με το συγκεκριμένο άρθρο.

Άρθρο επιστημονικής ομάδας Power Tax

 • Πότε δικαιούται κάποιος να λάβει επίδομα ανεργίας;
 • Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για να λάβει κάποιος το επίδομα ανεργίας;
 • Ποια είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για το επίδομα;
 • Ποια είναι η διάρκεια και το ποσό της επιδότησης;
 • Πότε αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος ανεργίας;
 • Πότε διακόπτεται η καταβολή του επιδόματος;
 • Τι ισχύει για τους άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ έως 24 ετών;
 • Τι είναι το ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας;

Πότε δικαιούται κάποιος να λάβει επίδομα ανεργίας

 • Να είναι μισθωτός και να έχει λήξει ή να καταγγελθεί από τον εργοδότη η σύμβαση εργασίας σας.
 • Να είναι ώς εργαζόμενος ασφαλισμένος στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ.
 • Να έχει συμπληρώσει μέσα στο 14μηνο ή 12μηνο που προηγείται της αίτησής του αριθμό των ημερομησθιών που προβλέπονται ανάλογα με το επάγγελμά του.
 • Από 1/1/2013 να μην έχει επιδοτηθεί εντός της τετραετίας πριν την ένταξη στην επιδοτηση πάνω από 450 ημέρες.

Προϋποθέσεις είσπραξης επιδόματος ανεργίας

Ο άνεργος έχει τη δυνατότητα μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία της απόλυσης του να εγγραφεί στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού στο ΚΠΑ ή την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του και να υποβάλει αίτηση για επιδότηση λόγω ανεργίας. Η επιδότηση ανεργίας αρχίζει από την ημέρα της υποβολής της αίτησης για το επίδομα. Ο δικαιούχος που υποβάλλει κατά το πρώτο 7ημερο μετά την καταγγελία ή τη λήξη της σύμβασης του επιδοτείται από την 7η ημέρα.

Το επίδομα ανεργίας καταβάλλεται, σε μηνιαία βάση, αλλά υπολογίζεται σε ημερήσια επιδόματα που ανέρχονται στο 55% του βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτό καθορίζεται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Από 12.03.2012 το μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 360,00 Ευρώ.

Αν ο δικαιούχος άνεργος έχει προστατευόμενα μέλη οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται για καθένα από αυτά κατά 10%.

Επίδομα ανεργίας ανάλογα με των αριθμό των μελών

Η καταβολή των μηνιαίων επιδομάτων γίνεται πλέον μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας (Παρασκευή) με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού κάθε δικαιούχου.

Η πίστωση περιλαμβάνει τις αξιώσεις που αφορούν στις ημέρες Δευτέρα έως Κυριακή, δηλαδή το επίδομα καταβάλλεται δεδουλευμένο Δευτέρα έως Παρασκευή και προπληρώνεται το Σάββατο και η Κυριακή.Για τον άνεργο που επιδοτείται για πρώτη φορά, ο ελάχιστος αριθμός ημερομησθίων που πρέπει να έχει συμπληρώσει για να διακιούται να λάβει επίδομα είναι 80 καθ’ έτος την τελευταία διετία πρίν την υποβολή της αίτησης για την επιδότησή του, εκ των οποίων τα 125 ημερομήσθια πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο 14μηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι πρίν την απόλυση μήνες.

Επίσης, επίδομα ανεργίας λαμβάνει και ο εργαζόμενος που κατά τα 2 έτη πριν την καταγγελία ή την λήξη της σύμβασής του έχει πραγματοποιήσει 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευτάιοι μήνες) και όχι λιγότερες από 80 ημέρες εργασίας κάθε έτος.O άνεργος που έχει επιδοτηθεί ξανά στο παρελθόν πρέπει να πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας, το τελευτάιο 14μηνο, πριν την απόλυσή του χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελεταίων μηνών. Αν πρόκειται για απασχολούμενο σε τουριστικά ή άλλα εποχικά επαγγέλματα πρέπει να έχει εργαστεί 100 ημέρες το τελευταίο 12μηνο με την προυπόθεση οτι έχει εργαστεί εποχικός για δύο συνεχείς περιόδους απασχόλησης. Με αυτά τα ημερομίσθια λαμβάνει την ελάχιστης διάρκειας επιδότηση ανεργίας για διάστημα δηλαδή 5 μηνών. Για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων (πχ οικοδόμοι) η επιδότηση δίνεται εφόσων έχουν πραγματοποιηθεί 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι μέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών πριν την απόλυση.

Από 01.01.2013 εκτός των ανωτέρω προϋποθέσεων για την επιδότηση ανεργίας, θα υπολογίζεται και το άθροισμα των ημερήσιων επιδομάτων που έχει λάβει ο συγκεκριμένος άνεργος κατά την τελευταία τετραετία.

Απέκτησε συγκριτικό πλεονέκτημα στην ανεύρεση Εργασίας

Σεμινάρια Λογιστικής Δια Ζώσης και με E-learning σε όλη την Ελλάδα

tameio anergias Ταμείο Ανεργίας

Δικαιολογητικά επιδότησης ανεργίας ΟΑΕΔ:

Για την βεβαίωση δικαιώματος επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ο άνεργος προσκομίζει στο ΚΠΑ ή την Υπηρεσία του Οργανισμού:

 • Το έγγραφο της Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση της λήξης Σύμβασης ορισμένου χρόνου (με πρωτότυπη σφραγγίδα και υπογραφή εργοδότη)
 • Το έντυπο “Βεβαίωση Εργοδότη” το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρμόδιο τμήμα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 • Το οικογενιακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσων έχει προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του, προκειμένου να του δωθεί η σχετική προσαύξηση.
 • Το πλέον πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει,
  επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.
 • Την Αστυνομική του ταυτότητα
 • Αποδεικτικό Διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (πχ. λογαρισμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).
 • Λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας (IBAN) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.
 • Αν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών: άδεια διαμονής και άδεια εργασίας σε ισχύ.

Πότε αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος ανεργίας

Η επιδότηση ανεργίας αναστέλλεται από τη στιγμή που ο άνεργος βρει εργασία.

Επίσης, αναστέλλεται σε περίπτωση ασθένειας, στράτευσης, αναχώρησης στο εξωτερικό, λήξης άδειας διαμονής και εργασίας σε περίπτωση που ο άνεργος είναι αλλοδαπός, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο για τον οποίο παύει να είναι διαθέσιμος για απασχόληση στην αγορά εργασίας.

Ο ενδιαφερόμενος εντός 8 ημερών θα πρέπει να ενημερώσει την Υπηρεσία που επιδοτείται, αρχικά οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή δια τηλεφώνου, φαξ, επιστολής, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή ο ίδιος ή δια αντιπροσώπου.

Στη συνέχεια (ή ταυτόχρονα) πρέπει να ακολουθήσει η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών για το λόγο της αναστολής, προσκομίζοντας το αντίστοιχο δικαιολογητικό [π.χ. αναγγελία πρόσληψης, βιβλιάριο ασθενείας, βεβαίωση Στρατιωτικής Υπηρεσίας, αεροπορικό εισιτήριο κτλ], ώστε να γίνει η αναστολή της επιδότησής του και να πιστωθεί στο λογαριασμό του το ποσό που προκύπτει ως διαφορά επιδότησης από την τελευταία ημέρα πληρωμής έως και την ημέρα που προέκυψε ο λόγος της αναστολής. Αν δεν μπορεί να προσέλθει ο ίδιος, εξουσιοδοτεί το άτομο που επιθυμεί, το οποίο με τη νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση και με τα σχετικά δικαιολογητικά θα προσέλθει εκ μέρους του και θα ενημερώσει την Υπηρεσία.

Το ποσό της χρηματικής διαφοράς που θα προκύψει από την αναστολή της επιδότησης θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Συνέχιση επιδότησης: Το επίδομα ανεργίας συνεχίζεται όταν ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην Υπηρεσία εντός 60 ημερών μετά την άρση του λόγου αναστολής και πριν την πάροδο διετίας από την έκδοση της αρχικής απόφασης επιδότησης.

Διακοπή επιδόματος ανέργου

 • Συνταξιοδότησης
 • Παράλληλης απασχόλησης και επιδότησης
 • Θανάτου
 • Οριστικής ανικανότητας για εργασία
 • Μη εμφάνισης του στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ σε δύο συνεχόμενα χρονικά διαστήματα που έχουν καθοριστεί από την απόφαση επιδότησης

Σε περίπτωση διακοπής της επιδότησης δεν είναι δυνατό να επακολουθήσει συνέχισή της. Νέα επιδότηση επακολουθεί μόνο, εφόσον μετά τη διακοπή συμπληρωθούν εκ νέου οι προϋποθέσεις επιδότησης.

Στους ανέργους, που δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί κ.λ.π), μετά τη λήξη της επιδότησης, λόγω ανεργίας εφ’ όσον παραμείνουν για ένα μήνα ακόμη άνεργοι και εφόσον το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει ένα καθορισμένο ποσό. Για το έτος 2013, το ποσό ανέρχεται στα 9.977,99 €. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος.

Το βοήθημα ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Δικαιολογητικά

Για ανέργους έως 24 ετών, οι οποίοι έχουν κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ, μπορούν να δουλέψουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας έως και 12 μήνες. Με τη δύμβαση, αυτή αμοίβονται με το 80% του κατώτατου μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Οι ασφαλιστικές εισφορές, αποδίδονται από τον ΟΑΕΔ στο ΙΚΑ. (Ν.3845/2010).

Σημαντική – Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία σε όλα τα παραπάνω μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α2 ”Σεμινάριο Εργατικών & Μισθοδοσίας” με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτρια την Κα. Βασιλική Σουρέα φοροτεχνικό Α΄ Τάξης με πολυετή εμπειρία σε εισήγηση εργατικών σεμιναρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω σεμινάριο, μπορείτε να μπείτε στο ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/seminaria-ergatikon-misthodosia

Κατεβάστε τώρα το ebook Σεμινάριο Εργατικών και Μισθοδοσίας

[stm_post_bottom][stm_post_about_author][stm_post_comments]

Αρθρογραφία που μπορεί να σας ενδιαφέρει …